Bestemmingsplan Sint Nicolaasga - Westend 9

Logo De Fryske Marren

Met ingang van vrijdag 6 januari 2017 ligt gedurende zes weken het op 20 december 2016 ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Sint Nicolaasga - Westend 9 met de bijbehorende stukken ter inzage.

Plangebied

Het plangebied ligt in Sint Nicolaasga, Westend 9 en omvat het gehele perceel behorende bij de bestaande woning.

Doel

Het bestemmingsplan voorziet in een ruimtelijk-juridische regeling voor het toevoegen van een woon-werklocatie voor een verhuurbedrijf van kleine machines achter de bestaande woning.

Inzage

Het bestemmingsplan en het raadsbesluit tot vaststelling met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

  • de centrale balie van het gemeentehuis te Joure (Herema State 1);

  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1);

  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

Informatie over het bestemmingsplan is ook te vinden op de gemeentelijke website www.defryskemarren.nl. Op die site staat een link naar de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl via welke het bestemmingsplan zelf is te bekijken. De planid is NL.IMRO.1940.BPSNC14WESTEND9NIC-VA01.

Beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;

  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen.

Ook bestaat de mogelijkheid om, naast het instellen van beroep, een verzoek te richten tot de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) om een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet eerder in werking dan nadat op dit verzoek is beslist.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling VVH via telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven