Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselStaatscourant 2017, 21467Ruimtelijke plannenKennisgeving ontwerpbesluiten doorgaande vaarverbinding Reevediep, Gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid / Reevediep (cluster 1a)

Logo Overijssel

De Minister van Infrastructuur en Milieu, gedeputeerde staten van Overijssel en burgemeester en wethouders van Kampen hebben op grond van respectievelijk de Waterwet, de Wet natuurbescherming en de Wet ruimtelijke ordening ontwerpbesluiten afgegeven ten behoeve van:

  • de realisatie van een doorgaande vaarverbinding over het Reevediep.

    In 2013 zijn de hoofdbesluiten voor de Gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid, met als onderdeel het Reevediep, vastgesteld (cluster 1). Bij uitspraak van 25 november 2015 zijn de hoofdbesluiten voor zover deze het gebruik als vaarverbinding van het (meest) westelijke deel van het Reevediep betroffen (waar het Reevediep uitmondt in het Drontermeer) door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vernietigd. De reden hiervoor was dat verstoring van de beschermde rietoever (onderdeel van het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren) ten noorden van het Reevediep als gevolg van recreatievaart niet was uit te sluiten. Om deze verstoring te voorkomen, zijn maatregelen uitgewerkt waarbij de beoogde vaargeul tussen het Reevediep en de vaargeul in het Drontermeer wordt versmald, met ten noorden hiervan enkele rieteilanden, een rietkraag en een geul (ter afscherming van de bestaande, beschermde rietoever). Om dit te kunnen realiseren, zijn een projectplan Waterwet, een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming en een herziening van het bestemmingsplan ‘IJsseldelta-Zuid’ van de gemeente Kampen nodig.

    Voor een toelichting en de exacte locaties van de doorgaande vaarverbinding en de bijbehorende maatregelen wordt verwezen naar de ontwerpbesluiten en het bijbehorende kaartmateriaal.

Op de voorbereiding en bekendmaking van deze ontwerpbesluiten is de provinciale coördinatieregeling (in samenhang met de gemeentelijke coördinatieregeling) van toepassing.

Waar en wanneer kunt u de ontwerpbesluiten inzien?

De ontwerpbesluiten en de bijbehorende stukken liggen van donderdag 13 april 2017 tot en met woensdag 24 mei 2017 ter inzage op de volgende locaties:

  • provinciehuis Overijssel, Luttenbergstraat 2 te Zwolle, geopend op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur;

  • gemeentehuis Kampen, Burgemeester Berghuisplein 1 te Kampen, geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 uur tot 17.00 uur, woensdag tot 20.00 uur en vrijdag tot 16.00 uur.

Alle documenten zijn te raadplegen via www.ruimtevoorderivierijsseldelta.nl.

Het ontwerpbestemmingsplan van de gemeente Kampen kunt u tevens digitaal raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl, door te zoeken op het planidentificatienummer NL.IMRO.0166.00991211-OW01.

Hoe kunt u uw zienswijze indienen?

Tijdens de periode van terinzagelegging, van donderdag 13 april 2017 tot en met woensdag 24 mei 2017, kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen. Alle zienswijzen worden in een Reactienota samengevat en beantwoord. U kunt verzoeken om uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken in de Reactienota.

Alleen een belanghebbende die over de ontwerpbesluiten een zienswijze naar voren heeft gebracht, kan later tegen deze besluiten beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (tenzij hem geen verwijt kan worden gemaakt van het niet naar voren brengen van een zienswijze).

Schriftelijk

Stuur uw schriftelijke zienswijze naar:

Gedeputeerde staten van de provincie Overijssel

t.a.v. Coördinator Procedures IJsseldelta-Zuid, de heer J.J. van Burg

Postbus 10078

8000 GB Zwolle

Mondeling

U kunt uw zienswijze ook mondeling naar voren brengen. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken, neem dan binnen de periode van terinzagelegging contact op met de heer J.J. van Burg via telefoonnummer 06-20613270, zodat met u een afspraak gemaakt kan worden.

Van een mondelinge zienswijze wordt een bondig verslag gemaakt.

Wat gebeurt er met uw zienswijze?

Een ieder die een zienswijze heeft ingediend, krijgt een ontvangstbevestiging.

Alle zienswijzen worden doorgestuurd naar de desbetreffende bevoegd gezagsinstantie, die de zienswijzen betrekt bij het nemen van de definitieve besluiten. Uiterlijk tegelijkertijd met het bekendmaken van de definitieve besluiten wordt iedere indiener van een zienswijze geïnformeerd hoe het bevoegd gezag met de zienswijze is omgegaan.

Crisis- en herstelwet

IJsseldelta-Zuid valt onder de Crisis- en herstelwet. Deze wet richt zich op versnelling van projecten en bevat onder andere bepalingen voor de beroepsprocedure.

Vragen

Voor vragen en nadere informatie over het project en de procedure kunt u terecht bij de coördinator procedures IJsseldelta-Zuid van de provincie Overijssel, de heer J.J. van Burg, via telefoonnummer 06-20613270.