Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmstelveenStaatscourant 2017, 16796Ruimtelijke plannenPublicatiedatum: 23 maart 2017

Logo Amstelveen

Startdatum zienswijze termijn: 24 maart 201 7

Einddatum zienswijze termijn: 4 mei 2017

Type bekendmaking: paraplubestemmingsplan

Zaaknummer: Z/2016- 064614

Locatie : gemeente Amstelveen

Vastgesteld b estemmingsplan ‘ paraplu bestemmingsplan Schipholparkeren en Parkeernormen’

Burgemeester en wethouders van Amstelveen maken, ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat de gemeenteraad van Amstelveen in de vergadering van 22 maart 2017 gewijzigd heeft vastgesteld het bestemmingsplan “paraplubestemmingsplan Schipholparkeren en Parkeernormen” met de bijbehorende stukken (zowel digitaal : IDN NL.IMRO.0362.PP03-VG01 als analoog: NL.IMRO.0362.PP03ANA-VG01).

Dit paraplubestemmingsplan regelt twee zaken op het gebied van parkeren, het niet toestaan van Schipholparkeren binnen de gemeente Amstelveen en het opnemen van parkeernormen in alle bestemmingsplannen.

Ter inzage

Het vastgestelde paraplubestemmingsplan herziet gedeeltelijk digitale en analoge bestemmingsplannen. De tervisielegging geschiedt om die reden digitaal en analoog. Het vastgestelde paraplubestemmingsplan met bijbehorende verbeeldingen, planregels en toelichting betreft het gehele Amstelveens grondgebied.

Het vastgestelde paraplubestemmingsplan ligt gedurende zes (6) weken ter inzage met ingang van 24 maart 2017.

De stukken zijn op de volgende wijzen in te zien:

Digitaal

U kunt de digitale versie van het vastgestelde bestemmingsplan " paraplubestemmingsplan Schipholparkeren en Parkeernormen” raadplegen op:

  • de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl onder http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0362.PP03-VG01

  • en op de gemeentelijke website onder: http://ro0362.ropubliceer.nl

Analoog

U kunt de analoge versie van het vastgestelde bestemmingsplan "paraplubestemmingsplan Schipholparkeren en Parkeernormen” als pdf-bestand raadplegen op de gemeentelijke website onder: http://ro0362.ropubliceer.nl

Papier

Het vastgestelde paraplubestemmingsplan met bijbehorende stukken liggen gedurende de genoemde termijn ter inzage bij de balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis, Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen. Aanmelden via centrale balie (openingstijden balie: maandag tot en met woensdag 8.30–15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur).

Beroepsmogelijkheid

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze omtrent het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeente kenbaar hebben gemaakt, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij dit niet hebben gedaan en door een ieder tegen de wijziging ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan kunnen gedurende de termijn van 6 weken waarbinnen het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage ligt, schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het is voor burgers ook mogelijk om digitaal beroep in te dienen via de link:

Voorlopige voorziening

Degene die beroep heeft ingesteld kan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak verzoeken met het oog op onverwijlde spoed een voorlopige voorziening te treffen. Indien het verzoek tijdens de beroepstermijn wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.