Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EnschedeStaatscourant 2017, 1770Ruimtelijke plannenTervisielegging vastgesteld Bestemmingsplan “Wesselerbrink 2015” (NL.IMRO.0153.BP00110-0003)

Logo Enschede

In zijn vergadering van 31 oktober 2016 heeft de gemeenteraad -met toepassing van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening- het bestemmingsplan “Wesselerbrink 2015” gewijzigd vastgesteld. Dit plan heeft betrekking op een gebied dat globaal wordt begrensd door de Rijksweg A35 aan de noordzijde, de Buurserstraat aan de oostzijde, de achterperceelsgrenzen van de woningen aan Kostverloren, de Oldenkottebrink, de Rekkenbrink, de Mallumbrink, en de Beltrumbrink, de Wesselerweg, alsmede de achterperceelsgrenzen van de Stokkumbrink en de Herikebrink, en de Geessinkbraakweg en de Broekheurnering aan de zuidzijde en de westzijde van sportpark Wesselerbrink, de Broekheurnering en de Usselerrondweg aan de westzijde.

Met dit bestemmingsplan wordt aan het plangebied een actuele juridisch-planologische regeling gegeven, waarbij grotendeels het bestaande gebruik van de gronden en de gebouwen in dit gebied wordt vastgelegd. Het gaat daarbij om een actualisatie van de huidige bestemmingsplannen die nu nog gelden in het gebied.

Voor één locatie wordt een nieuwe ontwikkeling mogelijk gemaakt. Het pand aan Het Bijvank 87 krijgt een nieuwe invulling, waarbij bedrijfsunits mogelijk worden. Daarnaast zijn enkele bebouwingsmogelijkheden in het huidige bestemmingsplan opnieuw opgenomen in dit nieuwe bestemmingsplan.

Voor een overzicht van alle (nieuwe) mogelijkheden die in het bestemmingsplan worden meegenomen, verwijzen wij naar hoofdstuk 4 van de toelichting.

Inzien bestemmingsplan:

Het vastgestelde bestemmingsplan met de daarbij behorende stukken ligt met ingang van 12 januari 2017 zes weken voor een ieder ter inzage.

Bestemmingsplan digitaal inzien:

Het vastgestelde bestemmingsplan met de daarbij behorende stukken kan digitaal worden ingezien op

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0153.BP00110-0003

De bronbestanden kunnen worden gedownload via de webpagina

https://www.ruimtelijkeplannen.enschede.nl/plannen/NL.IMRO.0153.BP00110-/NL.IMRO.0153.BP00110-0003/

 

Tot de ter inzage gelegde stukken behoort onder andere een overzicht van de wijzigingen die de raad bij de vaststelling in het plan heeft aangebracht. Bij de vaststelling van het plan heeft de raad, ten opzichte van het ontwerp, enkele wijzigingen in het plan aangebracht. Deze wijzigingen kunt u terugvinden in het overzicht.

Papieren versie bestemmingsplan inzien:

Wilt u liever de papieren versie van het vastgestelde bestemmingsplan inzien? Dan verzoeken wij u een mail met de naam van het plan te sturen naar vergunning@enschede.nl U ontvangt dan van ons een pdf versie van het gevraagde bestemmingsplan.

Nadere toelichting of inzien op stadskantoor:

Wilt u een nadere toelichting op het vastgestelde bestemmingsplan of het plan inzien in het Stadskantoor? U kunt hiervoor een afspraak maken door een mail te sturen naar vergunning@enschede.nl Wij verzoeken u in de mail aan te geven dat u een afspraak wilt maken en de naam van het plan, uw naam en telefoonnummer te vermelden.

Het is niet mogelijk om zonder afspraak ruimtelijke plannen of besluiten in te zien in het Stadskantoor.

Reageren

Van 13 januari 2017 tot en met 23 februari 2017 kunnen belanghebbenden, schriftelijk beroep instellen tegen het vaststellingsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Indien het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerpplan bij de vaststelling niet is gewijzigd kan geen beroep worden ingesteld door de belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijze tegen het ontwerp-bestemmingsplan heeft kenbaar gemaakt.

Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Het besluit tot vaststelling treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.