Vastgesteld exploitatieplan en bestemmingsplanDe Lus

Logo Heiloo

Kennisgeving ex artikel 3.8 en 6.14 W et ruimtelijke ordening

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heiloo maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 lid 3 en artikel 6.14, lid 2 Wro bekend dat met ingang van donderdag 12 januari 2017 voor een periode van zes weken voor een ieder ter inzage ter inzage ligt:

•Het op 12 december 2016 door de gemeenteraad ongewijzigd vastgestelde exploitatieplan

•‘De Lus‘ en het op dezelfde datum ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘De Lus‘.

Doel van het bestemmingsplan en het exploitatieplan Het planologisch-juridisch mogelijk maken van de bouw van woningen en appartementen op het noordelijk deel van bedrijventerrein Oosterzij te Heiloo (globaal het voormalige WNK-terrein en Nidrac). Door middel van het exploitatieplan kan de gemeente Heiloo kosten verhalen.

In houd van het bestemmingsplan en exploitatieplan

In het bestemmingsplan Zuidoost (2011) was de transformatie van bedrijventerrein naar een gecombineerd woon-werkgebied planologisch mogelijk gemaakt. Voor deze gecombineerde woon-werkeenheden bleek echter weinig belangstelling te bestaan. Het bouwplan is daarop aangepast naar ‘normale’ woningen en appartementen. Ook is op een aantal plekken het type woning gewijzigd. Een nieuw bestemmingsplan is nodig om realisatie van dat nieuwe concept planologisch mogelijk te maken. Het exploitatieplan biedt de gemeente Heiloo de mogelijkheid om kosten die samenhangen met de ontwikkeling van ‘De Lus’ te verhalen.

Ter inzage

Het exploitatieplan met de bijbehorende stukken en het bestemmingsplan liggen van donderdag 12 januari 2017 tot en met 22 februari 2017 op de volgende wijze ter inzage:

  • bij de informatiebalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Heiloo;

  • in de Openbare Bibliotheek, Westerweg 250 te Heiloo.

Inzien via internet

  • op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl/NL.IMRO.0399.DeLus2016-EX02 (exploitatieplan) en www.ruimtelijkeplannen.nl/NL.IMRO.0399.DeLus2016-0401 (bestemmingsplan)

  • als pdf-bestand op www.heiloo.nl/bestemmingsplannen

Beroep

Gedurende de periode dat het bestemmingsplan en het exploitatieplan ‘De Lus‘ ter inzage liggen, kunnen slechts belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan c.q. het ontwerp exploitatieplan in te dienen, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

Het beroepschrift dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtsspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het exploitatieplan en het bestemmingsplan ‘De Lus‘ treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Het instellen van beroep schort de inwerkingtreding van het bestemmingsplan of het exploitatieplan niet op. Degenen die beroep hebben ingesteld kunnen een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Als binnen de termijn naast het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact op met de heer C. Ouwerkerk van de afdeling VROM, telefoonnummer 072 – 535 67 33.

Heiloo, 11 januari 2017

Naar boven