Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en VechtstreekStaatscourant 2017, 19740Overig Kennisgeving MER beoordelingstoets

Logo Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken het volgende bekend.

Op 23 februari 2017 heeft Recyclingmaatschappij Vijfhoek Flevoland B.V. conform artikel 7.17 van de Wet milieubeheer een aanmeldingsnotitie ingediend in verband met een verandering van de inrichting aan de Pontonweg 10 te Almere. De verandering betreft het doorvoeren van een aantal wijzigingen met betrekking tot afvalstoffen.

Volgens het Besluit milieueffectrapportage, moet het college vooraf bepalen of voor de beoogde uitbreiding een milieueffectrapportage vereist is. Naar aanleiding van de aanmeldingsnotitie heeft het college van provincie Flevoland op 29-3-2017 besloten dat er geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld.

Ter inzage

Het besluit, de aanmeldnotitie en de bijbehorende stukken liggen voor een ieder gedurende 6 weken ter inzage en zijn digitaal op te vragen bij de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV), via telefoonnummer 088 – 6333000 of email: info@ofgv.nl

Bezwaar Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht wordt deze beoordeling beschouwd als een voorbereidingsbesluit, waartegen geen bezwaar of beroep open staat tenzij het de belanghebbende, los van het voor te bereiden besluit, rechtstreeks in zijn belang treft.

Anderen kunnen hun bezwaren tegen dit beoordelingsbesluit t.z.t. kenbaar maken in de procedure van het uiteindelijke besluit, te weten de omgevingsvergunning volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO). Deze zullen dan bij de beoordeling van de zienswijzen worden betrokken.

Vragen Heeft u vragen over de procedure dan kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek via telefoonnummer: 088 – 63 33 000 of e-mail: info@ofgv.nl. Kenmerk: HZ_MER_BT-64409