Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GeertruidenbergStaatscourant 2017, 18527VerkeersbesluitenVerkeersbesluit DVB17-04

Logo Geertruidenberg

Rotonde Keizersdijk - Het Spant, Raamsdonksveer

Ondergetekende, handelend namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg, daartoe gemachtigd middels het van kracht zijnde mandaatbesluit.

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Motivering

Uit het oogpunt van:

 • 1.

  Het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • 2.

  Het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

 • 3.

  Het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

 • 4.

  Het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de fucntie van objecten of gebieden.

Is het gewenst om het kruispunt Keizersdijk in Raamsdonksveer om te vormen naar een (mini)rotonde. De keuze voor een (mini)rotonde komt tegemoet aan de wens voor een veilige kruispunt oplossing met hoge afwikkelingscapaciteit. Met de komst van de (mini)rotonde wordt de Keizersdijk weer opengesteld voor verkeer in twee richtingen. Dit geeft invulling aan de beleidsvisie (Masterplan Centrum Raamsdonksveer). Bij de de aanpassing van het kruispunt komt de VOP op de Keizersdijk te vervallen.

Concreet betekent dit:

 • 1.

  Dat het gebied in beheer is van de gemeente Geertruidenberg;

 • 2.

  Dat het gebied binnen de bebouwde kom ligt;

 • 3.

  Dat deze verkeersmaatregel de verkeersveiligheid en doorstroming bevordert;

 • 4.

  Dat de benoeming geen ernstige inbreuk doet op het straatbeeld en/of groenvoorziening;

Met betrekking tot dit verkeersbesluit is, overeenkomstig artikel 24 BABW, overleg gepleegd met de gemandateerde namens de Korpschefs van de Politiedistricten Hart van Brabant en de Baronie van de Regio-Eenheid Zeeland, West-Brabant

Belangenafweging

Er zijn geen redenen om aan te nemen dat door bovengenoemde maatregelen belanghebbenden onevenredig worden benadeeld, noch dat door te nemen maatregelen een onduidelijke situatie ontstaat.

BESLUIT

 • 1.

  De vigerende verkeersbesluiten met betrekking tot dit kruispunt in te trekken;

 • 2.

  Het plaatsen van de verkeersborden A01 zone 30 km/uur, A02 einde zone 30 km/uur, B06, D01, D02 en G11 uit bijlage 1 van het RVV 1990;

 • 3.

  Door het plaatsen van verkeersborden L02f van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, en het aanbrengen van verkeerstekens op het wegdek een voetgangersoversteekplaats aan te wijzen.

Bij dit besluit behoort de volgende tekening:

 • 1.

  DVB17-04 situatietekening

Raamsdonksveer, 27-03-2017

Burgemeester en wethouders van Geertruidenberg

Namens deze,

H.H.A.M. de Jongh

Clustermanager Buitenruimte

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

 • 1.

  Tegen dit besluit kunt u op grond van artikel 8:1 en 7:1 Algemene wet bestuursrecht een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift moet dan worden ingediend binnen zes weken na de dag van verzending bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg, postbus 10.001, 4940 GA Raamsdonksveer. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet.

  Een bezwaarschrift moet tenminste bevatten:

  - handtekening;

  - naam en adres van de indiener;

  - dagtekening;

  - aanduiding of omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

  - grond(en) van het bezwaar (motivering).

 • 2.

  Als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist kunt u op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht een voorlopige voorziening vragen. Dit verzoek kunt u sturen aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda (telefoon 088-3611553, fax 088-3610284) of via http//loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening nodig (DigiD). Het vragen van een voorlopige voorziening is mogelijk indien u binnen de genoemde termijn ook een bezwaarschrift indient. U bent griffierecht verschuldigd. De griffier van de Rechtbank kan u informeren over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.