Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2017, 20902Vergunningen

Windpark N33 – fase 2, Ministerie van Economische Zaken

Van donderdag 13 april 2017 tot en met woensdag 24 mei 2017 liggen de ontwerpbesluiten ter inzage voor windpark N33 – fase 2. Iedereen kan reageren op de ontwerpbesluiten met een zienswijze.

YARD Energy BV en innogy Windpower Netherlands BV hebben het voornemen om een windpark te realiseren rondom de N33 in de provincie Groningen. Het beoogde windpark heeft een vermogen van circa 120 MW. Het windpark wordt verder aangeduid met de naam Windpark N33.

Waarom dit windpark?

In internationaal verband streeft Nederland naar een energievoorziening die in 2050 CO2-arm is. Dat betekent dat we moeten overstappen naar hernieuwbare energie om de CO2-uitstoot terug te dringen en om klimaatverandering tegen te gaan. Windpark N33 levert een belangrijke bijdrage aan de doelstelling van Nederland dat minstens 14% van alle energie in 2020 duurzaam moet zijn. Rijk, provincies, de windenergiesector en natuur- en milieuorganisaties hebben met elkaar afgesproken om in 2020 6.000 MW aan windenergie op land te realiseren. De afspraak is onderdeel van het Energieakkoord. De provincies hebben in overleg met het Rijk 11 grote gebieden aangewezen die geschikt zijn voor windparken van minimaal 100 MW. De locatie van Windpark N33 is daar één van. Dit windpark gaat energie leveren aan meer dan 75.000 huishoudens.

Besluitvorming

Om dit project mogelijk te maken moeten bestemmingsplannen worden aangepast.

Dat is gebeurd door middel van een (rijks)inpassingsplan, dat is vastgesteld door de Ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu. Daarnaast zijn 30 overige besluiten nodig. De voorbereiding van deze ontwerpbesluiten gebeurt gelijktijdig met de voorbereiding van het inpassingsplan. Dit verloopt in fasen, onder coördinatie van de Minister van Economische Zaken.

Het inpassingsplan en zeven van de overige besluiten zijn in fase 1 vastgesteld en liggen samen met het milieueffectrapport (MER) van 17 maart 2017 tot en met 28 april 2017 ter inzage. Binnen deze termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De overige 23 besluiten worden voorbereid in fase 2 van het project.

Besluiten fase 2

Deze kennisgeving gaat over fase 2 van de besluitvorming en gaat om 23 besluiten op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Ontgrondingenwet, de Omgevingsverordening Provincie Groningen 2016, de Spoorwegwet, de Waterwet en de Wet beheer Rijkswaterstaatwerken.

Waar kunt u de stukken inzien?

U kunt van donderdag 13 april 2017 tot en met woensdag 24 mei 2017 de ontwerpbesluiten en de andere onderliggende stukken van fase 2 inzien op www.bureau-energieprojecten.nl en tijdens reguliere openingstijden (op papier) op de volgende locaties:

  • gemeente Veendam, Raadhuisplein 5, 9641 AW Veendam;

  • gemeente Menterwolde, Kerkstraat 2, 9649 GR Muntendam;

  • gemeente Oldambt, Johan Modastraat 6, 9671 CD Winschoten.

U kunt reageren

In uw zienswijze kunt u ingaan op alle onderdelen van de ontwerpbesluiten en de andere onderliggende stukken. U kunt hierbij denken aan:

  • Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten?

  • Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?

  • Wordt u geraakt in uw belang of verwacht u dat u last gaat krijgen van de activiteiten waarvoor de ontwerpbesluiten zijn aangevraagd? Zo ja, kunt u dat toelichten?

We stellen het op prijs als u aangeeft op welke delen van de ontwerpbesluiten of de onderliggende stukken u reageert en als u uw zienswijze onderbouwt met argumenten.

Het is goed om te weten dat alleen een belanghebbende die op het ontwerp van een besluit een zienswijze heeft ingebracht, later tegen dat besluit beroep kan instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Hoe kunt u reageren?

U kunt van donderdag 13 april 2017 tot en met woensdag 24 mei 2017 reageren. Wij ontvangen uw zienswijzen bij voorkeur digitaal. Dat kan via www.bureau-energieprojecten.nl onder ‘Windpark N33’. U kunt niet reageren via e-mail.

U kunt ook per post reageren: Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt Windpark N33, Postbus 248, 2250 AE Voorschoten. Uw brief kan alleen als zienswijze in behandeling worden genomen als u ondertekent met uw naam en adres. Dit geldt ook voor eventuele medeondertekenaars.

Wilt u uw zienswijze mondeling geven? Dan kunt u op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur telefonisch contact opnemen met het Bureau Energieprojecten via telefoonnummer (070) 379 89 79.

Wat gebeurt hierna?

Het Bureau Energieprojecten bundelt alle zienswijzen en reacties. Zo snel mogelijk na afloop van de inspraaktermijn kunt u deze downloaden via:

www.bureau-energieprojecten.nl. De zienswijzen en reacties worden betrokken bij de definitieve besluiten.

De definitieve besluiten zullen ter inzage worden gelegd. Hierop staat beroep open. Dit wordt te zijner tijd aangekondigd in onder andere de Staatscourant, huis-aan-huisbladen en op www.bureau-energieprojecten.nl.

Meer informatie

Uitgebreide informatie vindt u op www.bureau-energieprojecten.nl. Heeft u na het bezoeken van de website nog vragen? Dan kunt u bellen met het Bureau Energieprojecten: T (070) 379 89 79.