Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LingewaalStaatscourant 2017, 2112Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan ‘Sluimerskamp 2, Herwijnen’, gemeente Lingewaal

Logo Lingewaal

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaal maken de ter inzage legging bekend van het ontwerpbestemmingsplan ‘Sluimerskamp 2, Herwijnen’.

 

Toelichting.

Voor het perceel Sluimerskamp 2 te Herwijnen, is een plan ingediend voor het realiseren van grond-gebonden woningen. Op dit perceel was voorheen een vleesverwerkend bedrijf gevestigd. Het huidige bestemmingsplan staat de realisering van dit woningbouwplan niet toe. In het ontwerpbestemmings-plan wordt de bouw van grondgebonden woningen onder voorwaarden mogelijk gemaakt.

Ter inzage.

Vanaf donderdag 12 januari 2017 tot en met woensdag 22 februari 2017 ligt het ontwerpbestem-mingsplan tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentehuis, Raadhuisplein 3 te Asperen. Buiten deze tijden om kunt u telefonisch een afspraak maken via tel. 0345 - 63 40 00.

Daarnaast kunt u op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de naam: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0733.BpHwnSluimerskamp2-OW01NL.IMRO.0733.BpAspVoorstraat40-ON01) en op de gemeentelijke website: www.lingewaal.nl / actueel / bestemmingsplannen / plannen in procedure, kennisnemen van het ontwerpbestemmingsplan.

 

Inspraak.

Tijdens de termijn van ter inzage legging kunt u, bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 1014, 4147 ZG Asperen.

 

11 januari 2017

Burgemeester en wethouders van Lingewaal.