Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LandgraafStaatscourant 2017, 16988VerkeersbesluitenGemeente Landgraaf – Verkeersbesluit voor het treffen van diverse maatregelen ter plaatse van de aansluiting Buitenring (N300) op de Hoogstraat en Nieuwenhagerheidestraat

Logo Landgraaf

Burgemeester en wethouders van Landgraaf

Inleiding

In het kader van het project Buitenring Parkstad Limburg, dienen op de Hoogstraat, Nieuwenhagerheidestraat en Vogelzankweg diverse verkeersmaatregelen getroffen te worden. Deze maatregelen worden gefaseerd in 2017 uitgevoerd. Voor het treffen van deze verkeersmaatregelen is een verkeersbesluit vereist. Op 3 november 2016 (alhier geregistreerd op 4 november 2016 onder kenmerk 16.21384) is hiervoor door Boskalis Nederland Infra B.V. een aanvraag ingediend (kenmerk Boskalis BPL-UCOR-BR-6114).

Formeel kader

Artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 bepaalt dat de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens, en onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit en dat maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer geschieden krachtens een verkeersbesluit, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

Artikel 12 van het BABW bepaalt dat de plaatsing van de borden A01, A02, B01, B06, C02, C16, D02, D03, D04, G11 en L03 zoals deze staan opgenomen in bijlage 1 behorende bij het RVV 1990, en de verkeerstekens doorgetrokken streep, haaientanden en de aanduiding van busstroken, moet geschieden krachtens een verkeersbesluit.

Overwegingen

Op 29 juni 2012 hebben Provinciale Staten het Inpassingsplan ‘’Buitenring Parkstad Limburg 2012’’, nr. G-12-022 vastgesteld en is op 11 maart 2015 (uitspraak van de Raad van State) onherroepelijk geworden.

Openbare voorbereidingsprocedure

Gelet op het zorgvuldigheidsbeginsel en de noodzakelijke evenredige belangenafweging, is tevens de uniforme openbare voorbereidingsprocedure conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht toegepast. Door middel van een publicatie in het gemeenteblad van 25 januari 2017 zijn alle belanghebbenden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze, op het gedurende zes weken ter inzage liggende ontwerpbesluit d.d. 12 januari 2017 in te dienen. In dat kader zijn geen zienswijzen ingediend.

Belangenafweging artikel 2 WVW

Van de in artikel 2, eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen, liggen de volgende belangen ten grondslag aan dit besluit:

 • 1.

  het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • 2.

  het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • 3.

  het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • 4.

  het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

 • 5.

  het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden.

Advisering

Met betrekking tot dit besluit zijn de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) van toepassing.

Alle wegen en/of weggedeelten waarop dit besluit betrekking heeft, zijn gelegen binnen en zijn in beheer bij de gemeente Landgraaf. Artikel 23 van het BABW is op dit besluit niet van toepassing.

Overeenkomstig artikel 24 van het BABW is met de politie –via het aanspreekpunt Verkeer van het Basisteam Brunssum-Landgraaf ter zake overleg gepleegd en is met betrekking tot het onderhavige besluit op 29 december 2016 instemmend geadviseerd. Boskalis heeft de aanvraag voor het verkeersbesluit tevens voorgelegd aan de heer J. Pouls van de Politie Limburg Zuid. Hij heeft ook ingestemd met betreffende aanvraag.

b e s l u i t e n :

 • 1.

  op de Hoogstraat, Nieuwenhagerheidestraat en Vogelzankweg ter plaatse van de aansluiting van de Buitenring Parkstad Limburg (N300):

  • a.

   diverse borden model A01(30 zonaal), A01(50), A02(30 zonaal), B01, B06, C02, C16, D02, D03, D04, G11, als bedoeld in Bijlage 1 van het RVV 1990, te plaatsen;

  • b.

   diverse doorgetrokken strepen en haaientanden aan te brengen;

 • 2.

  door middel van het plaatsen van bord model L03, als bedoeld in Bijlage 1 van het RVV 1990, op de Nieuwenhagerheidestraat direct ten zuiden van de Hoogstraat een bushalte aan te wijzen;

 • 3.

  door middel van het aanbrengen van wegmarkering met de tekst ‘’LIIJNBUS” op de rijstrook naast de Nieuwenhagerheidestraat direct ten zuiden van de Hoogstraat, de strook aan te wijzen als busstrook;

 • 4.

  de Hoogstraat, Nieuwenhagerheidestraat en Vogelzankweg deels te verleggen;

 • 5.

  te bepalen, dat met het van kracht worden van dit besluit eerdere verkeersmaatregelen in het onderhavige verkeersgebied komen te vervallen indien die met dit besluit in strijd zijn dan wel hiermede niet in overeenstemming zijn;

 • 6.

  een en ander overeenkomstig met de bij dit verkeersbesluit behorende situatietekening genaamd ‘Buitenring Parkstad Limburg, Definitieve bebording en bebakening, Definitieve bebording, Hoogstraat, Nieuwenhagerheidestraat’, met tekeningnummer T-BPLWEG-02.01-TEK-4015 d.d. 24-10-2016, versie 1.0, status definitief;

 • 7.

  te bepalen dat de bekendmaking van dit verkeersbesluit geschiedt door plaatsing van het besluit in de Staatscourant.

Situatietekening

Landgraaf, 17 maart 2017

Namens burgemeester en wethouders van Landgraaf,

het hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Grondzaken,

mr. F.J.C. Geurts

Inzage

Het onderhavige besluit wordt voor belanghebbenden ter inzage gelegd gedurende zes weken met ingang van de dag na de publicatie in de Staatscourant, tijdens de openingstijden, bij het Klant Contact Centrum van de gemeente Landgraaf.

Beroep

U kunt op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep indienen tegen dit besluit. Stuur binnen zes weken na datum van de publicatie van het besluit een brief naar de rechtbank Limburg, postbus 950, 6040 AZ Roermond of via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

U moet de brief ondertekenen. In de brief moeten de volgende gegevens staan:

 • -

  uw naam en adres;

 • -

  de datum van uw beroep;

 • -

  de omschrijving van het besluit, waartegen u beroep instelt;

 • -

  de redenen van uw beroep.

Indien het mogelijk is, dient u een kopie van het besluit waartegen u beroep instelt, bij te voegen.

Is de situatie zo dringend dat u niet kunt wachten op de uitspraak op uw beroepschrift? Dan kunt u bij de voorzieningenrechter van de rechtbank een voorlopige voorziening vragen. Dit verzoek dient u in bij de rechtbank op bovengenoemd postadres of digitaal via de genoemde website.

Voor het digitaal indienen van een beroepschrift of het vragen van een voorlopige voorziening, moet u beschikken over DigiD.

Datum effectuering

Het besluit zal nadat het besluit is bekendgemaakt, worden uitgevoerd.