Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LingewaalStaatscourant 2017, 2116Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan ‘Broekgraaf 1, Herwijnen’, gemeente Lingewaal

Logo Lingewaal

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaal maken de ter inzage legging bekend van het ontwerpbestemmingsplan ‘Broekgraaf 1, Herwijnen’.

 

Toelichting.

Aan de Broekgraaf 1 te Herwijnen bevindt zich een voormalig radarstation van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). Het ministerie van Defensie heeft onlangs de locatie aangekocht en wil deze locatie eveneens gaan gebruiken als radarstation. De radar die nu nog in Nieuw Milligen staat, wordt verplaatst naar Herwijnen.

Het blijkt dat plaatsing van een nieuwe radar op deze locatie leidt tot een significante verbetering van de radardekking in Nederland. De bebouwing inclusief de huidige radar zal worden gesloopt. Het nieuwe militaire radarstation zal op dezelfde locatie worden gebouwd. Er zal geen bijkomende bebouwing worden gerealiseerd.

De ontwikkeling is in strijd met het geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied 2014’. In dit bestemmingsplan heeft de locatie de bestemming ‘Bedrijf’. Echter, conform artikel 2.6.9 van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) dient een terrein waar een militair radarstation is gelegen, bij de eerstvolgende bestemmingsplanwijziging de bestemming ‘Maatschappelijk - militaire zend- en ontvangstinstallatie’ te krijgen.

In het voorliggende ontwerpbestemmingsplan wordt de bouw en het gebruik van dit radarstation onder voorwaarden mogelijk gemaakt.

 

Ter inzage.

Vanaf donderdag 12 januari 2017 tot en met woensdag 22 februari 2017 ligt het ontwerpbestem-mingsplan tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentehuis, Raadhuisplein 3 te Asperen. Buiten deze tijden om kunt u telefonisch een afspraak maken via tel. 0345 - 63 40 00.

Daarnaast kunt u op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de naam: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0733.BPBuiBroekgraaf1-OW01NL.IMRO.0733.BpAspVoorstraat40-ON01) en op de gemeentelijke website: www.lingewaal.nl / actueel / bestemmingsplannen / plannen in procedure, kennisnemen van het ontwerpbestemmingsplan.

 

Inspraak.

Tijdens de termijn van ter inzage legging kunt u, bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 1014, 4147 ZG Asperen.

 

11 januari 2017

Burgemeester en wethouders van Lingewaal.