Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MeierijstadStaatscourant 2017, 16277VergunningenMelding Activiteitenbesluit, Boekelseweg 1 te Erp VH-UV 20160341

Logo Meierijstad

Burgemeester en wethouders van Meierijstad maken als bevoegd gezag, gelet op artikel 7.17, lid 4.a., van de Wet milieubeheer, het volgende bekend.

 

Op 1 november 2016 heeft Heto Agri V.O.F. medegedeeld dat hij voornemens is om de stallen 1 t/m 5 te slopen en ter plaatse twee varkensstallen op te richten aan Boekelseweg 1 te Erp. Deze activiteiten is onderworpen aan een milieueffectrapportage beoordeling ingevolge het Besluit milieueffectrapportage 1994 jo. artikel 7.2, lid 4 van de Wet milieubeheer.

 

Burgemeester en wethouders van Meierijstad hebben besloten dat door Heto Agri V.O.F. géén milieueffectrapport behoeft te worden opgesteld, alvorens een definitieve beslissing wordt genomen op een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo) voor de voorgenomen activiteit.

Naar de mening van burgemeester en wethouders van Meierijstad leidt de voorgenomen activiteiten, gezien de omstandigheden waaronder zij worden ondernomen, niet tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.

 

Het besluit en de overige stukken liggen vanaf 22 maart 2017 gedurende zes weken ter inzage bij het werkatelier Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving op werkdagen tussen 08:30 tot 17:00 uur, op donderdag van 08:30 tot 20:00 en op vrijdag van 08:30 tot 12:30 uur. Buiten deze tijden na telefonische afspraak met de heer E. van Delst van het genoemde werkatelier, telefoonnummer:

14 0413.

 

Het besluit dient te worden aangemerkt als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht en is niet vatbaar voor bezwaar en beroep van derden. Dit kan in het kader van de vergunningverlening in het kader van de Wabo aan de orde worden gesteld.

 

Veghel, 22 maart 2017

Burgemeester en wethouders van Meierijstad