Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeeuwardenStaatscourant 2017, 16337Ruimtelijke plannenVerleende omgevingsvergunning voor de bouw van 32 woningen aan de Oldegalileën te Leeuwarden

Logo Leeuwarden

Van donderdag 23 maart 2017 tot en met donderdag 4 mei 2017 ligt de omgevingsvergunning ex artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 3° van de Wabo voor de bouw van 32 woningen aan de Oldegalileën te Leeuwarden met bijbehorende stukken ter inzage.

Ontwikkeling

Met dit plan wordt de bouw van 32 grondgebonden woningen mogelijk gemaakt. Er worden 14 huurwoningen voor Elkien gebouwd. De overige 18 woningen zijn koopwoningen. Op grond van het geldende bestemmingsplan ‘Leeuwarden – Tussen Ee en Vliet’ hebben de percelen een bedrijfsbestemming. Binnen deze bestemming mogen geen woningen worden gebouwd. De aanvraag is conform de uitgangspunten van de Ontwikkelvisie Dokkumer Ee.

Inzage

De omgevingsvergunning met bijbehorende stukken kunt u inzien:

  • in het Stadskantoor, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden (op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur en op donderdag tot 19.30 uur). Hier kunt u ook vragen stellen over het plan en de procedure

Beroep

Bent u het niet eens met deze verleende omgevingsvergunning? Dan kunt u beroep instellen bij de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. U kunt alleen beroep instellen:

  • van 24 maart 2017 tot en met 4 mei 2017;

  • als u belanghebbende bent en een zienswijze tegen de ontwerp-omgevingsvergunning hebt ingediend;

  • als u belanghebbende bent en aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest tijdig zienswijzen bij het college in te dienen.

Voorlopige voorziening

Hebt u beroep ingesteld, dan kunt u tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Dit kan alleen in spoedeisende zaken.

Het besluit treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.