Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MontferlandStaatscourant 2017, 15598Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan “'s-Heerenberg, De Bongerd 2 en 4”, Montferland

Logo Montferland

 

Burgemeester en wethouders van Montferland maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerp bestemmingsplan “'s-Heerenberg, De Bongerd 2 en 4” met ingang van 23 maart 2017 gedurende een termijn van zes weken bij de receptie van het gemeentehuis in Didam (Bergvredestraat 10) voor een ieder ter inzage ligt en tevens via www.montferland.info en www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.1955.bpsgshbwonbongrd24-on01 te raadplegen is.

 

Het bestemmingsplan voorziet in een planologische regeling voor maximaal 11 woningen op het perceel van de voormalige Emmauskerk aan De Bongerd 2 en 4 in ’s-Heerenberg. Het parkeren ten behoeve van de woningen vindt zoveel mogelijk op het eigen terrein van de woningen plaats. Daarnaast is ruimte om op openbaar terrein aan De Bongerd (langs)parkeerplaatsen aan te leggen.

 

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn/haar zienswijze omtrent het ontwerp schriftelijk kenbaar maken bij de gemeenteraad van Montferland, Postbus 47, 6940 BA DIDAM. Desgewenst kan de zienswijze ook mondeling kenbaar worden gemaakt. In dat geval kan contact worden opgenomen met afdeling Ontwikkeling, telefoon 0316-291391. Van hetgeen mondeling naar voren wordt gebracht, wordt een verslag gemaakt.

 

Didam, 22 maart 2017,

Burgemeester en wethouders van Montferland.