Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KerkradeStaatscourant 2017, 17168VerkeersbesluitenOnderwerp: Verkeersbesluit tijdelijke verkeersmaatregelen als gevolg van afsluiten Hamstraat i.v.m. aanleg Buitenring.

Logo Kerkrade

Reg.nr:

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN KERKRADE,

Overwegende:

dat door Boskalis Nederland Infra B.V. d.d. 24 februari 2017 een verzoek is ingediend voor het nemen van een verkeersbesluit ten behoeve van tijdelijke verkeersmaatregelen als gevolg van de afsluiting van de Hamstraat in het kader van de aanleg van de Buitenring;

dat het daarvoor in de tweede helft van 2017 noodzakelijk is dat de Hamstraat voor een gedeelte wordt afgesloten voor alle verkeer;

dat de Hamstraat wordt omgebouwd naar de Buitenring met een parallelvoorziening tussen de rotonde Avantis en de Stationsstraat alhier;

dat om de diverse verbindingen te garanderen er een omleidingsroute via deze parallelvoorziening zal worden ingesteld;

dat het gedeelte van de omleidingsroute wegen omvat, die onder gemeentelijk beheer vallen;

dat het met inachtneming van artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 in het kader van het verzekeren van de veiligheid op de weg en het voorkomen of beperken van de door het verkeer veroorzaakte overlast en hinder, noodzakelijk is over te gaan tot het treffen van maatregelen;

dat het voor de geplande en veilige omleiding noodzakelijk is op diverse plekken, de volgende verkeersborden, al dan niet voorzien van onderborden, te plaatsen:

 • 2 borden C3 (eenrichtingsweg);

 • 1 bord C2 (eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor alle verkeer);

 • 2 borden A1 (max. snelheid 50 km/uur);

 • 3 borden C1 (gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee) met onderborden “uitgezonderd werkverkeer”;

 • 1 bord A2 (einde max. snelheid 50km/uur);

dat op grond van artikel 15, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994 de plaatsing van een verkeersteken, voorzover daardoor een gebod of verbod ontstaat, krachtens een verkeersbesluit dient te geschieden; dat blijkens artikel 3 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) als een verkeersteken o.m. een verkeersbord wordt aangemerkt;

dat blijkens artikel 12 van het BABW voor de plaatsing van bovenstaande borden uit Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV1990) een verkeersbesluit is vereist;

dat op grond van artikel 18, eerste lid onder d van de Wegenverkeerswet 1994 wij bevoegd zijn dit verkeersbesluit te nemen;

gelet op:

de “Mandaat-, volmacht- en machtigingsregeling College Kerkrade 2016” met bijbehorende lijst en wel hoofdstuk 3 (nrs. 3.5.1. t/m 3.5.10) inzake verkeer;

het feit dat de politie Limburg Zuid van de aanvraag op de hoogte is, terwijl de plannen ook nog in de werkgroep verkeer van 2 maart onderwerp van gesprek zijn geweest;

BESLUITEN:

 • 1.

  dat zodra met de uitvoerende werkzaamheden wordt begonnen, door Boskalis Nederland Infra B.V. zal worden overgegaan tot plaatsing van de volgende borden op de parallelvoorziening tussen de rotonde Avantis en de Stationsstraat:

  • 2 borden C3 (eenrichtingsweg);

  • 1 bord C2 (eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor alle verkeer);

  • 2 borden A1 (max. snelheid 50 km/uur);

  • 3 borden C1 (gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee) met onderborden “uitgezonderd werkverkeer”;

  • 1 bord A2 (einde max. snelheid 50km/uur);

 • 2.

  dat dit verkeerbesluit met ingang van 15 mei 2017 tot en met einde november 2017 zal gaan gelden of zoveel langer als nodig mocht blijken door onvoorziene omstandigheden.

Kerkrade, 21 maart 2017.

Namens het college,

Het hoofd van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling,

Ir. A.M.G.L. Passau.

Publicatie in de Staatscourant en in 1Kerkrade d.d. 29 maart 2017

Openstaande rechtsgangen

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na publicatie van deze bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift tegen dit besluit indienen. Het bezwaarschrift dient schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders van Kerkrade, postbus 600, 6460 AP Kerkrade te worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar bevatten.

De stukken liggen vanaf donderdag, 30 maart 2017 t/m woensdag, 10 mei 2017 ter inzage bij de centrale balie op de begane grond van het Stadskantoor, Markt 33, te Kerkrade.