Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VaalsStaatscourant 2017, 19931Ruimtelijke plannenOmgevingsvergunning, Verklaring Van Geen Bedenkingeninzake het aanleggen van een half-

Logo Vaals

verharding op een gedeelte van het terrein op het perceel Lemiers -Rijksweg 1 te Lemiers

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vaals maakt bekend dat zij op

21 maart 2017 met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3, van de Wet algemene

bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Omgevingsvergunning hebben verleend voor het afwijken van het bestemmingsplan “Buitengebied 2013”, ten behoeve van het aanleggen van een parkeerterrein,

behorende bij het pand Lemiers-Rijkweg 1 te Lemiers, kadastraal bekend Gemeente Vaals, sectie H, nummer 159.

De omgevingsvergunning bestaat uit de volgende activiteiten:

 • 1.

  Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening.

 • 2.

  Uitvoeren van werk of werkzaamheden.

De gemeenteraad heeft in de vergadering van 19 september 2016 besloten om een

ontwerp-Verklaring Van Geen Bedenkingen af te geven, welke tevens als definitieve Verklaring Van Geen Bedenkingen kan worden opgevat. Indien geen zienswijzen worden ingediend, ten behoeve van het aanleggen van een parkeerterrein, behorende bij het pand Lemiers-Rijkweg 1 te Lemiers,

kadastraal bekend Gemeente Vaals, sectie H, nummer 159.

Het ontwerp-besluit Omgevingsvergunning met bijbehorende stukken (waaronder de door de gemeenteraad afgegeven ontwerp-Verklaring Van Geen Bedenkingen) heeft vanaf 20 januari 2017 voor een ieder gedurende een periode van zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn geen zienswijzen ingediend.

Beroep

De verleende Omgevingsvergunning en de daarbij bijbehorende stukken liggen met ingang van vrijdag 7 april 2017 voor een periode van zes weken ter inzage in het gemeentehuis van Vaals.

De openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 9.00 – 16.00 uur. De omgevingsvergunning wordt tevens gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl met (identificatiecode NL.IMRO.0981.OVRijksweg1Lemiers-VG01).

Tegen dit besluit kan gedurende bovengenoemde periode van 6 weken schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, te Roermond (postbus 950, 6040 AZ Roermond), wanneer u:

 • -

  belanghebbende bent en;

 • -

  tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht over het ontwerpbesluit (of aantoont dat u hiertoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest).

Voor het behandelen van het beroepschrift door de rechtbank is griffierecht verschuldigd.

De termijn voor het indienen van een beroepschrift vangt aan met ingang van de dag na die waarop het vaststellingsbesluit ter inzage is gelegd en bedraagt zes weken. Tevens kan de indiener van een beroepschrift op grond van het bepaalde in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, de president van het Team Bestuursrecht van de Rechtbank Limburg verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien de indiener van het beroepschrift van mening is dat onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, vereist is.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.