Wijziging van de Regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers

Logo Doetinchem

 

De raden, colleges en burgemeesters van de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk;

Overwegende dat de Regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers aanpassing behoeft als gevolg van wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

Gelet op artikel 33 lid 1 Regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers;

besluiten:

vast te stellen de navolgende wijziging van de regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, hierna te noemen “de regeling” (3e wijziging);

 

Artikel 1

De in de aanhef en artikel 33 lid 1 van de regeling voorkomende passage “De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters” wordt als volgt gelezen: “De raden en de colleges van burgemeester en wethouders” .

Artikel 2

1. Artikel 8 lid 3 vervalt.

2. Lid 4 wordt vernummerd tot lid 3; lid 5 wordt vernummerd tot lid 4; lid 6 wordt vernummerd tot lid 5.

Artikel 3

Artikel 14 wordt als volgt gelezen:

“Onverminderd zijn bevoegdheden als bedoeld in artikel 33b van de Wet gemeenschappelijke regelingen behoren tot de taken van het dagelijks bestuur mede:

 • 1.

  het beheer van de activa en passiva van het Erfgoedcentrum, inclusief het dragen van verantwoordelijkheid voor een goede en optimale bedrijfsvoering;

 • 2.

  de zorg, voor zover deze van het dagelijks bestuur afhangt voor de controle op het geldelijk beheer en de boekhouding van het Erfgoedcentrum;

 • 3.

  het houden van een voortdurend toezicht op alles wat het Erfgoedcentrum aangaat;

 • 4.

  Al hetgeen deze regeling voor het overige aan het dagelijks bestuur opdraagt dan wel door het dagelijks bestuur wenselijk wordt geoordeeld in het kader van een goede en optimale bedrijfsvoering.”

Artikel 4

In artikel 21 vervallen lid 2 en lid 3, en wordt lid 4 vernummerd tot lid 3.

Artikel 5

Het eerste lid van artikel 23 wordt als volgt gelezen:

“Het in dienst nemen, schorsen en ontslaan van het overige personeel geschiedt op voorstel van de directeur.”

Artikel 6

Artikel 25 wordt als volgt gelezen:

“1. De directeur stelt jaarlijks een werkplan voor hem en zijn medewerkers op. Dit werkplan wordt door het dagelijks bestuur vastgesteld.

2.Na vaststelling van dit werkplan wordt het ter kennis gebracht van het algemeen bestuur en de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten.”

Artikel 7

Artikel 26 vervalt.

Artikel 8
 • 1.

  In artikel 3, aanhef en sub a. wordt achter “Archiefwet” opgenomen: “1995”.

 • 2.

  In artikel 3, aanhef en sub a. wordt “archiefbewaarplaatsen” gelezen als: “archiefbescheiden”.

 • 3.

  In artikel 8 lid 4 wordt “archiefbewaarplaatsen” telkens gelezen als: “archiefbewaarplaats”.

 • 4.

  In artikel 24 wordt “archiefbewaarplaats(en)” telkens gelezen als: “archiefbewaarplaats”.

Artikel 9. Slotbepaling

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2017.

 

Aldus besloten door de burgemeesters, colleges en raden van de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk

Naar boven