Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenStaatscourant 2017, 15696VerkeersbesluitenVerkeersbesluit: Verwijderen verkeersborden maximumsnelheid 30 km/uur Noordlangeweg, Kats, gemeente Noord-Beveland

Logo Waterschap Scheldestromen

Het adjunct afdelingshoofd Wegen van waterschap Scheldestromen,

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb),

overwegende:

 • -

  dat de Noordlangeweg te Kats gelegen is tussen de N256 en de kern Kats;

 • -

  dat deze weg gecategoriseerd is als erftoegangsweg-B;

 • -

  dat op deze weg een snelheidslimiet geldt van 60 km/uur;

 • -

  dat in november 2016 middels verkeersbesluit Z16.000972 voor een deel van de Noordlangeweg tussen de N256 en de Katse Groeneweg een snelheidslimiet van 30 km/uur is ingesteld;

 • -

  dat de aanleiding voor het nemen van het verkeersbesluit tot het instellen van 30 km/uur op genoemd gedeelte van de Noordlangeweg gelegen was in de combinatie van vrachtverkeer met fietsers en het feit dat de woningen dicht langs de rijbaan staan;

 • -

  dat er geen fysieke voorzieningen zijn geplaatst ter ondersteuning van de maatregel om trillingen en geluidoverlast te voorkomen;

 • -

  dat na het instellen van de snelheidslimiet van 30 km/uur een verkeersmeting heeft plaatsgevonden om het (beoogde) effect te monitoren;

 • -

  dat uit de verkeersmeting gebleken is dat de gereden snelheid slechts minimaal was afgenomen;

 • -

  dat hierdoor geconcludeerd kan worden dat met de ingestelde verkeersmaatregel niet het gewenste effect is bereikt;

 • -

  dat het daarom wenselijk is om op genoemd weggedeelte ook een snelheidslimiet in te stellen van 60 km/uur zodat op de gehele Noordlangeweg een snelheidslimiet geldt van 60 km/uur;

 • -

  dat voor het instellen van 60 km/uur op genoemd gedeelte van de Noordlangeweg een verkeersbesluit nodig is;

 • -

  dat gelet op het voorgaande, met het onderhavige verkeersbesluit de volgende doelstellingen worden beoogd:

  • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

  • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast of hinder;

 • -

  dat ter zake ingevolge artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de korpschef van de politie Zeeland – West-Brabant, namens deze de beleidsadviseur verkeer (advies d.d. 10-03-2017) en zij een positief advies hebben gegeven;

 • -

  dat er overleg is gevoerd met gemeente Noord-Beveland (advies d.d. 13-03-2017) en zij een positief advies hebben gegeven;

besluit:

Tot het verwijderen van:

 

- 30 km/uur-zone op de Noordlangeweg te Kats tussen de N256 en de Katse Groeneweg, door het verwijderen van het bord A01-30-ZB zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990.

 

 

Mededelingen

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend gemaakt een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, Kanaalweg 1, 4337 PA Middelburg.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

 

 • 1.

  de naam en het adres van de indiener;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  vermelding van de datum en het nummer of kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt;

 • 4.

  een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

 

Indien een bezwaarschrift is ingediend is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

 

Het verzoek dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

 

 • 1.

  de naam en het adres van de verzoeker;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en datum en nummer of kenmerk van dat besluit;

 • 4.

  de gronden van het verzoek (motivering).

 

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden gevoegd.

 

Naar aanleiding van het verzoek kan de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de Rechtbank wijst de verzoeker na de indiening van diens verzoek op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.