Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijkswaterstaatStaatscourant 2017, 18937Vergunningen

Kennisgeving besluit in het kader van het project N18 Varsseveld – Enschede, Rijkswaterstaat

Op grond van artikel 20 van de Tracéwet bevordert de Minister van Infrastructuur en Milieu een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten op de aanvragen om de vergunningen en van de overige ambtshalve te nemen besluiten met het oog op de uitvoering van een Tracébesluit.

In het kader van deze coördinatie geeft de Minister van Infrastructuur en Milieu kennis van het feit dat het volgende besluit is genomen.

Welk besluit is genomen en ligt ter inzage?

Voor de uitvoering van het Tracébesluit N18 Varsseveld – Enschede is onderstaand besluit genomen, overeenkomstig de procedure van artikel 20, lid 4 Tracéwet jo. afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht:

  • besluit van de gemeente Berkelland nummer AB 2016326 d.d. 24 maart 2017 voor het bouwen van een viaduct over de N18 (aansluiting Eibergen, kunstwerk 09 ter hoogte van de Kiefte in Eibergen).

Er zijn geen zienswijzen over het ontwerpbesluit ingediend. Het besluit is ongewijzigd vastgesteld.

Waar en wanneer kunt u het besluit inzien?

Vanaf 5 april 2017 ligt gedurende een periode van zes weken het besluit ter inzage met de daarop betrekking hebbende stukken.

U kunt de betreffende stukken tijdens de gebruikelijke openingsuren inzien bij:

  • gemeente Berkelland, Marktstraat 1 te Borculo.

Hoe kunt u beroep instellen?

Vanaf 5 april 2017 staat gedurende een periode van zes weken beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Alleen belanghebbenden die een zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht of belanghebbenden die reageren op een onderdeel van het besluit dat is gewijzigd ten opzichte van het ontwerp, kunnen beroep instellen. Het instellen van beroep tegen het besluit geschiedt door indiening van een ondertekend beroepschrift dat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht, alsmede de gronden van het beroep bevat. Daarnaast dient in het beroepschrift te worden aangegeven tegen welk specifiek besluit beroep wordt ingesteld en op welke datum het besluit is genomen.

Het beroepschrift moet worden gericht aan:

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet.

Indien beroep is ingesteld, kan een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, bijvoorbeeld inhoudende een schorsing van het besluit. Het verzoek tot een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overgelegd. Voor het instellen van beroep en/of het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Crisis- en herstelwet van toepassing

Op het besluit is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet (Chw) van toepassing. Dit heeft onder meer tot gevolg dat de beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen, een beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard indien binnen de beroepstermijn geen beroepsgronden zijn ingediend en de beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld. Dit betekent onder andere dat het indienen van een zogenaamd ‘pro forma’ beroepschrift niet mogelijk is. In het beroepschrift dient te worden vermeld dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, namens deze, het afdelingshoofd BJV Projectadvisering bij de Corporate Dienst van Rijkswaterstaat, A.K. van de Ven