Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2017, 18948Besluiten van algemene strekking

Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 6 februari 2017, nummer CvTE- 17.00020 houdende wijziging van de Regeling omzetting scores in cijfers centrale examens en rekentoets VO 2016.

Het College voor Toetsen en Examens,

Gelet op artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel e, en lid 2a van de Wet College voor toetsen en examens.

Gezien de goedkeuring van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gegeven op 24 maart 2017, nummer 1159904;

Besluit:

ARTIKEL I WIJZIGING VAN DE REGELING

De Regeling omzetting scores in cijfers centrale examens en rekentoets VO 2016 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 3 komt te luiden:

Artikel 3 profielvak-cspe’s

De omzetting van scores in cijfers bij centrale examens vo, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel e, van de Wet College voor toetsen en examens geschiedt voor de profielvak-cspe’s op de in de bijlage 3 bij deze regeling vastgestelde wijze.

B

Bijlage 3 bij de Regeling omzetting scores in cijfers centrale examens en rekentoets VO 2016 wordt vervangen door de bijlage bij deze regeling.

ARTIKEL II INWERKINGTREDING

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Het College voor Toetsen en Examens, de voorzitter, P.J.J. Hendrikse

BIJLAGE BIJ DE REGELING VAN HET COLLEGE VOOR TOETSEN EN EXAMENS VAN 6 FEBRUARI 2017, NUMMER CVTE- 17.00020 HOUDENDE WIJZIGING VAN DE REGELING OMZETTING SCORES IN CIJFERS CENTRALE EXAMENS EN REKENTOETS VO 2016.

Niet-bindende N-termen voor de profielvak-cspe’s

Bij de omzetting van scores in cijfers van de profielvak-cspe’s

 • bouwen, wonen en interieur 2017

 • produceren, installeren en energie 2017

 • mobiliteit en transport 2017

 • media, vormgeving en ICT 2017

 • zorg en welzijn 2017

 • economie en ondernemen 2017

 • horeca, bakkerij en recreatie 2017

 • groen 2017

 • dienstverlening en producten 2017

wordt gewerkt met niet-bindende N-termen.

Dit houdt in dat:

 • het CvTE de N-termen van de profielvak-cspe’s bepaalt volgens bijlage 1 bij deze regeling;

 • scholen per profielvak-cspe een hogere N-term mogen hanteren dan de N-term die het College voor Toetsen en Examens heeft vastgesteld;

 • de N-term van de school maximaal 0,5 hoger mag liggen dan de N-term van het College voor Toetsen en Examens;

 • de school deze keuze mag maken op grond van door het bevoegd gezag opgestelde regels;

 • een hogere N-term alsmede de reden daarvan gemeld wordt aan de Inspectie van het Onderwijs.

TOELICHTING

Algemeen

Niet-bindende N-termen voor de profielvak-cspe’s

De mogelijkheden van hantering van de N-termen bij de omzetting van scores in cijfers van de profielvak-cspe’s zijn opgenomen in bijlage 3 bij deze regeling.

De profielvakken vormen de CE-stof van de geheel vernieuwde beroepsgerichte examenprogramma’s. De keuzevakken vormen de overige gedeelten van deze nieuwe examenprogramma’s. Bij de meeste profielen worden drie of meer ‘oude’ beroepsgerichte vakken geïntegreerd. Bij het profiel PIE (produceren, installeren en energie) bijvoorbeeld zijn dat metaal-, elektro- en installatietechniek.

De combinatie van een geheel nieuwe structuur en nieuwe inhouden maakt dat de vernieuwing van de beroepsgerichte programma’s een zeer ingrijpende verandering is. De profielvak-cspe’s zijn daarvan het slotstuk.

De profielvak-cspe’s zijn ontwikkeld op basis van syllabi die de nieuwe CE-stof beschrijven en worden door de scholen geheel volgens 'de regelen der kunst' afgenomen. Het enige verschil is dat de school bij de omzetting van score naar cijfer in 2017 enige speelruimte heeft. Deze invoeringsmaatregel is genomen om leerlingen en scholen niet te duperen, als in de profielvak-cspe’s van 2017 nog andere accenten gelegd zijn dan in de lessen die eraan voorafgegaan zijn. In 2016 en 2015 gold dezelfde speelruimte al. Toen betrof het alleen pilot-scholen. In 2017 nemen ook niet-pilot-scholen voor het eerst profielvak cspe’s af. Dit betreft scholen die de profielstructuur per 1 augustus 2016 hebben ingevoerd en ervoor gekozen hebben het profielvak in het derde leerjaar te programmeren (en de keuzevakken in leerjaar 4). Voor deze scholen zijn niet alleen de profielvak-cspe’s nieuw, maar ook dat deze door derdejaars leerlingen worden afgelegd. Ook voor deze scholen is deze invoeringsmaatregel nodig. Te meer daar deze scholen in de afnameperiode van 2017 ook nog eens de cspe’s oude stijl afnemen met hun vierdejaars kandidaten.

Artikelsgewijs

Artikel I onderdeel A

Wijzigt artikel 3 van de Regeling omzetting scores in cijfers centrale examens en rekentoets VO 2016 in verband met de profielvak-cspe’s in het vmbo in 2017.

Artikel I onderdeel B

Vervangt bijlage 3 in de Regeling omzetting scores in cijfers centrale examens en rekentoets VO 2016. De nieuwe bijlage beschrijft de toepassing van de N-termen bij de profielvak-cspe’s in het examenjaar 2017.

Het College voor Toetsen en Examens, de voorzitter, P.J.J. Hendrikse