Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FranekeradeelStaatscourant 2017, 19266Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan “Franeker – Industrieterrein West Kiesterzijl”, gemeente Franekeradeel

Logo Franekeradeel

Ontwerpbestemmingsplan “Franeker – Industrieterrein West Kiesterzijl”, gemeente Franekeradeel

 

Burgemeester en wethouders van Franekeradeel brengen het bestemmingsplan “Franeker – Industrieterrein West Kiesterzijl” als ontwerp in procedure.

 

Aan de uiterste westkant op Industrieterrein West in Franeker staat een aantal voormalige arbeiderswoningen aan de straat Kiesterzijl. Deze woningen worden allemaal particulier bewoond, maar zijn al lange tijd niet (meer) geregeld in een bestemmingsplan en vallen daarmee onder overgangsrecht.

 

Daarnaast ligt aan de uiterste westkant van Industrieterrein West een bestaande woonbestemming binnen de grenzen van het gezoneerde industrieterrein (het perceel Kiesterzijl 52). Gelet op de meest recente eisen op het gebied van milieuzoneringen en bijbehorende afstandsvereisten, verhoudt deze woonbestemming zich niet goed tot de naastgelegen toegestane milieucategorisering voor bedrijvigheid. Deze zal vanuit het perceel Kiesterzijl 52 stapsgewijs naar beneden moeten worden bijgesteld, om te kunnen voorzien in een goede milieuzonering.

 

Daarom wordt het bestemmingsplan "Franeker - Industrieterrein West" wat betreft de uiterste westkant van het plangebied geactualiseerd, en wordt daarvoor een passende nieuwe planologische regeling opgesteld. Hierin krijgen de voormalige arbeiderswoningen een positieve bestemmingsregeling (waarbij een primaire woonbestemming voor de zeven woningen echter is uitgesloten). Daarnaast zal de toegestane milieucategorisering worden aangepast op basis van de feitelijke situatie.

 

Het zogenoemde planidentificatienummer van het ontwerpbestemmingsplan is NL.IMRO.0070.BPFRAKIESZIJL2016-ONT1

 

Heeft u vragen?

Voor informatie over het ontwerpbestemmingsplan of de procedure kunt u bellen met de afdeling Ruimte (14 0517). Dit kan op werkdagen tussen 8:00 en 16:30 uur.

 

U kunt het ontwerpbestemmingsplan bekijken

In verband met de verbouwing van het gemeentehuis kunt u terecht in de naast het gemeentehuis gelegen tijdelijke units. U kunt het ontwerpbestemmingsplan daar bekijken op werkdagen tussen 8:30 en 12:00 uur (op woensdag tot 16:30 uur). Vanaf 6 april 2017 tot en met 17 mei 2017 ligt het bestemmingsplan voor u klaar.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan ook digitaal bekijken, via www.ruimtelijkeplannen.nl en via www.franekeradeel.nl (tabblad Wonen en werken en vervolgens via sub tabbladen Bouwen en wonen, Bestemmingsplannen, Ontwerp).

 

Bent u het niet eens met het ontwerpbestemmingsplan?Dan kunt u uw mening geven. Wij noemen dat een zienswijze. U leest hierna hoe een zienswijze kunt geven. 

Doet u dat uiterlijk 17 mei 2017. U kunt op twee manieren reageren:

  • 1.

    in een brief;

  • 2.

    in een gesprek. 

U stuurt uw brief naar burgemeester en wethouders, Postbus 58, 8800 AB FRANEKER. U heeft liever een gesprek? Dan kunt u bellen met de ambtenaar die het bestemmingsplan behandelt (14-0517, op werkdagen tussen 8:00 en 16:30 uur). Met hem of haar kunt u een afspraak hiervoor maken.

 

Na beoordeling van eventuele zienswijzen zal de gemeenteraad een besluit nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan. Mocht het bestemmingsplan worden vastgesteld, dan is het mogelijk om beroep in te stellen bij de Raad van State. Met een publicatie in de Franeker Courant en in het digitale gemeenteblad en in de Staatscourant (via www.overheid.nl) brengen wij u tegen die tijd op de hoogte. U kunt alleen beroep instellen tegen de mogelijke vaststelling van het bestemmingsplan, als u een zienswijze heeft gegeven over het ontwerpbestemmingsplan.