Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Heeze-LeendeStaatscourant 2017, 18882VerkeersbesluitenVaststellingsbesluit aanpassen en verplaatsen komgrens Sterkselseweg in Heeze

Logo Heeze-Leende

Besluit

Burgemeester en wethouders besluiten gelet op artikel 20a wegenverkeerswet 1994 en artikelen 48, 23 en 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, tot:

 de grens van de bebouwde kom Heeze aan de Sterkselseweg van de gemeente Heeze-Leende voor de toepassing van de Wegenverkeerswet, het Wegenverkeersreglement en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens vast te stellen zoals deze met een rode lijn is aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekeningen;

 het vaststellen van de grenzen van de bebouwde kom op grond van de

wegenverkeerswetgeving heeft tot gevolg dat borden H1 (bebouwde kom) en H2

(einde bebouwde kom) van bijlage 1 van het RVV 1990 worden verplaatst.

 ingevolge artikel 20a Wegenverkeerswet 1994 is de raad bevoegd tot het vaststellen van de kom-grenzen. De raad heeft deze bevoegdheid bij besluit van 23 september 2002 overgedragen aan uw college.

De betreffende wegen zijn in beheer van de gemeente Heeze-Leende. De politie adviseert positief over dit verkeersbesluit.

Overwegingen en motivatie

Op grond van artikel 21 BABW zijn de belangrijkste uitgangspunten voor het instellen van de maatregelen:

 Het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 Het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 Het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

In de kern van Heeze wordt in 2017 aan de Sterkselseweg een tweede ontsluiting van het bedrijventerrein de Poortmannen gerealiseerd.

De nieuwe aansluiting op de Sterkselseweg komt ongeveer 80 meter buiten de huidige bebouwde kom te liggen. Op wegen buiten de bebouwde kom geldt een maximum snelheid van 80km/uur. Op het bedrijventerrein de Poortmannen geldt een maximum snelheid van 50 km/uur en deze ligt binnen de bebouwde kom.

In het belang van de verkeersveiligheid op de Sterkselseweg is het wenselijk om op beide wegen dezelfde maximale snelheid te hebben. Hiervoor moet de maximale snelheid op de Sterkselseweg omlaag worden gebracht van 80km/uur naar 50 km/uur. Verlaging van de snelheid naar maximaal 50 km/uur kan alleen als de weg binnen de verkeerskundige bebouwde kom ligt.

Bezwaarclausule

Ingevolge artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van deze beschikking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar.

Na het indienen van een bezwaarschrift kunt u, indien - gelet op de betrokken belangen - onverwijlde spoed dat vereist, een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van Rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

U kunt ook digitaal het verzoek om voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor de behandeling van een voorlopige voorziening wordt griffierecht in rekening gebracht.

28 maart 2017

Hoogachtend,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HEEZE-LEENDE,

de secretaris, de burgemeester,

mw. drs. P.M.M.H. Hurkmans P.J.J. Verhoeven