Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GeertruidenbergStaatscourant 2017, 18541VerkeersbesluitenVerkeersbesluit DVB17-09

Logo Geertruidenberg

Herinrichting Markt

Ondergetekende, handelend namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg, daartoe gemachtigd middels het van kracht zijnde mandaatbesluit.

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Vereiste van besluit

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeerbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Motivering

Uit het oogpunt van:

 • 1.

  Het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • 2.

  Het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

 • 3.

  Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan.

De Markt wordt opnieuw ingericht. Hierbij worden op zowel de Markt als in de directe omgeving verschillende verkeersmaatregelen getroffen. Op dit moment is er overlast van doorgaand verkeer op de Brandestraat. Het doorgaande verkeer zorgt voor hoge snelheden voor geluids- en trilling overlast bij omwonenden. Om dit te voorkomen komt er een fysieke afsluiting in de Brandestraat en Kerkstraat. Bewoners van de straat hebben wel de mogelijkheid om in deze straat te komen. Zij kunnen de straat gebruiken om bijvoorbeeld onmiddellijk te laden en lossen dicht bij de woning. Door het nemen van deze verkeersmaatregelen neemt de leefbaarheid voor bewoners in de Brandestraat toe.

Ook worden er op de Markt 2 keer 5 parkeerplaatsen gereserveerd voor kort parkeren. Hier geldt dan een maximale parkeerduur van 30 minuten. Daarmee wordt voorkomen dat er alleen langparkeerders staan en er geen plaats is voor bezoekers van de winkels aan de Markt. Deze parkeertijden gelden van maandag tot en met zaterdag van 10 uur – 16 uur. Hierdoor kunnen bewoners ’s avonds gebruik maken van deze parkeerplaatsen. Overdag zijn er nog voldoende parkeerplaatsen aan Markt waar bewoners lang kunnen parkeren.

Alle verkeersmaatregelen in dit besluit zijn tot stand gekomen in overleg met bewoners en ondernemers uit de directe omgeving van de Markt.

Concreet betekent dit:

 • 1.

  Dat de genoemde wegvakken in beheer zijn bij de gemeente Geertruidenberg;

 • 2.

  Dat er 2 keer 5 parkeerplaatsen binnen een parkeerschijfzone vallen met een maximale parkeertijd van maximaal 30 minuten;

 • 3.

  Dat de Brandestraat en Kerkstraat fysiek worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer met uitzondering van bewoners en ondernemers;

 • 4.

  Dat er geen parkeerplaatsen zijn in de Brandestraat, maar bewoners en ondernemers wel onmiddellijk kunnen laden en lossen;

Met betrekking tot dit verkeersbesluit is, overeenkomstig artikel 24 BABW, overleg gepleegd met de gemandateerde namens de Korpschefs van de Politiedistricten Hart van Brabant en de Baronie van de Regio-Eenheid Zeeland, West-Brabant.

BESLUIT

 

 • 1.

  De Brandestraat, ter hoogte van de overgang naar de Markt, fysiek af te sluiten door middel van een beweegbare paal;

 • 2.

  De Kerkstraat, ter hoogte van de kruising met de Havendijkstraat, af te sluiten door middel van een beweegbare paal;

 • 3.

  Het verbod op stilstaan in de Brandestraat aan beide zijden van de weg, opheffen door borden E02 te verwijderen;

 • 4.

  Het eenrichtingsverkeer voor fietsers op de Vismarktstraat, Havendijkstraat en Brandestraat opheffen door het plaatsen van borden OB52 onder de bestaande borden C02, C03 en C04L;

 • 5.

  Door het plaatsen van 2 verkeersborden E10 met onderbord “5x” en blauwe markering op het wegdek in totaal 10 parkeerplaatsen aanwijzen binnen een parkeerschijfzone aan de Markt met een maximale parkeerduur van 30 minuten van maandag tot en met zaterdag van 10 uur – 16 uur.

Bij dit besluit behoren de volgende tekeningen:

 • 1.

  DVB17-09 Situatietekening_1

 • 2.

  DVB17-09 Situatietekening_2

Raamsdonksveer, 27-03-2017

Burgemeester en wethouders van Geertruidenberg

Namens deze,

H.H.A.M de Jongh

Clustermanager Buitenruimte

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

1. Tegen dit besluit kunt u op grond van artikel 8:1 en 7:1 Algemene wet bestuursrecht een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift moet dan worden ingediend binnen zes weken na de dag van verzending bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg, postbus 10.001, 4940 GA Raamsdonksveer. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet.

Een bezwaarschrift moet tenminste bevatten:

- handtekening;

- naam en adres van de indiener;

- dagtekening;

- aanduiding of omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

- grond(en) van het bezwaar (motivering).

2. Als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist kunt u op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht een voorlopige voorziening vragen. Dit verzoek kunt u sturen aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda (telefoon 088-3611553, fax 088-3610284) of via http//loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening nodig (DigiD). Het vragen van een voorlopige voorziening is mogelijk indien u binnen de genoemde termijn ook een bezwaarschrift indient. U bent griffierecht verschuldigd. De griffier van de Rechtbank kan u informeren over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.