Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2017, 18676Vergunningen

Kennisgeving Windpark De Drentse Monden en Oostermoer, Ministerie van Economische Zaken

Van vrijdag 7 april 2017 tot en met vrijdag 19 mei 2017 ligt een aantal besluiten voor windpark De Drentse Monden en Oostermoer ter inzage. Het gaat om het besluit ontheffing Flora- en faunawet en wijzigingsbesluiten voor de reeds verleende omgevingsvergunningen en de vergunning op grond van artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998.

Toelichting wijzigingsbesluiten

De wijzigingsbesluiten voor de omgevingsvergunningen zijn nodig vanwege een onjuiste verwijzing in de vergunningen naar het inpassingsplan. De wijziging van de Natuurbeschermingswetvergunning ziet op een correctie van twee turbineposities (deze zijn circa 4 meter opgeschoven) en het verminderen van het aantal windturbines van 50 naar 45.

Waarom dit windpark?

In internationaal verband streeft Nederland naar een energievoorziening die in 2050 CO2-arm is. Dat betekent dat we moeten overstappen naar hernieuwbare energie om de CO2-uitstoot terug te dringen en om klimaatverandering tegen te gaan. Voor de korte termijn zijn de doelstellingen van het kabinet 14% hernieuwbare energie in 2020 en 16% in 2023. Windenergie is een belangrijke vorm van energie om die doelstellingen te bereiken. Het Rijk en de provincies hebben afgesproken om in 2020 6.000 MW aan windenergie op land te realiseren. De afspraak is opgenomen in de Structuurvisie Windenergie op land en een onderdeel van het Energieakkoord. Het Rijk heeft na overleg met de provincies 11 gebieden aangewezen die geschikt zijn voor windparken van minimaal 100 MW. Windpark De Drentse Monden en Oostermoer maakt daar deel van uit.

Windpark De Drentse Monden en Oostermoer is een initiatief voor een windpark in de Veenkoloniën, in de gemeenten Borger-Odoorn en Aa en Hunze. Initiatiefnemers zijn Duurzame Energieproductie Exloërmond B.V. en Raedthuys Windenergie B.V. voor onderdeel De Drentse Monden, en Windpark Oostermoer Exploitatie B.V. voor onderdeel Oostermoer. Windpark De Drentse Monden en Oostermoer heeft een totaal vermogen van circa 150 MW. Naar verwachting zal het windpark hiermee hernieuwbare energie opwekken voor ongeveer 150.000 huishoudens.

Procedure

De aanvraag om ontheffing op grond van de Flora- en faunawet is ingediend onder de werking van de Flora- en faunawet. Het ontwerp van het ontheffingsbesluit Flora- en faunawet heeft van 9 december 2016 tot en met 19 januari 2017 ter inzage gelegen. Naar aanleiding van de terinzagelegging zijn 14 zienswijzen door burgers en 2 reacties door overheden naar voren gebracht.

De ontheffing wordt verleend onder de werking van de (nieuwe) Wet natuurbescherming. Het besluit op de aanvraag wordt op donderdag 6 april 2017 door de Minister van Economische Zaken bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager. Het besluit op aanvraag wordt ook bekendgemaakt door middel van (deze) publicatie in de Staatscourant.

Het besluit ontheffing Wet natuurbescherming is een vervolg op reeds genomen besluiten voor het windpark De Drentse Monden en Oostermoer. In september 2016 zijn al besluiten genomen over het Rijksinpassingsplan, de vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Omgevingsvergunningen.

De wijzigingsbesluiten voor de reeds verleende omgevingsvergunningen en de vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 zijn ambtshalve aanpassingen. De wijziging van de omgevingsvergunningen corrigeert een onjuiste verwijzing in de vergunningen naar een planregel van het inpassingsplan. De wijziging van de vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 ziet op een correctie van twee turbineposities (deze zijn circa 4 meter opgeschoven) en op het verminderen van het aantal windturbines van 50 naar 45.

Waar kunt u de stukken inzien?

U kunt van vrijdag 7 april 2017 tot en met vrijdag 19 mei 2017 de besluiten via internet inzien op www.bureau-energieprojecten.nl. Op papier kunt u de besluiten tijdens reguliere openingstijden inzien op de volgende locaties:

  • gemeente Aa en Hunze, Spiekersteeg 1, 9461 BH Gieten;

  • gemeente Borger-Odoorn, Hoofdstraat 50, 7875 AD Exloo;

  • gemeente Stadskanaal, Raadhuisplein 1, 9501 SZ Stadskanaal.

Hoe kunt u beroep instellen?

Het instellen van beroep tegen deze besluiten is mogelijk bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Wij verzoeken u vriendelijk om een kopie van het beroepschrift te sturen naar het Ministerie van Economische Zaken ter attentie van de directie WJZ (D passage 2), Postbus 20401, 2500 EK Den Haag.

Het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten:

  • de naam en het adres van de indiener;

  • de dagtekening;

  • een omschrijving van het besluit;

  • de redenen waarom men het niet eens is met het besluit.

Voor het instellen van beroep is griffierecht verschuldigd. Over de hoogte daarvan, de manier waarop en binnen welke termijn u dit moet betalen, krijgt u, na indiening van het beroep, bericht van de griffie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Wanneer is indienen van een beroep mogelijk?

Het indienen van een beroepschrift is mogelijk van 8 april 2017 tot en met vrijdag 19 mei 2017.

Wie kan beroep instellen?

Belanghebbenden die eerder een zienswijze hebben ingediend op de ontwerpbesluiten kunnen nu beroep instellen. Ook een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht op de ontwerpbesluiten kan beroep instellen.

Belanghebbenden die reeds beroep hebben ingesteld tegen een of meerdere eerder verleende omgevingsvergunning(en) en/of de vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998, hoeven geen beroep in te dienen tegen de wijzigingsbesluiten, omdat het reeds ingestelde beroep van rechtswege wordt geacht ook te zijn gericht tegen de wijzigingsbesluiten die nu bekend zijn gemaakt.

Meer informatie

Uitgebreide informatie vindt u op www.bureau-energieprojecten.nl. Heeft u na het bezoeken van de website nog vragen? Dan kunt u bellen met een medewerker van het Bureau Energieprojecten via telefoonnummer (070) 379 89 79.