Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2017, 20686VerkeersbesluitenVerkeersbesluit instellen parkeerschijfzone op een deel van het parkeerterrein aan Endelhovenlaan nummer 1 in Maarssen, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

BEVOEGDHEID

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 en bij besluit, Algemeen Mandaat maart 2013, van het college van burgemeester en wethouders gemeente Stichtse Vecht is het dagelijks bestuur bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Het betreft namelijk verkeer op wegen onder beheer van de gemeente Stichtse Vecht.

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT

Krachtens artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er een verkeersbesluit te worden genomen voor de plaatsing van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Het verkeerbesluit betreft het instellen van een parkeerschijfzone van maximaal twee uur op een deel van het parkeerterrein van het gemeentekantoor aan de Endelhovenlaan nummer 1 in Maarssen.

Met het verkeersbesluit:

  • Wordt de veiligheid op en rond de Endelhovenlaan in Maarssen gewaarborgd;

  • Worden de weggebruikers en passagiers beschermd;

  • Wordt het voorkomen of beperken van de door verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade beoogd;

  • Wordt een vrije doorgang van de weggebruikers en met name hulpdiensten gegarandeerd;

  • Wordt een soepele doorstroming van de gebruikers van het parkeerterrein gegarandeerd.

Met dit verkeersbesluit wordt de garantie voor de bereikbaarheid van het gemeentekantoor van Stichtse Vecht en Goudestein in Maarssen verzekerd. Tevens wordt de afwikkeling en doorstroming van het parkeren bevorderd.

Met het instellen van een parkeerschijfzone voor de eerste 16 parkeervakken, gezien vanaf de ingang van het gemeentekantoor, zal de parkeerregulatie voor en door de bezoekers en medewerkers van het gemeentekantoor worden bevorderd.

Daarnaast wordt het kort - parkeren voor de duur van maximaal twee uur gestimuleerd en daarmee de doorstroming van de parkeervakken binnen de zone bevorderd.

Het is dan ook gewenst om op een deel van het parkeerterrein (maximaal 16 parkeervakken) van het gemeentekantoor aan Endelhovenlaan nummer 1 in Maarssen een parkeerschijfzone voor maximaal twee uur in te stellen.

Voor de parkeerschijfzone in Maarssen worden borden E10 - max. 2h en E11 - max. 2h (RVV 1990) geplaatst aan weerskanten van de genoemde locatie.

Ter aanvulling op de bebording worden de parkeervakken binnen de zone voorzien van de bijbehorende blauwe streep.

Conform artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) is er overleg geweest met de door de korpschef van politie gemandateerde vertegenwoordiger van eenheid Midden Nederland, team verkeer, cluster West-Utrecht. Deze adviseert positief aan onderhavig besluit.

BELANGEN AFWEGING

Het doel is om een scheiding te creëren tussen lang en kort parkeren op het parkeerterrein, aan de Endelhovenlaan nummer 1, ten einde de dienstverlening voor bewoners van de gemeente en de doorstroming van het parkeren op dit deel van het parkeerterrein te bevorderen.

Het belang van de veiligheid van alle weggebruikers, de bereikbaarheid van hulpdiensten en daarmee de algemene veiligheid voor de omgeving en het parkeerterrein van het gemeentekantoor van Stichtse Vecht en Goudestein zijn leidend in deze afweging.

Alsmede de bereikbaarheid van het gemeentekantoor, het vechtstreekmuseum, VVV-punt en trouwlocatie Goudestein voor bezoekers, zijn met dit verkeerbesluit gegarandeerd.

BESLUIT

Op grond van voorgaande overwegingen besluit het dagelijks bestuur van de gemeente Stichtse Vecht om op het parkeerterrein van het gemeentekantoor aan de Endelhovenlaan nummer 1 in Maarssen, een deel van de parkeervakken, maximaal 16 stuks in aantal, een parkeerschijfzone van maximaal twee uur in te stellen.

Hiervoor worden op bovengenoemde locatie verkeerborden E10 en E11, geplaatst.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

namens hen,

M. Bruins Slot

Teamleider Team Buiten

Maarssen, 22 maart 2017

BEZWAAR MAKEN

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit verkeersbesluit in de Staatscourant bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift kunt u richten aan Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en het volgende te bevatten:

a. naam en adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d. de gronden van het bezwaar.

Naast het indienen van een bezwaarschrift kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Sector bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit om het in werking treden van het besluit op te schorten.