Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BladelStaatscourant 2017, 20785VergunningenVerkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats nabij Smidseind 103 in Bladel

Logo Bladel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel,

overwegende:

 • dat de verzoeker in het bezit is van een gehandicaptenparkeerkaart;

 • dat op eigen terrein redelijkerwijs geen parkeerplaats te realiseren is;

 • dat een aangewezen gehandicaptenparkeerplaats in het openbaar gebied gewenst is;

 • dat voor het inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats een verkeersbesluit genomen dient te worden;

 • dat in onderstaand besluit de verkeerstekens zullen worden benoemd conform artikel 96 van het Regelement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

 • dat de hierna genoemde weg onder beheer is van en gelegen is in de gemeente Bladel;

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet, RVV 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), de Algemene wet bestuursrecht, het mandaatbesluit van het college en het verzoek van de vergunninghouder;

besluiten:

 • 1.

  door het plaatsen van het verkeersbord model E06 (gehandicaptenparkeerplaats) van bijlage I van het RVV 1990, voorzien van onderbord een gehandicaptenparkeerplaats in te richten aan nabij Smidseind 103 in Bladel uitsluitend bestemd voor het door vergunninghouder in gebruik zijnde motorvoertuig;

 • 2.

  dat dit besluit in werking treedt zodra het bord onder 1. geplaatst is.

   

Bladel, 4 april 2017

 

Burgemeester en wethouders van Bladel voornoemd,

de secretaris, drs. E.L.C.M. Mol

de wnd. burgemeester, ing. P.M. Maas

 

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen schriftelijk bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Bladel (Postbus 11, 5530 AA Bladel). Dat kan tot zes weken na de dag van verzending van het besluit. In uw bezwaarschrift moet staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom. Verder moet u uw naam, adres, telefoonnummer en de datum vermelden én het bezwaarschrift ondertekenen.

Indiening van een bezwaarschrift houdt niet in dat de werking van het besluit wordt uitgesteld.

Daarom kunt u aan de voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. Zo’n verzoek kunt u alleen indienen als u ook bezwaar hebt gemaakt. De rechter bepaalt dan of er een voorlopige regeling moet worden getroffen, omdat onmiddellijke uitvoering van het besluit voor u onherstelbare gevolgen kan hebben.

U moet het verzoek sturen naar:

de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

U moet een kopie van het bezwaarschrift meesturen.

Voor deze procedure bij de rechtbank bent u griffierecht verschuldigd.

U kunt het verzoekschrift om een voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site vindt u meer informatie.