Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestStaatscourant 2017, 18606VerkeersbesluitenVerkeersbesluit - Verkeersmaatregelen Nazarethstraat en omgeving, Centrum Best

Logo Best

Burgemeester en wethouders,

Gelet op

De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan – Beleidsnota – Waar willen we naartoe? (februari 2008);

Artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 ingevolge verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de Provincie of een waterschap;

Dat op dit verkeersbesluit afdeling 3.4, de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, van de Algemene Wet Bestuursrecht van toepassing is;

Het feit dat het afdelingshoofd van de afdeling uitvoering bij besluit is gemandateerd tot het nemen van verkeersbesluiten op grond van artikel 15 van de wegenverkeerswet 1994;

Artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994, uit oogpunt van:

• Het verzekeren van de veiligheid op de weg.

• Het beschermen weggebruikers en passagiers.

• Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan.

• Het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

Overwegende dat

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer genoemde verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit.

Op grond van artikel 15, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer geschieden krachtens een verkeersbesluit, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

Is het gewenst om

In verband met de herinrichting van de Nazarethstraat, waarbij de verkeersveiligheid, verkeersafwikkeling en leefbaarheid van het centrumgebied op een toekomstbestendige wijze wordt verbeterd, de volgende verkeersmaatregelen te nemen, waarbij de in dit verkeersbesluit aangekondigde maatregelen ervoor zorgen dat de verkeerssituatie en verkeersregels aansluiten bij de nieuwe inrichting van de buitenruimte.

Het betreft de volgende verkeersmaatregelen:

 • Het verplaatsen van de geslotenverklaring (voor de richting Nazarethstraat) van het kruispunt Raadhuisplein – Nazarethstraat naar de Nazarethstraat ter hoogte van huisnummer 133;

 • Het opheffen van éénrichtingsverkeer op het parkeerterrein Nazarethstraat ter hoogte van huisnummer 24 (voor Kanidas/Archipel/Op ’t Heerbeeck);

 • Het opheffen van het parkeerverbod op de Nazarethstraat ter hoogte van Boterhoek huisnummer 145;

 • Het (ver)plaatsen van openbare gehandicaptenparkeerplaatsen op de volgende locaties:

  • 9x op het parkeerterrein Nazarethstraat ter hoogte van huisnummer 24 (voor Kanidas/Archipel/Op ’t Heerbeeck);

  • 2x op het parkeerterrein ter hoogte van Boterhoek huisnummer 79;

  • 2x op de Nazarethstraat ter hoogte van de Kapel.

 • Het opheffen van de parkeerplaats t.b.v. het laden en lossen op het parkeerterrein Nazarethstraat ter hoogte van huisnummer 22 (voor Kanidas/Archipel/Op ’t Heerbeeck);

 • Het uitbreiden van de parkeerschijfzone op de gehele Nazarethstraat, waarbij op de volgende locaties een parkeerschijfplicht wordt ingesteld:

  • parkeerterrein Nazarethstraat ter hoogte van huisnummer 22 (voor Kanidas/Archipel/Op ’t Heerbeeck);

  • parkeerterrein Nazarethstraat ter hoogte van Boterhoek huisnummer 79;

  • Parkeerterrein Nazarethstraat ter hoogte van huisnummer 8 (Kapel).

 • Het verwijderen van voetgangersoversteekplaatsen op de volgende locaties:

  • Raadhuisplein, ter hoogte van huisnummer 66;

  • Nazarethstraat, ter hoogte van Boterhoek huisnummer 83;

  • Nazarethstraat, ter hoogte van Boterhoek huisnummer 103.

Motivering

Verplaatsen geslotenverklaring uitgezonderd (brom)fietsers

Om het Parkeerterrein Nazarethstraat (ter hoogte van de Kanidas/Archipel/Op ’t Heerbeeck) toegankelijk te maken in beide richtingen is het noodzakelijk om de geslotenverklaring te verplaatsen naar de Nazarethstraat na de in-/uitrit van de parkeerplaats. Op deze manier is de parkeerplaats in beide richtingen toegankelijk en blijft de Nazarethstraat (ri. Spinnerstraat) gesloten na het parkeerterrein t.b.v. het éénrichtingsverkeer in deze straat.

Opheffen éénrichtingsverkeer

Door de nieuwe inrichting van het parkeerterrein Nazarethstraat (ter hoogte van de Kanidas/Archipel/Op ’t Heerbeeck) is het eenrichtingsverkeer overbodig geworden. Het parkeerterrein is primair bedoeld voor bezoekers van de woningen en van het centrum. Om de parkeercapaciteit optimaal te gebruiken en de inkomende en uitgaande verkeersbewegingen te verdelen, is het wenselijk om het parkeerterrein in beide richtingen te kunnen op- en afrijden. Het parkeerterrein is breed genoeg om dit mogelijk te maken.

Opheffen parkeerverboden

Met de uitbreiding van de parkeerschijfzone zijn de parkeerverboden die nu van kracht zijn overbodig. In een parkeerschijfzone is het al verboden om buiten de aangewezen parkeervakken te parkeren. Gezien de Nazarethstraat binnen de parkeerschijfzone komt te vallen, kunnen de parkeerverboden worden opgeheven.

(Ver)plaatsen gehandicaptenparkeerplaatsen

In de huidige situatie zijn er diverse gehandicaptenparkeerplaatsen in het gebied gelegen. Met de herinrichting zijn sommige gehandicaptenparkeerplaatsen op een ander locatie beoogd. Deze locatie is dichter bij de ingang/toegang van voorzieningen waarmee deze plaatsen gebruiksvriendelijker worden.

Opheffen parkeerplaats laden en lossen

Op het parkeerterrein Nazarethstraat (ter hoogte van de Kanidas/Archipel/Op ’t Heerbeeck) is een parkeerplaats aangewezen voor laden en lossen. Na de herinrichting kunnen goederen aan de achterzijde van het gebouw worden geladen en gelost. De toegewezen laad- en losparkeerplaats op het parkeerterrein wordt hiermee overbodig en kan worden opgeheven.

Uitbreiden parkeerschijfzone centrum

Om de doorstroom van de parkeerplaatsen aan de Nazarethstraat en de Boterhoek te garanderen en daarmee te zorgen voor een optimaal gebruik van de parkeercapaciteit is het wenselijk om de parkeerschijfzone (blauwe zone) uit te breiden op de Nazarethstraat. Er blijven ten westen van de Kapel parkeerplaatsen beschikbaar waar men lang kan parkeren. Bewoners en werknemers van bedrijven hebben de mogelijkheid om te parkeren in de parkeergarage Molenveste die daarvoor door de gemeente beschikbaar is gesteld. De uitbreiding van de parkeerschijfzone betreft de gehele Nazarethstraat, waarbij er op de parkeerplaatsen een parkeerschijfplicht ingesteld wordt door het aanbrengen van een blauwe lijn en er niet langer dan 2 uren achtereenvolgend geparkeerd mag worden.

Opheffen voetgangersoversteekplaatsen

De nieuwe inrichting van het centrum is gebaseerd op de landelijke uitgangspunten van Duurzaam Veilig Wegverkeer. In 30 km-zones, zoals in het centrum, is het volgens de principes van Duurzaam Veilig Wegverkeer niet gebruikelijk om te voorzien in voetgangersoversteekplaatsen.

Gelet op de lage snelheid in een 30 km-zone kan men stellen dat het niet vereist is om voor de veiligheid van de voetganger in een speciale voetgangersoversteekplaats te voorzien. Voetgangersoversteekplaatsen binnen een 30 km-zone suggereren dat enkel deze plaatsen geschikt zijn om de weg over te steken, wat niet het geval is. Met een grotendeels gelijkvloerse inrichting kan dit beeld bij de weggebruiker (met name het gemotoriseerd verkeer) ontstaan die buiten voetgangersoversteekplaatsen geen overstekende voetgangers meer verwachten.

Gezien de inrichting en de aanwezige voorzieningen zijn overstekende bewegingen overal te verwachten. Van bewoners en bezoekers van het centrum mag redelijkerwijs verwacht worden dat ze de verkeerssituatie goed kunnen inschatten en de voetgangersoversteekplaats niet noodzakelijk nodig hebben om over te steken. Daarnaast zijn er in de nieuwe inrichting met afwijkende bestrating plaatsen aangegeven waar veel oversteekbewegingen worden verwacht.

Gelet op de verkeersveiligheid en de (oversteek)vrijheid van met name de voetganger is het gewenst om de huidige voetgangersoversteekplaatsen op te heffen.

Belangenafweging

Met de voorgenomen maatregelen en herinrichting van de Nazarethstraat (omgeving Kapel) wordt de verkeersveiligheid, verkeersafwikkeling en leefbaarheid van het centrumgebied op een toekomstbestendige wijze verbeterd en sluit de verkeerssituatie aan bij de nieuwe inrichting van de buitenruimte.

Bewoners en werknemers van het centrumgebied hebben de mogelijkheid gekregen om te parkeren in de parkeergarage Molenveste, waarmee er meer parkeercapaciteit beschikbaar komt voor bezoekers van het centrum. Om de vrijheid van het verkeer zo veel mogelijk te waarborgen en de parkeercapaciteit optimaal te kunnen benutten, is het wenselijk dat de parkeerplaatsen worden voorzien van een blauwe streep en via meerdere zijdes toegankelijk zijn.

Voor de hulpverleningsdiensten en de openbaar vervoerbedrijven leiden de te nemen verkeersmaatregelen niet tot een negatieve verandering in de te halen aanrijtijden of dienstregeling.

Het ontwerp alsmede de te nemen verkeersmaatregelen zijn besproken en goedgekeurd door de Projectgroep Verkeer en Vervoer, waar naast ambtenaren en de verantwoordelijke wethouder verkeer ook Veilig Verkeer Nederland, de Politie en de Veiligheidsregio zitting in nemen.

Tijdens de ontwerpfase zijn de plannen gepresenteerd aan de ondernemers, bewoners en overige burgers van Best. De aanwezigen waren zeer tevreden over het gepresenteerde ontwerp.

Niet is gebleken dat belanghebbenden hierdoor onevenredig worden benadeeld dan wel dat door te nemen maatregelen een onduidelijke verkeerssituatie zou ontstaan.

Gehoord

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer heeft overleg plaatsgevonden met de verkeersadviseur van de Nationale Politie, Eenheid Oost-Brabant, Basisteam De Kempen.

Besluiten

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders tot:

 • 1.

  Het verplaatsen van de geslotenverklaring uitgezonderd (brom)fietsers middels het verplaatsen verkeersbord model C02 met onderbord 54 uit bijlage I van het RVV 1990 van het kruispunt Nazarethstraat – Raadhuisplein naar de Nazarethstraat ter hoogte van huisnummer 133;

 • 2.

  Het opheffen van het eenrichtingsverkeer uitgezonderd (brom)fietsers middels het verwijderen van verkeersbord model C03 en C04 met onderbord 54 uit bijlage I van het RVV 1990 op het parkeerterrein Nazarethstraat ter hoogte van huisnummer 24 (voor Kanidas/Archipel/Op ’t Heerbeeck);

 • 3.

  Het opheffen van het parkeerverbod middels het verwijderen van verkeersbord model E01 uit bijlage I van het RVV 1990 op de Nazarethstraat ter hoogte van Boterhoek huisnummer 145;

 • 4.

  Het (ver)plaatsen van openbare gehandicaptenparkeerplaatsen middels het (ver)plaatsen van verkeersbord model E06 uit bijlage I van het RVV 1990 op de volgende locaties:

  • a.

   9x op het parkeerterrein Nazarethstraat ter hoogte van huisnummer 24 (voor Kanidas/Archipel/Op ’t Heerbeeck);

  • a.

   2x op het parkeerterrein ter hoogte van Boterhoek huisnummer 79;

  • b.

   2x op de Nazarethstraat ter hoogte van de Kapel.

 • 5.

  Het opheffen van de parkeerplaats ten behoeve van het laden en lossen middels verwijdering van verkeerbord model E07 uit bijlage I van het RVV 1990 op het parkeerterrein Nazarethstraat ter hoogte van huisnummer 22 (voor Kanidas/Archipel/Op ’t Heerbeeck);

 • 6.

  Het uitbreiden van de parkeerschijfzone middels het (ver)plaatsen van verkeersbord model E10(zb) en E11(ze) met daaronder de geldende venstertijden uit bijlage I van het RVV 1990 op de Nazarethstraat, waarbij op de volgende locaties een parkeerschijfplicht wordt ingesteld van maximaal 2 uren;

  • a.

   parkeerterrein Nazarethstraat ter hoogte van huisnummer 22 (voor Kanidas/Archipel/Op ’t Heerbeeck);

  • a.

   parkeerterrein Nazarethstraat ter hoogte van Boterhoek huisnummer 79;

  • b.

   Parkeerterrein Nazarethstraat ter hoogte van huisnummer 8 (Kapel).

 • 7.

  Het opheffen van drie voetgangersoversteekplaatsen middels verwijdering van verkeersbord model L02 uit bijlage I van het RVV 1990 en het verwijderen van de zebramarkering op de volgende locaties:

  • a.

   Raadhuisplein, ter hoogte van huisnummer 66;

  • a.

   Nazarethstraat, ter hoogte van Boterhoek huisnummer 83;

  • b.

   Nazarethstraat, ter hoogte van Boterhoek huisnummer 103.

 • 8.

  Een en ander overeenkomstig de bij dit besluit behorende situatietekening;

 • 9.

  Te bepalen dat met het van kracht worden van dit besluit eerdere verkeersmaatregelen in het onderhavige verkeersgebied komen te vervallen, als deze met dit besluit in strijd zijn dan wel hiermee niet in overeenstemming zijn;

 • 10.

  Te bepalen dat de bekendmaking van dit verkeersbesluit geschiedt door plaatsing van het besluit in de Staatscourant en op de gemeentelijke website.

Beroep

Binnen zes weken kunt u tegen dit besluit beroep instellen bij de rechtbank Oost-Brabant. De termijn van zes weken begint op de dag na de datum waarop dit besluit in de Staatscourant is gepubliceerd. U kunt alleen beroep instellen als u tegen het ontwerpbesluit zienswijzen heeft ingediend in de periode dat deze mogelijkheid werd geboden of redelijkerwijs niet kan worden verweten dat u geen zienswijzen heeft ingediend.

Als u een beroepschrift heeft ingediend dan schorst dat de werking van het besluit niet. Om het besluit (tijdelijk) buiten werking te stellen kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter als u daarvoor een spoedeisend belang heeft. Dit verzoek kunt u indienen bij de Rechtbank te 's-Hertogenbosch, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U bent hiervoor griffierecht verschuldigd.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden

22-03-2017

namens burgemeester en wethouders

Hans Sellink

Afdelingsmanager Uitvoering