Ontwerpbestemmingsplan “De Bree 4, Nieuwerbrug”

Logo Bodegraven-Reeuwijk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat met ingang van donderdag 30 maart 2017 tot en met woensdag 10 mei 2017 het ontwerpbestemmingsplan “De Bree 4, Nieuwerbrug” ter inzage ligt.

Plangebied

Op het perceel De Bree 4 te Nieuwerbrug is inmiddels meer dan 2.000 m² aan voormalige bedrijfsbebouwing gesloopt. Met gebruikmaking van de Ruimte-voor-ruimteregeling kunnen twee nieuwe burgerwoningen worden gerealiseerd. De bestaande bedrijfswoning blijft behouden en zal ook een woonbestemming krijgen.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt voor iedereen op de volgende wijzen ter inzage:

De bronbestanden van het bestemmingsplan zijn beschikbaar gesteld op: http://ruimtelijkeplannen.bodegraven-reeuwijk.nl/.

Zienswijzen

Gedurende de inzagetermijn kan iedereen naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen dienen gericht te worden aan de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk, Postbus 401, 2410 AK Bodegraven. Voor mondelinge zienswijzen dient een afspraak te worden gemaakt met de afdeling Inwoners en Bedrijven via telefoonnummer 0172-522522. Van een mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt, dat na goedkeuring door de indienende partij als formele zienswijze zal worden behandeld.

De ontvangen zienswijzen worden door de gemeenteraad betrokken bij de besluitvorming over de vaststelling van het bestemmingsplan.

Naar boven