Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OssStaatscourant 2017, 15337VerkeersbesluitenVerkeersbesluit Nieuwe Hescheweg (N603) te Oss

Logo Oss

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oss,

Kenmerk: 2017-080

R. Davids

 

Gelet op:

de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW);

de bepalingen in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

de bepalingen van het Besluit Administratieve Bepalingen Inzake het Wegverkeer (BABW);

de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

het delegatiebesluit van de gemeenteraad van 2 januari 2003 (Delegatieverordening gemeente Oss 2003) en het mandaatbesluit van burgemeester en wethouders strekkende tot overdracht van de bevoegdheid tot het nemen van verkeerbesluiten.

 

Overwegende dat:

de Nieuwe Hescheweg te Oss tot en met het kruispunt met de Sint Wilpertslaan is gecategoriseerd als gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom en vanaf de Sint Wilpertslaan gecategoriseerd is als gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde kom;

de Nieuwe Hescheweg tot aan de Sint Wilpertslaan niet voldoet aan de inrichtingseisen van een gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom;

de Nieuwe Hescheweg daarom opnieuw wordt ingericht conform de richtlijnen voor een gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom en voor een gedeelte conform de richtlijnen van een gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde kom;

middels een nog te nemen raadsbesluit de bebouwde komgrens van Oss wordt aangepast en daarmee de maximum snelheid binnen de bebouwde kom wordt geregeld;

het noodzakelijk is om diverse verkeersmaatregelen in te stellen om de verkeersveiligheid op de Nieuwe Hescheweg te waarborgen;

er ter hoogte van de Nieuwe Hescheweg 290 een uitrit met veel (zwaar) verkeersbewegingen ligt;

de maximum snelheid ter plaatse van deze uitrit 80 km/uur is;

het wenselijk is dat weggebruikers in verband met de verkeersveiligheid hun snelheid bij dit kruispunt hierop aanpassen;

conform de voorschriften uit het BABW een adviessnelheid van 60 km/uur wordt ingesteld;

het wenselijk is om een inhaalverbod in te stellen op de gehele Nieuwe Hescheweg;

de wegen in beheer en eigendom zijn van de gemeente Oss en het college daarmee bevoegd is om verkeersbesluiten te nemen.

 

Belang van het verkeersbesluit:

de volgende van de in artikel 2, eerste lid, van de in de WVW genoemde belangen liggen aan dit verkeersbesluit ten grondslag:

a) het verzekeren van de veiligheid op de weg;

b) het beschermen van weggebruikers en passagiers;

c) het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

d) het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

 

Overlegd met:

conform artikel 24 van het BABW is het verkeersbesluit besproken met:

de korpschef van de politie, district Maasland, namens deze, de taakaccenthouder verkeer;

en aanvullend met:

brandweer Brabant-Noord, Team Oost;

teamleider handhaving/toezicht openbare ruimte.

 

Besluiten:

alle voorgaande verkeersbesluiten met betrekking tot de Nieuwe Hescheweg tussen het kruispunt met de Julianasingel en de rotonde met de Mugheuvelstraat in te trekken;

een adviessnelheid van 60 km/uur in te stellen ter hoogte van de uitrit van Nieuwe Hescheweg 290 en de het kruispunt met de Benedictuslaan en Steltlaan door het plaatsen van bord A4-60 van het RVV 1990 op de oostelijke rijstrook op ongeveer 100m voor de uitrit van Nieuwe Hescheweg 290 en door het plaatsen van bord A4-60 van het RVV 1990 op de westelijke rijstrook op ongeveer 30m voor het kruispunt met de Benedictuslaan;

de adviessnelheid van 60 km/uur te beëindigen door het plaatsen van bord A5-60 van het RVV 1990 op de oostelijke rijstrook op ongeveer 30m na het kruispunt met de Benedictuslaan en door het plaatsen van bord A5-60 van het RVV 1990 op de westelijke rijstrook op ongeveer 100m na de uitrit van Nieuwe Hescheweg 290;

de Nieuwe Hescheweg in te stellen als voorrangsweg door het plaatsen van borden B1 van het RVV 1990 op de Nieuwe Hescheweg (in beide richtingen) voor het kruispunt met de Sint Wilpertslaan én op de Nieuwe Hescheweg na het kruispunt met de Benedictuslaan en na de uitrit van Nieuwe Hescheweg 290;

verkeer op de volgende wegen verplichten voorrang te verlenen aan alle verkeer op de Nieuwe Hescheweg door het plaatsen van borden B6 van het RVV 1990 en door het aanbrengen van haaientanden zoals bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990 op:

het verplichte (brom)fietspad naast de Sint Wilpertslaan voor het kruispunt met de Nieuwe Hescheweg;

de Sint Wilpertslaan voor het kruispunt met de Nieuwe Hescheweg;

het tankstation ter hoogte van de Sint Wilpertslaan voor het kruispunt met het (brom)fietspad en de Nieuwe Hescheweg;

de Steltlaan voor het kruispunt met het (brom)fietspad en de Nieuwe Hescheweg;

de Benedictuslaan voor het kruispunt met het (brom)fietspad en de Nieuwe Hescheweg;

verkeer op de Nieuwe Hescheweg gebieden de middengeleiders ter hoogte van de Sint Wilpertslaan rechts voorbij te gaan door het plaatsen van borden D2-ro met de gele koker BB22 van het RVV 1990 op de middengeleiders ter hoogte van het kruispunt met de Sint Wilpertslaan;

verkeer op de Nieuwe Hescheweg gebieden de middengeleiders ter hoogte van de Benedictuslaan en de Nieuwe Hescheweg 290 rechts voorbij te gaan door het plaatsen van borden D2-ro van het RVV 1990 op de middengeleiders ter hoogte van de Benedictuslaan en de Nieuwe Hescheweg 290;

het pad vanaf de Sint Wilpertslaan tot aan de Hescheweg in te stellen als een verplicht in twee richtingen te berijden fiets-/bromfietspad, door het plaatsen van borden G12a met onderbord OB505 van het RVV 1990 op het pad ter hoogte van de aansluiting op de Sint Wilpertslaan, ter hoogte van het kruispunt met de Nieuwe Hescheweg en ter hoogte van de aansluiting op de Hescheweg;

het pad parallel en ten westen van de Nieuwe Hescheweg vanaf het kruispunt met de Sint Wilpertslaan richting het zuiden in te stellen als verplicht in twee richtingen te berijden fiets-/bromfietspad, door het plaatsen van borden G12a met onderbord OB505 van het RVV 1990 op het pad ter hoogte van de aansluiting op de Hescheweg, ter hoogte van de Steltlaan en ter hoogte van de Benedictuslaan;

het pad parallel en ten oosten van de Nieuwe Hescheweg vanaf de uitrit van nummer 290 tot aan de oversteek bij de Benedictuslaan in te stellen als verplicht in twee richtingen te berijden fiets-/bromfietspad, door het plaatsen van borden G12a met onderbord OB505 van het RVV 1990 ter hoogte van de uitrit van nummer 290 en ter hoogte van de oversteek richting de Benedictuslaan;

op de Nieuwe Hescheweg een inhaalverbod in te stellen door het aanbrengen van een dubbele doorgetrokken streep als bedoeld in artikel 76 van het RVV 1990 op de Nieuwe Hescheweg tussen de Julianalaan en de rotonde met Mugheuvelstraat;

verkeersborden worden geplaatst conform de bepalingen in het BABW en RVV en de bij dit besluit horende bijlagen (tekeningen) ‘Nieuwe Hescheweg’ met tekeningnummers GOs1601-401a en GOs1601-401b, d.d. 29-11-2016;

te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag, volgende op die, waarop de afkondiging plaatsvindt.

 

 

Publicatie:

Het verkeersbesluit wordt bekend gemaakt in de Staatscourant d.d. 22 maart 2017. Dat is te vinden op www.officiëlebekendmakingen.nl. Daarnaast wordt het verkeersbesluit in Oss Actueel gepubliceerd.

 

Waar kunt u dit besluit inzien?

Vanaf deze datum kan iedereen het verkeersbesluit met een situatietekening, inzien bij de balie Publieksvoorlichting. Het besluit ligt daar zes weken ter inzage. De balie Publieksvoorlichting zit in het gemeentehuis aan de Raadhuislaan 2 in Oss. De balie is open van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur en op donderdag tot 19.00 uur open.

 

Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u een brief schrijven. Zo’n brief heet een bezwaarschrift. U kunt alleen een bezwaarschrift schrijven als het besluit gevolgen voor u heeft. Het bezwaarschrift moet u binnen zes weken naar de gemeente sturen, dus voor 03 mei 2017. U richt het bezwaarschrift aan:

Het college van burgemeester en wethouders van Oss

t.a.v. hoofd afdeling IBOR

Postbus 5

5340 BA Oss.

 

Wat schrijft u in ieder geval in het bezwaarschrift?

Uw naam;

uw adres;

de datum;

uw handtekening;

een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar maakt;

een uitleg waarom u bezwaar maakt.

 

Voorlopige voorziening aanvragen

Als u bezwaar maakt, blijft het besluit geldig. Kunt u aantonen dat het besluit meteen grote gevolgen voor u heeft? Dan kunt u de voorzieningenrechter vragen om een voorlopige voorziening. De voorzieningenrechter kan dan beslissen dat het besluit nog niet mag ingaan. U kunt een voorlopige voorziening alleen aanvragen als u ook bezwaar maakt bij de gemeente. Wilt u een voorlopige voorziening aanvragen? Stuurt u dan een brief aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Zo’n brief heet een verzoekschrift.

 

 

Wat schrijft u in ieder geval in het verzoekschrift?

Uw naam;

uw adres;

de datum;

uw handtekening;

een uitleg waarom u om een voorlopige voorziening verzoekt;

bij het verzoekschrift moet u ook een kopie van uw bezwaarschrift aan de gemeente meesturen.

 

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit verkeersbesluit? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Inrichting Beheer Openbare Ruimte (IBOR), de heer R. Davids, projectleider, via telefoonnummer 14 0412.

 

Oss, 21 maart 2017

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oss,

Namens dezen,

Het hoofd van de afdeling Inrichting Beheer Openbare Ruimte, P. Brack

Bent u het niet eens met het besluit?