Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 15594

Gepubliceerd op 16 maart 2017 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Externe bijlagen

Welten, het uitbreiden van de parkeerschijfzone in Welten na evaluatie invoering 1ste enquête en toepassing van de 2de enquête in 2017.

Logo Heerlen

VERKEERSBESLUIT

Burgemeester en Wethouders van Heerlen;

Gelet op:

De bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en

Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het

Wegverkeer, de Algemene wet Bestuursrecht en het mandaatbesluit van 10 januari 2017.

0verwegende dat:

Het parkeerbeleid van de gemeente Heerlen is erop gericht om mensen zoveel mogelijk te laten parkeren in de buurt van hun bestemming. Daarbij probeert de gemeente onder andere via parkeerregulering de balans te vinden, bijvoorbeeld via betaald parkeren, vergunning parkeren of ‘blauwe zone’-parkeren.

In 2014 heeft de gemeenteraad besloten dat het ‘blauwe zone’-parkeren in Heerlen als parkeersysteem in bepaalde gebieden rond het centrum kan worden ingevoerd om in die gebieden waar sprake is van een scheve parkeerbalans deze te herstellen. In dit systeem kunnen de bewoners van een wijk/buurt/of straat, door een ontheffing aan te vragen, dan vrij parkeren in hun wijk/buurt/of straat.

In de buurt Welten is door externe omstandigheden op bepaalde plaatsen een grote parkeerdruk aanwezig. In het noorden van deze buurt wordt deze parkeerdruk mede bepaald door studenten en medewerkers van de onderwijsboulevard aan de Valkenburgerweg en Nieuw Eyckholt. Vanwege deze overlast heeft de gemeente Heerlen in overleg met de buurtorganisatie in de buurt Welten een enquête in 2015 uitgezet.

De uitslag van deze eerste enquête is verwerkt in een besluit dat in 2015 is genomen en heeft geresulteerd in de aanleg van een blauwe zone. Het besluit is conform afspraak doorgesproken met de buurtstichting.

Uit de evaluatie van de blauwe zone met de buurtstichting is gebleken op enkele plaatsen een 2de enquête noodzakelijk is om de parkeeroverlast te beperken.

Deze 2de enquête is gehouden eind 2016 en liet zien dat er voldoende draagvlak was om de blauwe zone gebieden in Welten uit te breiden.

Uit oogpunt van

het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van weggebruikers en passagiers, het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan, het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer, het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade en het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden.

is het gewenst om

in de buurt Welten in de Weltertuijnstraat, de huisnummers 5 tot en met 62 (even en oneven), in Altaar Dries, de huisnummers 1 t/m 30 (even en oneven), in de Jos Habetsstraat, de huisnummers 1 t/m 23 (oneven), in de Frankenlaan, de huisnummers 30–36 (even) en 50-96 (even) en in de Prof. Dumontstraat, de huisnummers 1-39 (oneven) van maandag tot en met vrijdag tussen 9 en 17 uur een parkeerschijfzone (Blauwe zone) in te voeren met een maximale parkeerduur van 2 uur.

Motivering:

Door de aanleg van deze parkeerschijfzones worden langparkeerders geweerd, met name de studenten van de Hoge School en de Zorgacademie, en worden de bewoners van Welten middels een ontheffing gefaciliteerd om in hun buurt/straat te parkeren. De verkeersveiligheid wordt bevorderd doordat de bewoners niet meer hoeven te zoeken naar een geschikte parkeerplaats.

Belangenafweging:

De gemeentelijke belangen van een evenwichtig parkeerbeleid zijn hiermee gediend.

Voorstanders van de invoering van blauwe zone parkeren zijn gebaat bij het treffen van deze maatregelen. Zij hebben in de enquête aangegeven voorstander van het invoeren van een blauwe zone in hun straat te zijn.

Tegenstanders van de invoering van het blauwe zone parkeren ondervinden geen onoverkomelijke nadelen want er zijn voldoende straatgedeeltes in de directe omgeving waar geen blauwe zone is.

Gehoord/Overleg:

Ingevolge artikel 24 van het BABW is vooraf overleg gepleegd met de korpschef van het

regionale politiekorps. De genoemde straten zijn in beheer bij de gemeente Heerlen.

Besluiten:

Door middel van de plaatsing van de borden E10zb van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 voorzien van onderborden met tekst “ma t/m vr. 9 tot 17 uur” maximale parkeerduur 2 uur alsmede het aanbrengen van blauwe strepen als bedoeld in art. 25, tweede lid, van het RVV 1990 een parkeerschijfzone in te voeren in de buurt Welten in de Weltertuijnstraat, de huisnummers 5 tot en met 62 (even en oneven), in Altaar Dries, de huisnummers 1 t/m 30 (even en oneven), in de Jos Habetsstraat, de huisnummers 1 t/m 23 (oneven), in de Frankenlaan, de huisnummers 30–36 (even) en 50-96 (even) en in de Prof. Dumontstraat, de huisnummers 1-39 (oneven).

Heerlen,

Burgemeester en wethouders van Heerlen,

namens dezen,

het hoofd van het bureau Beleid en bedrijfsvoering van de afdeling Beheer en onderhoud.

A.Mathissen-Wetzelaer,

Ter inzage legging:

Het verkeersbesluit + tekening liggen eveneens ter inzage bij het Klantcontactcentrum van de afdeling Publiekszaken in de hal van het stadhuis, Geleenstraat 27 in Heerlen.

Bezwaar:

Ingevolge artikel 7:1 van de Algemene Wet Bestuursrecht kan iedere belanghebbende, binnen een termijn van 6 weken nadat dit besluit is bekendgemaakt in de Staatscourant, bezwaren indienen tegen dit besluit bij het College van Burgemeester en Wethouders van Heerlen, postbus 1, 6400 AA Heerlen.

Het bezwaar heeft geen schorsende werking.

Indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, kan -nadat bezwaar is gemaakt bij het College van Burgemeester en Wethouders- aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, bestuursrechtelijke zaken, postbus 950, 6040 AZ Roermond, worden verzocht om een voorlopige voorziening te treffen. Hieraan zijn griffierechten verbonden.

Bijlagen

tekeningen: Blauwe zone Welten, 15 januari 2017.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl