Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EerselStaatscourant 2017, 15289OverigBEKENDMAKING WET GELUIDHINDER

Logo Eersel

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat zij bij besluit van 28 januari 2016, kenmerk IenM/BSK-2016/8746, met toepassing van artikel 90, tweede, derde en vierde lid, van de Wet geluidhinder, de ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting heeft vastgesteld die de gevels van woningen gelegen aan de weg “Kekkeneind” te Wintelre, gemeente Eersel, vanwege de weg "Kekkeneind" mogen ondervinden.

Met toepassing van artikel 90, vijfde lid, van de Wet geluidhinder heeft zij bij voornoemd besluit tevens de maatregelen vastgesteld die strekken tot het terugbrengen van de geluidsbelasting, vanwege de weg "Kekkeneind", op de gevels van de betrokken woningen tot de vastgestelde waarden.

 

Met toepassing van artikel 90, vijfde lid, van de Wet geluidhinder heeft zij bij voornoemd besluit tevens de maatregelen vastgesteld die strekken tot het terugbrengen van de geluidsbelasting, vanwege de weg "Kekkeneind", binnen de woningen voor zover niet wordt voldaan aan de in artikel 111b, derde lid, van de Wet geluidhinder genoemde binnenwaarde van 43 dB.

 

Het besluit en de daaraan ten grondslag liggende stukken liggen met ingang van 16 maart 2017 gedurende de bezwaartermijn ter inzage bij:

  • het gemeentehuis van de gemeente Eersel te Eersel. Het gemeentehuis is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 08.30 tot en met 16.30 uur, op woensdag van 08:30 uur tot 20.00 uur en op vrijdag van 8:30 uur tot 12:00 uur, en;

  • het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze laatste mogelijkheid gebruik willen maken dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

 

Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken woningen met de daarbij vastgestelde ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting.

 

Tegen genoemd besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt, op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, zes weken. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit door middel van publicatie bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan:

 

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai

Postbus 97

3440 AB WOERDEN

 

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.