Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
overigStaatscourant 2017, 183Interne regelingen

Bestuursreglement rechtbank Rotterdam

Bestuursreglement rechtbank Rotterdam conform artikel 20 en 23 Wet op de rechterlijke organisatie.

Artikel 1. Bestuurszetel en zittingsplaatsen.

De rechtbank Rotterdam (hierna: de rechtbank) kent de volgende zittingsplaatsen:

 • a. zittingsplaats Rotterdam (zittingsplaats met griffiefunctie) tevens zetel bestuur

  adresgegevens: Wilhelminaplein 100 /125 3072 AK Rotterdam

  Postbus 50959 3007 BX Rotterdam

 • b. zittingsplaats Dordrecht (zittingsplaats met griffiefunctie)

  adresgegevens: Steegoversloot 36, 3311 PP Dordrecht

  Postbus 7003 3300 GC Dordrecht

Artikel 2. Openingstijden griffies.

De griffies van de rechtbank zijn geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur.

Artikel 3. Organisatiestructuur.

De rechtbank is onderverdeeld in de navolgende organisatorische eenheden:

 • a. het bestuur

 • b. de teams haven en handel, handel, insolventie, kanton 1, kanton 2, familie 1, familie 2, jeugd, straf 1, straf 2, straf 3, kabinet rechter commissaris, secretariaat van de commissies van toezicht, bestuur 1, bestuur 2, bestuur 3.

 • c. de units administratie toezicht (CBM en insolventie), administratie kanton rolzaken locatie Rotterdam, administratie handel/kanton overig (handel, kort geding, mulder en Dordtse kantonzaken), administratie familie en jeugd, administratie straf en administratie bestuur.

 • d. de unit personeel en organisatie, de unit financiën en control, de unit communicatie, de unit algemeen beleid en bestuursondersteuning en de unit informatiemanagement en innovatie en het team facilitair, bestaande uit de unit rechtbank contact centrum (waaronder de bodedienst), de unit logistiek, de unit services en de unit integrale beveiliging en veiligheid/projecten.

Artikel 4. Indeling in kamers en vaststellen van de bezetting.

 • 1. Het bestuur stelt jaarlijks de rechterlijke bezetting van de juridische teams vast na afstemming met de teamvoorzitters.

 • 2. Het bestuur stelt jaarlijks per 1 januari een overzicht vast welk soort zaken door ieder van de teams worden behandeld. Het schema wordt gepubliceerd op www.rechtspraak.nl en ligt op iedere zittingsplaats van de rechtbank ter inzage.

 • 3. Het bestuur stelt jaarlijks (per 1 januari) de formatie van de teams vast, welke teams enkel- en meervoudige kamers vormen.

  De rechtbank kent enkelvoudige en meervoudige kamers voor de behandeling van zaken als bedoeld in de artikelen 50 tot en met 56 van de Wet op de rechterlijke organisatie. Degenen die deel uitmaken van een team dat is belast met de behandeling van zaken als bedoeld in de artikelen 50 tot en met 56 van de Wet op de rechterlijke organisatie, zijn aangewezen als lid van de enkelvoudige en meervoudige kamers, bedoeld in die artikelen.

 • 4. Tussentijdse wijzigingen in het overzicht, bedoeld in lid 1, worden door het bestuur binnen 1 maand na de wijziging in de lijst verwerkt.

 • 5. Teams kunnen in afwijking van de gepubliceerde indeling tijdelijk worden belast met de behandeling van een zaak of zaken uit een ander team, indien dit als gevolg van bezettingsproblemen, om opleidingsredenen, vanwege bijzondere kennis, of om enige andere reden noodzakelijk en/of nuttig wordt geoordeeld. Het bestuur is bevoegd en kan zijn bevoegdheid mandateren aan teamvoorzitters.

Artikel 5. Toedeling van zaken.

 • 1. Door of namens het bestuur worden in de teams van de rechtbank roosters gemaakt, waarin rechters worden ingedeeld afhankelijk van de omvang van hun aanstelling en de werkbelasting die met de behandeling van de onderscheiden categorieën zaken en zittingen is gemoeid.

 • 2. Bij de inroostering van rechters op de onderscheiden categorieën van zaken en zittingen wordt onder meer zoveel mogelijk rekening gehouden met

  • a. de algemene rechterlijke ervaring die voor de behandeling van een bepaalde soort zaken of zaak wordt geëist;

  • b. de specifieke kennis en/of ervaring op een bepaald rechtsgebied die voor de behandeling van een bepaalde soort zaken of zaak wordt geëist;

  • c. individuele omstandigheden die van invloed zijn op de inzetbaarheid van de rechter.

 • 3. De naam/namen van de behandelend rechter(s) zijn, voor zover al niet in de oproep vermeld, uiterlijk vanaf 2 weken voor de aanvang van de zitting door belanghebbenden bij de rechtbank op te vragen. Van zittingen met een oproepingstermijn korter dan 2 weken wordt direct aan partijen de naam/namen van de behandelend rechter(s) bekend gemaakt. Daarbij kan een voorbehoud worden gemaakt voor noodzakelijke wijzigingen op het laatste moment. Belanghebbenden kunnen kort voor de aanvang van de zitting bij de bode navragen of er wijzigingen zijn in de rechterlijke bezetting die nog niet eerder bekend waren gemaakt.

Artikel 6. Bevordering van juridische kwaliteit, externe gerichtheid en uniforme rechtstoepassing.

 • 1. Het bestuur heeft het kwaliteitsbeleid van de rechtbank vastgelegd in een of meerdere afzonderlijke document(en).

 • 2. Het bestuur bevordert de juridische kwaliteit en de uniforme rechtstoepassing en voert daartoe periodiek – en wel tenminste een maal per jaar – overleg met door de gerechtsvergadering aangewezen afvaardigingen op het terrein van burgerlijke zaken, bestuursrechtelijke zaken en strafzaken.

Artikel 7. Externe gerichtheid

 • 1. Het bestuur richt een voorziening in voor de externe oriëntatie en advies, onder de benaming van Raad van Advies. Nadere regels omtrent deze voorziening worden vastgelegd in een afzonderlijke regeling.

 • 2. Het bestuur overlegt periodiek – en steeds ten minste eenmaal per jaar – met de navolgende externe overlegpartners:

  • a) Openbaar Ministerie

  • b) Deken en Raad van toezicht orde van advocaten

  • c) Raad voor de kinderbescherming en jeugdzorginstanties

  • d) Vereniging van gerechtsdeurwaarders

  • e) Reclassering

  • f) Procesvertegenwoordigers van bestuursorganen

  • g) Juridische Faculteit van de Erasmus Universiteit.

Artikel 8. Verantwoording

Het bestuur stelt op basis van artikel 35, eerste lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie, een jaarverslag op. In het jaarverslag zijn tevens opgenomen:

 • a. de wijze waarop het bestuur bij de beleidsvorming en de beleidsuitvoering acht heeft geslagen op de wensen uit de maatschappij;

 • b. de wijze waarop het bestuur bij de beleidsvorming en de beleidsuitvoering acht heeft geslagen op hetgeen in de in artikel 6.1 bedoelde voorziening is opgemerkt en geadviseerd.

 • c. een verslag van de klachten en wrakingen;

 • d. de personele aangelegenheden (sociaal jaarverslag).

Artikel 9. Wijziging reglement

 • 1. Een voorstel tot wijziging van dit reglement kan worden gedaan door een lid van het bestuur.

 • 2. Een wijziging als bedoeld in het eerste lid wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Artikel 10. Slotbepalingen

Dit bestuursreglement is vastgesteld door het bestuur op 29 november 2016.

Dit bestuursreglement komt in de plaats van het bestuursreglement dat op 25 januari 2013 door het bestuur is vastgesteld.

Dit bestuursreglement wordt gepubliceerd in de Staatscourant en treedt in werking met ingang van 1 december 2016.

Rotterdam, 29 november 2016

Het bestuur van de rechtbank Rotterdam, R. G. de Lange-Tegelaar (president)