Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 1786

Gepubliceerd op 16 januari 2017 09:00Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 december 2016, 2016-0000187928, tot vaststelling van beleidsregels op grond van het Besluit onderstand BES (Besluit vaststelling Beleidsregels toepassing Besluit onderstand BES 2017)

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 5, 6, 10, 12, eerste lid, 18, 20, en 33 van het Besluit onderstand BES;

Besluit:

Artikel 1

Bij de beoordeling van aanvragen om onderstand of bij het verbinden van voorschriften aan het toekennen daarvan op grond van het Besluit onderstand BES worden de beleidsregels gebruikt die zijn opgenomen in de bijlage bij, en deel uitmakend van, dit besluit.

Artikel 2

Het Besluit beleidsregels onderstand BES 2016, en de daarvan deeluitmakende Beleidsregels toepassing Besluit onderstand BES 2016 worden ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 2017.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling Beleidsregels toepassing Besluit onderstand BES 2017.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De bij dit besluit behorende beleidsregels worden met de daarbij behorende bijlage ter inzage gelegd bij de RCN-unit SZW op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Kralendijk, 21 december 2016

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, namens deze, G. de Groot, Hoofd RCN-unit SZW

TOELICHTING

Met dit besluit worden de Beleidsregels toepassing Besluit onderstand BES 2017 vastgesteld en de Beleidsregels toepassing besluit onderstand BES 2016 ingetrokken. Inhoudelijk zijn de beleidsregels gewijzigd voor zover het de toepassing van de bijzondere onderstand betreft en is het beleid met betrekking tot het verlenen van de toeslag volledig en duurzaam arbeidsongeschikten in de situatie van tijdelijke of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid geëxpliciteerd.

De nieuw opgenomen beleidsregel voor de situatie van tijdelijk of gedeeltelijk arbeidsongeschikten impliceert een beoordeling van het individuele geval, waarbij de persoon onder voorwaarden met een volledig en duurzaam arbeidsongeschikte kan worden gelijk gesteld. Voorwaarde is dat er aantoonbaar sprake moet zijn van als gevolg van de arbeidsongeschiktheid weggevallen bestendige inkomsten.

Voor wat betreft de bijzondere onderstand beschrijven de beleidsregels de kostensoorten die voor vergoeding in aanmerking kunnen komen. Voorheen gold het regime van artikel 10 van het Besluit onderstand BES voor een aantal in de beleidsregels benoemde kostensoorten, zoals verbruikskosten water en duurzame gebruiksgoederen. In de met het onderhavige besluit nieuw vastgestelde beleidsregels is ervoor gekozen om alle kostensoorten die in de beleidsregels zijn benoemd, ‘regulier’ op grond van artikel 20 van het Besluit onderstand BES te vergoeden, waar nodig in combinatie met artikel 12 van het Besluit onderstand BES met het oog op de afstemming op de omstandigheden, mogelijkheden en middelen van de belanghebbende, alsmede het betoonde besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan. Tegelijkertijd is in de tekst van de beleidsregels waar nodig enige mate van terughoudendheid tot uitdrukking gebracht, zoals dat het moet gaan om evident noodzakelijk te maken kosten. Materieel maakt deze herziening van de beleidsregels dan ook weinig verschil in de toepassing in het individuele geval; primair is een vereenvoudiging in de uitvoeringspraktijk beoogd doordat een beoordeling op basis van de uitzonderingsbepaling van artikel 10 van het Besluit onderstand BES in beginsel achterwege kan blijven. Dit voorkomt onnodige complexiteit in de uitvoering.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, namens deze, G. de Groot, Hoofd RCN-unit SZW


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl