Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Utrechtse HeuvelrugStaatscourant 2017, 1687Ruimtelijke plannenGewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan “Rijsenburgsehof, Driebergen” te Driebergen-Rijsenburg.

Logo Utrechtse Heuvelrug

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 19 december 2016 het bestemmingsplan “Rijsenburgsehof, Driebergen” gewijzigd heeft vastgesteld (identificatienummer: NL.IMRO.1581.DBGflorastraat6-VA01).

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen voor iedereen ter inzage met ingang van 13 januari tot en met 24 februari 2017).

Wat houdt dit bestemmingsplan in?

Het bestemmingsplan beoogt de bouw mogelijk te maken van 23 ééngezinswoningen, waarvan 16 twee-onder-één-kap en 7 rijwoningen op de locatie van de Handelsstal De Bruijn. Het plangebied bevindt zich op het terrein tussen de Florastraat, Rijsenburgselaan, Kardinaal Alfrinklaan en J. Eijkmanlaan in Driebergen-Rijsenburg. Er is geen exploitatieplan vastgesteld omdat kostenverhaal is verzekerd middels een anterieure overeenkomst met de initiatiefnemer.

De wijzigingen ten opzichte van het ter inzage gelegde ontwerpbestemmingsplan kunt u in het Raadsvoorstel en het vaststellingsbesluit nalezen.

Hoe kunt u het bestemmingsplan inzien of raadplegen?

Het plan is binnen de genoemde termijn digitaal raadpleegbaar en beschikbaar via de website van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Ga naar www.heuvelrug.nl/terinzage.

U kunt het plan ook inzien in het Publiekscentrum, Cultuurhuis Pléiade, Kerkplein 2 in Doorn en in de bibliotheek van Driebergen-Rijsenburg tijdens de openingsuren.

Hoe kunt u reageren?

Met ingang van 14 januari tot en met 24 februari 2017 kan beroep worden ingesteld door:

  • a.

    een belanghebbende die tijdig bij de gemeenteraad een zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan kenbaar heeft gemaakt;

  • b.

    een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden, dat hij of zij niet tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan;

  • a.

    een belanghebbende die bedenkingen heeft tegen de bij de vaststelling van het bestemmingsplan aangebrachte wijzigingen.

Beroep kan worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Tevens kan degene die beroep heeft ingesteld een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de genoemde Afdeling. Wij wijzen u erop dat er bij het instellen van beroep c.q. het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening griffierechten zijn verschuldigd. U kunt deze griffierechten vinden op www.raadvanstate.nl

Inwerkingtreden van het bestemmingsplan

Het besluit treedt in werking één dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn naast het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.