Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GeldermalsenStaatscourant 2017, 2143Ruimtelijke plannenPublicatie gecoördineerde vaststelling ambtshalve gewijzigd wijzigingsplan “Prinses Julianaweg 1 te Geldermalsen”, verlening omgevingsvergunning en besluit hogere grenswaarde, Geldermalsen

Logo Geldermalsen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Geldermalsen maken bekend dat zij op 3 januari 2017 het wijzigingsplan “Prinses Julianaweg 1 te Geldermalsen” d.d. 15 december 2016 ambtshalve gewijzigd hebben vastgesteld.

Met ingang van 13 januari 2017 ligt voor zes weken ( tot en met 23 februari 2017) op grond van artikel 3.8 lid 1 Wro en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht ter inzage bij het Klantencontactcentrum op het gemeentehuis te Geldermalsen:

 • 1.

  het ambtshalve gewijzigd vastgestelde wijzigingsplan “Prinses Julianaweg 1 te Geldermalsen” met vaststellingsbesluit;

 • 2.

  de hieraan gerelateerde omgevingsvergunning;

 • 3.

  het hieraan gerelateerde besluit hogere grenswaarde.

Ambtshalve wijzigingen

In het ontwerp wijzigingsplan waren alle van toepassing zijnde bouwregels uit het moederplan “Geldermalsen Woongebied 2011” tekstueel overgenomen, waardoor een ongewenste dubbeling van bouw-, afwijkings- en gebruiksmogelijkheden zou ontstaan met voorliggend wijzigingsplan. In het ambtshalve gewijzigd vastgestelde wijzigingsplan d.d. 15 december 2016 zijn deze regels tekstueel niet meer opgenomen maar is in de regels een directe verwijzing gemaakt naar alle van toepassing zijnde regels uit het moederplan “Geldermalsen Woongebied 2011”. Hierdoor zijn er voor het vastgestelde wijzigingsplan geen ongewenste extra bouw-, afwijkings- en gebruiksmogelijkheden ten opzichte van de mogelijkheden uit het moederplan “Geldermalsen Woongebied 2011”. De verbeelding is voor betreffend perceel aangepast aan het ingediende bouwplan en is niet gewijzigd ten opzichte van het Ontwerp wijzigingsplan.

Toelichting op de planstukken

Het plangebied is gelegen op de hoek van de Prinses Julianaweg 1 te Geldermalsen en de Lingedijk. Het bouwplan voorziet in het realiseren van een vrijstaande woning op betreffend perceel. Op deze locatie is een woning aanwezig, welke zal worden gesaneerd. De nieuwe woning zal ter vervanging van deze woning worden opgericht. De nieuwe woning is twee meter verder naar achteren geprojecteerd ten opzichte van de bestaande woning.

Het realiseren van de nu gevraagde woning is in strijd met het geldende bestemmingsplan “Geldermalsen woongebied 2011” omdat de nieuwe woning twee meter verder naar achter op het perceel is gepositioneerd dan de te slopen woning en hiermee deels buiten de “specifieke bouwaanduiding hoofdgebouw” is gelegen. In het bestemmingsplan “Geldermalsen Woongebied 2011” is een wijzigingsbepaling opgenomen waarmee burgemeester en wethouders overeenkomstig artikel 3.6 lid 1 sub a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) – onder voorwaarden - het bestemmingsplan kunnen wijzigen, teneinde verplaatsing van het hoofdgebouw en de zonodig daarmee samenhangende verplaatsing van de aanduiding “specifieke bouwaanduiding hoofdgebouw” en eventueel het bouwvlak toe te staan. Hierin voorziet dit wijzigingsplan.

Eén van de voorwaarden voor het kunnen toepassen van de wijzigingsbevoegdheid is, dat tegen de verplaatsing uit milieukundig oogpunt geen bezwaar bestaat; dit betekent in ieder geval dat voldaan dient te worden aan de Wet geluidhinder en dat geen aantasting mag plaatsvinden van het woon- en leefmilieu op de nabijgelegen percelen.

De strijdigheid inzake de overschrijding van de voorkeursgrenswaarde wegverkeerlawaai wordt opgelost door het vaststellen van een nieuwe hogere grenswaarde van 58 dB(A). Het besluit Wet geluidhinder ligt hiertoe nu ter inzage.

Zowel in de bestaande als in de nieuwe situatie is sprake van een overschrijding van de standaard voorschriften uit het Activiteitenbesluit voor wat betreft Industrielawaai. Hiertoe worden maatregelen getroffen, welke zijn verankerd in voornoemd wijzigingsplan.

Coördinatie

Artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening en de Coördinatieverordening Wro gemeente Geldermalsen 2012 maken het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk worden doorlopen. De voorbereiding en bekendmaking van verschillende besluiten wordt tegelijk behandeld. Naast het wijzigingsplan wordt ook de aanvraag omgevingsvergunning, alsmede de procedure tot het vaststellen van een hogere grenswaarde gecoördineerd behandeld.

Raadplegen planstukken:

Het ambtshalve gewijzigd vastgestelde wijzigingsplan d.d. 15 december 2016 – met besluit, alsmede de verleende omgevingsvergunning (met de bijbehorende stukken) en het besluit hogere grenswaarde kunnen op afspraak worden ingezien bij het Klantencontactcentrum op het gemeentehuis te Geldermalsen. Voor het maken van een afspraak kunt u terecht op de gemeentelijke website: www.geldermalsen.nl > Maak afspraak > Inzien stukken of via (0345) 586 611.

Het ambtshalve gewijzigdvastgestelde wijzigingsplan met – besluit, alsmede de verleende omgevingsvergunning en het besluit hogere grenswaarde is op de website www.geldermalsen.nl in PDF-vorm te raadplegen (onder het kopje ‘bestemmingsplannen’). De planstukken zijn tevens digitaal te raadplegen op: www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt hiervoor het volgende planidentificatienummer gebruiken: NL.IMRO.0236.GDMPrJulianaweg1_VSG1

Beroepsmogelijkheden

Op grond van artikel 8.3 van de Wro worden het ambtshalve gewijzigdwijzigingsplan, de omgevingsvergunning en het besluit hogere grenswaarde voor de mogelijkheid van beroep als één besluit gezien. Tijdens de termijn van de terinzage legging kan beroep worden ingesteld tegen de genomen besluiten (vaststelling ambtshalve gewijzigd wijzigingsplan, verlenen omgevingsvergunning en verlenen hogere grenswaarde).

Gedurende de termijn van terinzagelegging (t/m 23 februari 2017) kunnen de volgende personen en/of instanties beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRS), Postbus 20019, 2500 EA Den Haag:

 • a.

  belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen de ontwerp besluiten;

 • b.

  iedere belanghebbende die weliswaar geen (ontvankelijke) zienswijze heeft ingediend, maar kan aantonen dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat was zich tijdig met een zienswijze tot de gemeenteraad wensen.

Het ambtshalve gewijzigdwijzigingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Het indienen van een beroepsschrift schorst de werking van een besluit niet.

Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak ingediend, treedt het besluit echter niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zowel voor het indienen van beroep als voor een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.