Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MeierijstadStaatscourant 2017, 19747VergunningenOntwerpbeschikking omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) zaaknummer 96.042

Logo Meierijstad

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend, dat het een beschikking op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft opgesteld met betrekking tot:

 

- een omgevingsvergunning, activiteiten bouwen, planologische afwijking en monumenten, voor het splitsen van een woonboerderij en het oprichten van een Bed & Breakfest in een stal,

op het perceel, kadastrale gemeente Erp, sectie N, nummers 267, 322, 323, plaatselijk bekend Lijnt ongenummerd te Erp.

 

Vanaf heden tot en met 16 mei 2017 ligt de beschikking, met daarvan deel uitmakende documenten, ter inzage op het gemeentehuis.

 

Tegen deze beschikking kan beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Oost- Brabant sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch, door:

- belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;

- belanghebbenden die bezwaren hebben tegen wijzigngen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;

- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraag zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd. Het beroepschrift moet in tweevoud

worden ingediend, de gronden van het beroep te bevatten en moet zijn ondertekend. Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking, maar een besluit op een aanvraag dat ingevolge

artikel 3.10 van de Wabo is voorbereid met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, treedt pas in werking nadat de beroepstermijn is verstreken.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om gelijktijdig met (of na) het indienen van een beroepschrift, indien onverwijlde spoed dat gelet op de betrokken belangen vereist, ter verzoeken om een voorlopige voorziening.

Een dergelijk verzoek moet worden ingediend bij en gericht worden aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant sector bestuursrecht, Postbus 90.125, 5200 MA te 's-Hertogenbosch.

Bij dit verzoek dient een afschrift van het ingediende beroepschrift te worden overelgd. Aan een verzoek om een voorlopige voorziening is geen termijn verboden, maar dit verzoek eheft enkel een schorsende werking

mits het binnen zes weken vanaf 1 dag na bekendmaking van het besluit is ingediend. Voor het instellen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

 

Veghel, 5 april 2017

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad