Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 17859

Gepubliceerd op 31 maart 2017 09:00
Inhoudsopgave

Kennisgeving ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (uitgebreide voorbereidingsprocedure) Hobbemakade 31, Amsterdam

Logo Amsterdam

Hobbemakade 31

OLO-nummer 2206083

Namens burgemeester en wethouders maakt stadsdeelsecretaris van stadsdeel Zuid bekend dat zij, in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), voornemens is om de omgevingsvergunning met OLO-nummer: 2206083, te verlenen voor de volgende activiteiten:

  • het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, eerste lid, onder a, Wabo);

  • het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een beheersverordening, een exploitatieplan, de regels gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening of een voorbereidingsbesluit voor zover toepassing is gegeven aan artikel 3.7, vierde lid, tweede volzin, van die wet (artikel 2.1, eerste lid, onder c, Wabo);

  • houtopstand te vellen of doen vellen (artikel 2.2, eerste lid, sub g, Wabo).

Inzake:

voor het oprichten van een nieuwbouwcomplex ten behoeve van 28 appartementen, een tweelaagse parkeerkelder, maatschappelijke ruimte en het kappen van 4 bomen.

Ter inzage ligging

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van maandag 3 april 2017 tot en met maandag 15 mei 2017 tijdens de openingstijden ter inzage bij onze informatiecentrum op het stadsdeelkantoor President Kennedylaan 923, geopend op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur. Bovendien is de informatiebalie op donderdagavond tot 20.00 uur geopend.

Zienswijze

Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze met betrekking tot deze aanvraag schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, postbus 74019, 1070 BA Amsterdam. Voor uw mondelinge reactie kunt u via 14020 contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving, team Bouw.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Amsterdam, 30 maart 2017.

Burgemeester en Wethouders van Amsterdam

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl