Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2017, 20904Vergunningen

Kavels en net op zee windpark Hollandse Kust (noord), Ministerie van Economische Zaken

U kunt de conceptnotities reikwijdte en detailniveau kavel V Hollandse Kust (noord) en net op zee Hollandse Kust (noord) van 14 april 2017 tot en met 29 mei 2017 inzien en uw mening hierover geven door een zienswijze in te dienen.

Het kabinet heeft gebieden aangewezen voor de bouw van windmolenparken op zee. Na Borssele en Hollandse Kust (zuid) start nu de uitwerking van het windpark in het windenergiegebied Hollandse Kust (noord).

De Minister van Economische Zaken stelt samen met de Minister van Infrastructuur en Milieu twee milieueffectrapportages op om een besluit te kunnen nemen voor:

 • 1. de bouw en exploitatie van een windpark op zee in kavel V (en eventueel innovatiekavel VI) Hollandse Kust (noord);

 • 2. het net op zee Hollandse Kust (noord) dat nodig is voor de aansluiting van het windpark op het hoogspanningsnet.

Voor de milieueffectrapportages zijn nu twee conceptnotities reikwijdte en detailniveau opgesteld. Die notities geven

de kaders aan voor de uiteindelijke milieueffectrapporten. U kunt uw mening geven over elk van de notities door een zienswijze in te dienen. (Let op: het gaat om twee verschillende procedures.) Hieronder staat hoe dat gaat.

Waarom zijn het windpark en het net op zee nodig?

Het gebruik van olie, gas en kolen leidt tot opwarming van de aarde. Het maakt ons land ook afhankelijk van de levering van die brandstoffen uit andere landen. Daarom stapt Nederland bijna helemaal over naar nieuwe energiebronnen zoals zon, wind en aardwarmte. Die bronnen zijn schoon en onuitputtelijk. Maar daarvoor moet nog veel gebeuren, want op dit moment is pas 6% van onze energievoorziening duurzaam. Windenergie is voor ons land nu en in de toekomst onmisbaar. Daarom komen er windparken op zee en op land. De rijksoverheid heeft hierover afspraken gemaakt met provincies, natuur- en milieuorganisaties en bedrijven die windenergie opwekken. Vanaf 2023 levert het windpark in Hollandse Kust (noord) groene stroom voor zo’n 850.000 huishoudens. Daarmee draagt het windpark in Hollandse Kust (noord) flink bij aan de overstap naar schone energie.

De elektriciteit die wordt opgewekt in het windpark in Hollandse Kust (noord) moet worden getransporteerd naar het landelijke hoogspanningsnetwerk. Het net op zee Hollandse Kust (noord) is nodig om de geproduceerde elektriciteit aan het hoogspanningsnet te kunnen leveren.

Wat gaat er gebeuren ten aanzien van het windpark?

De Minister van Economische Zaken bereidt in overleg met de Minister van Infrastructuur en Milieu een kavelbesluit voor om de realisatie van een windpark op 18,5 kilometer van de Noord-Hollandse kust mogelijk te maken. In het kavelbesluit wordt bepaald waar en onder welke voorwaarden een windpark gebouwd en geëxploiteerd mag worden.

Wat gaat er gebeuren ten aanzien van het net?

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en wil het net op zee Hollandse Kust (noord) aanleggen. Het net op zee Hollandse Kust (noord) bestaat uit:

 • een platform op zee (transformatorstation);

 • elektriciteitskabels van het platform door de zeebodem en ondergronds vanaf de kust naar een nieuw te bouwen transformatorstation;

 • een transformatorstation nabij een bestaand hoogspanningsstation (te Beverwijk of te Vijfhuizen);

 • een (ondergrondse) aansluiting op het hoogspanningsnet.

Welk tracé het net op zee Hollandse Kust (noord) gaat volgen, wordt onderzocht in het milieueffectrapport. In eerste instantie worden zeven mogelijke tracés onderzocht met aanlandingen bij Egmond aan Zee (1), Castricum (2), Wijk aan Zee (3), Noordzeekanaal (4 en 5), IJmuiden (6) en Zandvoort (7).

Op het plattegrondje hieronder ziet u waar de zeven te onderzoeken tracés voor het net op zee Hollandse Kust (noord) liggen.

Waarom milieueffectrapporten?

Het aanleggen van een windpark en een net op zee kan effecten hebben op de kwaliteit van de leefomgeving, gezondheid, natuur, bodem en het water. Daarom wordt voor beide projecten een aparte milieueffectrapportage uitgevoerd. In de conceptnotities reikwijdte en detailniveau staat voor elk van de projecten welke verschillende mogelijkheden worden onderzocht, hoe het milieuonderzoek uitgevoerd wordt en hoe dat in het milieueffectrapport komt te staan. Door de milieueffectrapporten gelijktijdig met overige procedures op te stellen, kunnen eventuele natuur- en milieueffecten een volwaardige rol spelen in de besluitvorming.

Wat zijn de vervolgstappen?

U kunt de conceptnotities reikwijdte en detailniveau net op zee Hollandse Kust (noord) en kavel V Hollandse Kust (noord) van 14 april 2017 tot en met 29 mei 2017 inzien op www.bureau-energieprojecten.nl. Op papier kunt u de notities tijdens de reguliere openingstijden bekijken bij:

 • gemeente Castricum, Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum;

 • gemeente Haarlem, Zijlvest 39, 2011 VB Haarlem;

 • gemeente Beverwijk, Stationsplein 48, 1948 LC Beverwijk.

Inloopbijeenkomst

U bent ook welkom bij de inloopbijeenkomsten die de ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu samen met TenneT organiseren. Die bijeenkomsten vinden plaats op:

 • dinsdag 9 mei 2017 te Zandvoort bij Club Nautique, Boulevard Barnaart 23, 2041 KB;

 • woensdag 10 mei 2017 te Wijk aan Zee bij Strandhotel Het Hoge Duin, Rijckert Aertszweg 50, 1949 BD;

 • donderdag 11 mei 2017 te Egmond aan Zee bij Hotel Zuiderduin, Zeeweg 52, 1931 VL.

Vooraf aanmelden is niet nodig, u kunt binnenlopen tussen 19.00 uur en 21.00 uur. Bij de inloopbijeenkomsten vindt u alle informatie over de projecten en over de procedures. Er zijn deskundige medewerkers aanwezig, aan wie u uw eventuele vragen kunt stellen.

Hoe kunt u reageren?

U kunt uw mening geven door een zienswijze in te dienen. In die zienswijze laat u weten wat u vindt van de conceptnotities; staat er bijvoorbeeld voldoende duidelijk in wat volgens u onderzocht moet worden.

U kunt reageren van 14 april 2017 tot en met 29 mei 2017. Dat kan op verschillende manieren:

 • Bij voorkeur digitaalvia www.bureau-energieprojecten.nl onder ‘kavel V Hollandse Kust (noord)’ en ‘net op zee Hollandse Kust (noord)’. (Geef alstublieft helder aan op welke conceptnotitie u reageert.) U kunt niet reageren per e-mail.

 • Per post: Bureau Energieprojecten Inspraakpunt ‘kavel V Hollandse Kust (noord)’ of ‘net op zee Hollandse Kust (noord)’ (Geef alstublieft helder aan op welke conceptnotitie u reageert.) Postbus 248, 2250 AE Voorschoten. Wilt u uw brief ondertekenen en uw adres vermelden? Dan kunnen wij in een later stadium contact met u opnemen.

 • Mondeling: tijdens de inloopbijeenkomsten op 9, 10 en 11 mei 2017.Er is een notulist aanwezig om uw zienswijze te noteren.

 • Telefonisch: op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur via telefoonnummer (070) 379 89 79 (Bureau Energieprojecten).

De conceptnotities worden ook aan verschillende andere betrokkenen voorgelegd, zoals b.v. provincie Noord-Holland, gemeenten, hoogheemraadschappen en Rijkswaterstaat. Daarnaast brengt de Commissie voor de milieueffectrapportage een advies uit op beide conceptnotities. Alle zienswijzen, reacties en adviezen worden verzameld en verwerkt in definitieve notities reikwijdte en detailniveau. Op basis van die notities worden de milieueffectrapporten opgesteld.

Milieueffectrapporten

Het milieueffectrapport van het windpark bepaalt mede welke voorschriften in het kavelbesluit worden opgenomen. De uitkomsten uit het milieueffectrapport kunnen aanleiding geven tot het opnemen van mitigerende maatregelen (maatregelen die de overlast op een bepaald milieueffect kunnen verminderen) in de voorschriften in het kavelbesluit.

Het milieueffectrapport van het net op zee Hollandse Kust (noord) speelt mee bij het bepalen van het tracé en het maken van het ontwerpinpassingsplan. Het dient ook als onderbouwing voor vergunningen die moeten worden aangevraagd, zoals een watervergunning, een omgevingsvergunning, een vergunning Wet natuurbescherming en andere benodigde vergunningen.

De milieueffectrapporten komen in een latere fase, samen met de ontwerpbesluiten, ter inzage te liggen. U kunt daar dan ook weer op reageren. Als dat zover is, staat dat aangekondigd in onder andere de Staatscourant, in huis-aan-huisbladen en op www.bureau-energieprojecten.nl. Voor het windpark kavel V (en eventueel innovatie kavel VI) Hollandse Kust (noord) en het net op zee Hollandse Kust (noord) zullen niet alle volgende procedurestappen gelijk op lopen.

Wilt u meer weten?

Meer informatie over het windpark kavel V (en eventueel innovatiekavel VI) Hollandse Kust (noord) en het net op zee Hollandse Kust (noord) en alle bijbehorende stukken vindt u op www.bureau-energieprojecten.nl. Heeft u naar aanleiding daarvan nog vragen? Dan kunt u bellen met het Bureau Energieprojecten, T (070) 379 89 79.