Ontwerp besluit omgevingsvergunning perceel Weddeloop 4  Voorschoten

Logo Voorschoten

Het college van burgemeester en wethouders van Voorschoten is voornemens een omgevingsvergunning te verlenen  ingevolge artikel 2.1, lid 1 onder a en c, artikel 2.12, lid 1 sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.  De omgevingsvergunning heeft betrekking op de bouw van een nieuw clubgebouw aan de Weddeloop 4  te Voorschoten .

 

Gedurende zes weken, van vrijdag 13 januari 2017 tot en met 24 februari 2017, is voor een ieder het ontwerp besluit met bijbehorende stukken in te zien. Het plan ligt tijdens de openingstijden ter inzage bij het Klant Contact Centrum van het gemeentehuis van Voorschoten aan Leidseweg 25 te Voorschoten. De digitale versie van het ontwerp van de omgevingsvergunning is beschikbaar op de website www.ruimtelijkeplannen.nl en op de gemeentelijke website www.voorschoten.nl.

 

Bent u het niet eens met dit ontwerp besluit? En bent u belanghebbende?

Dan kunt u uw zienswijze gedurende de bovengenoemde periode richten aan college van Burgemeester en Wethouders Voorschoten, postbus 393, 2250 AJ Voorschoten.

 

Burgemeester en wethouders van Voorschoten

januari 2017

Naar boven