Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 16 maart 2017, kenmerk 1066121-159022, houdende wijziging van de Subsidieregeling opleiding tot advanced nurse practitioner en opleiding tot physician assistant in verband met verlenging van de werkingsduur

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet VWS-subsidies;

Besluit:

ARTIKEL I

In artikel 7, tweede lid, van de Subsidieregeling opleiding tot advanced nurse practitioner en opleiding tot physician assistant wordt ‘1 juli 2017’ vervangen door: 1 juli 2022.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2017.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid,Welzijn en Sport, E.I. Schippers

TOELICHTING

Algemeen

De onderhavige regeling strekt tot wijziging van de Subsidieregeling opleiding tot advanced nurse practitioner en opleiding tot physician assistant (hierna: de Subsidieregeling). De wijziging is ingegeven door de ophanden zijnde vervaldatum van de Subsidieregeling met ingang van 1 juli 2017.

De Subsidieregeling ziet op de financiering van de opleidingen van advanced nurse practitioner en physician assistant. Beide opleidingen betreffen een duaal traject: werken-leren. De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) financiert de binnenschoolse kosten per student. De Minister van VWS financiert met de Subsidieregeling de buitenschoolse kosten (de salariskosten voor de vervanging van de student).

De subsidie op basis van deze Subsidieregeling wordt berekend aan de hand van een vast normatief bedrag per maand voor maximaal de duur van de opleiding. Dit bedrag bedraagt sinds 1 september 2012 € 1.875 en is bedoeld als tegemoetkoming in de buitenschoolse kosten van de zorgwerkgever.

Voorafgaand aan de onderhavige verlenging van de werkingsduur van de Subsidieregeling heeft de afgelopen maanden een evaluatie plaatsgevonden door het Kenniscentrum Beroepsonderwijs en Arbeidsmarkt. Uit deze evaluatie blijkt kort samengevat dat het met de Subsidieregeling beoogde doel – het opleiden van voldoende advanced nurse practitioners en physician asssistants – wordt behaald. Het voor de Subsidieregeling beschikbare budget is besteed zoals bedoeld. Voortzetting van de Subsidieregeling wordt zeer wenselijk geacht om taakherschikking in de zorg ook de komende jaren verder te stimuleren door middel van het opleiden van physician assistants en verpleegkundig specialisten.

Op basis van deze evaluatie heb ik derhalve besloten de subsidiëring voort te zetten. Met de onderhavige wijzigingsregeling wordt de werkingsduur van de Subsidieregeling verlengd met de maximaal toegestane periode van vijf jaar, conform artikel 24a, tweede lid, van de Comptabiliteitswet 2001. Dit betekent dat de Subsidieregeling per 1 juli 2022 komt te vervallen.

Artikelsgewijs

Artikel I

In artikel 7, tweede lid, is de vervaldatum van de Subsidieregeling aangepast. Deze vervalt zoals gezegd per 1 juli 2022.

Artikel II

De onderhavige wijzigingsregeling wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt om duidelijkheid te bieden over het voortzetten van de Subsidieregeling, met het oog op de instroom voor het studiejaar 2017-2018. De regeling treedt in werking per 1 juli 2017.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers

Naar boven