Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeiderdorpStaatscourant 2017, 18580Ruimtelijke plannenVaststelling wijzigingsplan Achthovenerweg 49

Logo Leiderdorp

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken volgens artikel 3.9a Wet ruimtelijke ordening bekend dat het zij op 28 maart 2017 het wijzigingsplan Achthovenerweg 49 hebben vastgesteld. Het wijzigingsplan ligt samen met het vaststellingsbesluit van donderdag 6 april tot en met woensdag 17 mei 2017 ter inzage.

Inhoud wijzigingsplan

Het plangebied betreft landgoed ‘Agthoven’ (Achthovenerweg 49) en ligt in Polder Achthoven. Het wijzigingsplan maakt het mogelijk om de bestaande panden te kunnen gebruiken als woningen. De titel voor maximaal vier woningen creëert voor het landgoed met de buitenplaats een planologische basis waarmee inkomsten gegeneerd kunnen worden om te voldoen aan de eisen die de Natuurschoonwet stelt aan het onderhoud van landgoederen.

Inzage

Het vastgestelde wijzigingsplan Achthovenerweg 49 is te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0547.WP8hovenerweg49-VG01) en op www.leiderdorp.nl/bekendmakingen. Tevens is een pdf-versie te vinden op de gemeentelijke website va onderstaande link.

http://ro-online.leiderdorp.org/productie/NL.IMRO.0547.WP8hovenerweg49-VG01

Het wijzigingsplan en het vaststellingsbesluit kunnen ook tijdens openingstijden worden ingezien bij de receptiebalie in het gemeentehuis, Willem-Alexanderlaan 1 Leiderdorp. Wilt u een toelichting? Maakt u dan een afspraak.

Beroep

Tegen het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan kan gedurende de termijn van de ter inzage legging beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De mogelijkheid om beroep in te stellen bestaat voor:

  • Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij burgemeester en wethouders naar voren hebben gebracht.

  • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerpwijzigingsplan bij burgemeester en wethouders kenbaar hebben gemaakt.

Inwerkingtreding

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking voor het wijzigingsplan. Degene die beroep instelt kan daarom ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op bovengenoemd adres. Vermeldt u dan wel duidelijk dat u beide doet. U kunt een verzoek om voorlopige voorziening ook later in de beroepsprocedure indienen. Het wijzigingsplan treedt in werking daags na het verstrijken van de beroepstermijn als geen verzoek om voorlopige voorziening is gedaan.

 

Nadere informatie

Voor nadere informatie over de procedure van het wijzigingsplan kunt u contact opnemen met Dave van der Pol, beleidsmedewerker Ruimte, tel: 071-5458536, e-mail: D.van.der.Pol@leiderdorp.nl

Leiderdorp, 5 april 2017