Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HellendoornStaatscourant 2017, 1627Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplan Starterswoningen Piksenweg Marle

Logo Hellendoorn

Bij het loket Bouwen, milieu en openbare ruimte in het huis voor Cultuur en Bestuur, Willem Alexanderstraat 7 in Nijverdal ligt met ingang van zaterdag 14 januari 2017 gedurende zes weken, tot en met vrijdag 24 februari 2017, ter inzage het besluit van de raad van de gemeente Hellendoorn van 13 december 2016, nummer 16INT03836 tot vaststelling van het bestemmingsplan Starterswoningen Piksenweg Marle. Het loket is geopend op werkdagen van 09.00 uur tot 12.00 uur en buiten deze tijden op afspraak, telefoon 0548-630 214.

U kunt het vastgestelde bestemmingsplan met de unieke naam: NL.IMRO.0163.BPBUPIKSENWEGSW-VG01 inzien op ruimtelijkeplannen.nl via de link: http://iturl.nl/snzUg3n. Downloaden van het vastgestelde plan is mogelijk via de link: http://iturl.nl/snUN4qJ.

Het plan omvat de vroegere locatie Piksenweg 33 in Hellendoorn, Marle. Deze locatie kent twee woonbestemmingen. Een van de woonbestemmingen wordt omgevormd tot de mogelijkheid om ter plaatse 4 starterswoningen te realiseren . De andere woonbestemming blijft in stand maar wordt opnieuw begrensd. Doelstelling is om in de buurtschap Marle starters in de woningmarkt de gelegenheid te bieden om in de eigen buurtschap te kunnen starten hun eerste koopwoning zelf te kunnen bouwen.

Belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben kenbaar gemaakt bij de gemeenteraad, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij niet tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht (6:13 Awb), kunnen gedurende de termijn van terinzageligging schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Het beroepschrift dient tenminste de volgende gegevens te bevatten:

- uw naam en adres;

- een dagtekening;

- een omschrijving van het bestreden besluit;

- de gronden waarop uw beroep stoelt (de motivering).

Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Het indienen van een beroepschrift schorst het in werking treden van het bestemmingsplan niet. Daartoe kan, eveneens gedurende de termijn van terinzagelegging, een verzoek om schorsing en/of voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.