Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BoxtelStaatscourant 2017, 17436VerkeersbesluitenGereserveerde gehandicaptenparkeerplaats Corellistraat

Logo Boxtel

Burgemeester en wethouders van Boxtel,

Gelet op het verzoek voor het aanwijzen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in de Corellistraat te Boxtel;

OVERWEGENDE

dat de loopafstand van betrokkene enkele tientallen meters is;

dat het parkeren nabij haar woning een probleem is;

dat betrokkene hierdoor gedwongen wordt elders te parkeren;

dat daarom een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van verzoekster wenselijk is;

dat de toekenning van deze parkeerplaats (één jaar) aan de geldigheidsduur van de gehandicaptenparkeerkaart is gekoppeld;

dat overleg met de politie als bedoeld in artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer heeft plaatsgevonden;

gelet op het bepaalde in artikel 26 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

gezien het raadsbesluit d.d. 27 maart 1997, waarbij aan hun college, de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten is gedelegeerd;

B E S L U I T E N

 • 1.

  Door plaatsing van het verkeersbord model E6 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en onderbord met kenteken., conform bijgaande situatietekening , in de periode van 21 maart 2017 tot en met 21 maart 2018, een parkeerplaats in Corellistraat te reserveren.

 • 2.

  Dit besluit in afschrift mede te delen aan:

  • a.

   Politie Oost-Brabant, basisteam Meierij

Boxtel, 21 maart 2017

namens burgemeester en wethouders,

Ir. Frits Fastenau

Programmamanager Fysiek

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van burgemeester en wethouders van Boxtel, postbus 10000, 5280 DA Boxtel.

Inzage

Het verkeersbesluit met bijbehorende stukken ligt gedurende de bezwarentermijn bij de receptie van het gemeentehuis. Het gemeentehuis is geopend op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur, op woensdag en donderdag van 17.00 tot 19.30 uur en na telefonische afspraak.