Inspraak voorontwerpbestemmingsplan (BP1134) “Buitengebied herziening 2016” Maasdriel

Logo Maasdriel

De gemeente Maasdriel actualiseert de bestemmingsplannen voor het buitengebied van de gemeente. De actualisatie van de bestemmingsplannen “Buitengebied, binnendijks deel” en “Buitengebied, buitendijks deel” is noodzakelijk om actueel beleid en tussentijdse ontwikkelingen in de plannen te verwerken, te komen tot harmonisatie van de bestemmingsregeling voor het buitengebied binnen de Bommelerwaard en vanwege de wettelijke verplichting daartoe, die voorschrijft dat bestemmingsplannen niet ouder mogen zijn dan 10 jaar (artikel 3.1 lid 2 Wet ruimtelijke ordening).

In het kader van de voorgenomen actualisatie komen in de nieuwe bestemmingsregeling onbenutte gebruiks- en bouwmogelijkheden te vervallen. Door de toepassing van actueel beleid en actuele wet- en regelgeving, zoals onder meer voor Natura 2000-gebieden (externe werking hiervan geeft beperkingen voor nieuwe ontwikkelingen), zal de geactualiseerde bestemmingsregeling meer consoliderend van aard zijn en met name uitgaan van de bestaande situatie.

Het plangebied van de actualisatie omvat het buitengebied van de gemeente Maasdriel, uitgezonderd de gebieden die vallen binnen het Provinciale Inpassingsplan “Tuinbouw Bommelerwaard” en het Provinciale Inpassingsplan “N831 Velddriel - Alemse Stoep”.

Inzien

Van 30 maart 2017 tot en met 10 mei 2017 ligt het voorontwerp bestemmingsplan “Buitengebied herziening 2016” (BP1134) en de daarbij horende stukken tijdens de openingstijden voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis aan de Kerkstraat 45 in Kerkdriel.

U kunt het bestemmingsplan ook vinden op

De bronbestanden zijn beschikbaar via http://maasdriel.digitaleplannen.nl/plannen/NL.IMRO.0263.BP1134-/NL.IMRO.0263.BP1134-VO01

Inspraakbijeenkomst en

Op woensdag 12 april 2017 wordt vanaf 19:30 uur in de Hoenzadrielzaal van De Leyenstein, Bernhardstraat 2, 5331 TA Kerkdriel een inloopbijeenkomstgeorganiseerd waar iedereen welkom is.

Op woensdag 19 april 2017 wordt vanaf 19:30 uur in dorpshuis Gelre’s End, Molendijk 1, 5321 GG Hedel eveneens een inloopbijeenkomst georganiseerd waar iedereen welkom is.

Reageren

Alle (rechts-)personen die in de gemeente Maasdriel wonen of een belang hebben, kunnen tijdens de inzagetermijn reageren op het plan. Inspraakreacties stuurt u onder vermelding van BP1134 aan: Het college van Maasdriel, Postbus 10.000, 5330 GA Kerkdriel.

Wij ontvangen bij voorkeur een schriftelijke inspraakreactie, per e-mail is niet mogelijk! Als u uw inspraakreactie mondeling wilt indienen, kunt u hiervoor contact opnemen met de behandelend ambtenaar.

Meer informatie

Bel (14 0418) of mail (info@maasdriel.nl) de gemeente en vraag naar de heer J. van Kempen en/of de heer N. Aarts.

Naar boven