Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
StadskanaalStaatscourant 2017, 20521VerkeersbesluitenGemeente Stadskanaal fietspad Eikenhage/Peppelhage richting bestaand fietspad tussen Abelenhage en Ahornhage

Logo Stadskanaal

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

gelet op het bepaalde in artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994;

Overwegingen ten aanzien van het besluit

met de bouw van een nieuwe scholenlocatie op de Acaciahage de aanleg van een doorlopend fietspad de bescherming van weggebruikers bevordert;

de verkeersveiligheid wordt bevorderd door middel van het aanbrengen van een fietspad;

overleg met belanghebbenden en de werkgroep verkeer heeft plaatsgevonden;

overleg met de politie heeft plaatsgevonden, waarin de politie heeft aangegeven zich te kunnen verenigen met de realisering van het fietspad;

in onderstaand besluit de verkeersborden zullen worden benoemd en aangebracht als bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, onverminderd de toepasselijke uitvoeringsvoorschriften van het besluit Administratieve Bepalingen voor het Wegverkeer;

de hierna omschreven weg is gelegen binnen het wegennet waarvoor de gemeente Stadskanaal als wegbeheerder verantwoordelijkheid draagt en feitelijk openstaat voor het openbaar verkeer;

BESLUIT

tot realisering van een fietspad van de Eikenhage/Peppelhage richting bestaand fietspad tussen de Abelenhage en Ahornhage;

zulks kenbaar te maken door plaatsing van borden model G13 (onverplicht fietspad) en model G14 (einde onverplicht fietspad) van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie.

 

Stadskanaal, 28 maart 2017

Namens deze,

Burgemeester en wethouders

mevrouw B.A.H. Galama

de heer G.J. van der Zanden

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van bekendmaking tegen dit verkeersbesluit bezwaar maken. Het verkeersbesluit ligt ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer van de gemeente Stadskanaal. Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal, ter attentie van de secretaris van de Commissie Rechtsbescherming, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. Op de envelop en brief duidelijk "bezwaarschrift" vermelden.

Daarnaast kunnen zij, wanneer gelet op de betrokken belangen onverwijlde spoed dat vereist, bij de president van de rechtbank in Groningen een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen (waaronder schorsing). Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.