Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2017, 14889Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 10 maart 2017, nr. WJZ/16196297, tot wijziging van de Regeling natuurbescherming (AERIUS versie 2016 en actualisatie lijst prioritaire projecten)

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Handelende mede namens de Minister van Infrastructuur en Milieu en na overleg met de Minister van Defensie en gedeputeerde staten van de provincies ten aanzien van artikel I, onderdelen A en B, en handelende mede namens de Minister van Infrastructuur en Milieu en in overeenstemming met de Minister van Defensie en gedeputeerde staten van de provincies ten aanzien van artikel I, onderdeel C;

Gelet op artikel 2.9, zevende lid, van de Wet natuurbescherming, en de artikelen 2.7, derde lid, en 2.8, eerste lid, van het Besluit natuurbescherming;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling natuurbescherming wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1.1 wordt in de omschrijving van de begrippen ‘AERIUS Calculator’ en ‘AERIUS Register’ ‘versie 2015’ telkens vervangen door: versie 2016.

B

Artikel 2.3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘15 december 2015’ vervangen door: 17 maart 2017.

2. In het tweede lid wordt ‘paragrafen 4.2.2, onder 2, sub c’ vervangen door: paragrafen 4.2.2, onder 2, sub b en c.

C

Bijlage 1 wordt vervangen door de bijlage, opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 17 maart 2017.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 10 maart 2017

De Staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam

BIJLAGE, BEHORENDE BIJ ARTIKEL I, ONDERDEEL C

Bijlage 1, behorende bij artikel 2.5 van de Regeling natuurbescherming

Projecten en andere handelingen of categorieën van projecten of andere handelingen waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.1

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Ministerie van Infrastructuur en Milieu – Projecten hoofdwegennet

Projectnaam

Projectomschrijving

Locatie

A7 Zuidelijke Ringweg Groningen fase 2

Uitbreiding van de capaciteit van de Zuidelijke Ringweg Groningen, zie bijbehorend projectblad MIRT overzicht 2017

A7 Zuidelijke Ringweg Groningen

N35 Nijverdal – Wierden

Aanpassing van de N35, zie bijbehorend projectblad MIRT overzicht 2017

N35 ter hoogte van Nijverdal – Wierden

A12/A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15)

Doortrekking van de A15, zie bijbehorend projectblad MIRT overzicht 2017

A12/A15 ter hoogte van Ressen – Oudbroeken (ViA15)

A1 Apeldoorn – Azelo

Uitbreiding van de capaciteit van de A1, zie bijbehorend projectblad MIRT overzicht 2017

A1 ter hoogte van Apeldoorn – Azelo

Verkenning Haaglanden (A4 Passage en Poorten & Inprikkers)

Pakket aan maatregelen op de A4 passage, de aansluitingen en de toeleidende wegen, zie bijbehorend projectblad MIRT overzicht 2017

Regio Haaglanden

A28/A1 knooppunt Hoevelaken

Aanpassing van de A28/A1 Knooppunt Hoevelaken, zie bijbehorend projectblad MIRT overzicht 2017

A28/A1 ter hoogte van knooppunt Hoevelaken

A24 Blankenburgverbinding (NWO)

Realiseren van een nieuwe verbinding, zie bijbehorend projectblad MIRT overzicht 2017

A24 ter hoogte van de A15 – A20

A27 Houten – Hooipolder

Uitbreiding van de capaciteit van de A27, zie bijbehorend projectblad MIRT overzicht 2017

A27 ter hoogte van Houten – Hooipolder

A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere

Uitbreiding van de capaciteit van de A1/A6/A9, zie bijbehorend projectblad MIRT overzicht 2017

A1/A6/A9 ter hoogte van Schiphol, Amsterdam – Almere

A27/A12 Ring Utrecht

Uitbreiding van de capaciteit van de A27/A12 Ring Utrecht, zie bijbehorend projectblad MIRT overzicht 2017

A27/A12 Ring Utrecht

A13/A16 Rotterdam

Nieuwe verbinding tussen de A13 en A16, zie bijbehorend projectblad MIRT overzicht 2017

A13/A16 ter hoogte van Rotterdam

Amsterdam Zuidas

Aanpassingen rond de Zuidas, zie bijbehorend projectblad MIRT overzicht 2017

Ter hoogte van de Zuidas

A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel

Aanpassing van de knooppunten, zie bijbehorend projectblad MIRT overzicht 2017

A10 ter hoogte van knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel

A2 ’t Vonderen -Kerensheide

Uitbreiding van de capaciteit van de A2, zie bijbehorend projectblad MIRT overzicht 2017

A2 ter hoogte van 't Vonderen – Kerensheide

A58 Eindhoven – Tilburg

Uitbreiding van de capaciteit van de A58, zie bijbehorend projectblad MIRT overzicht 2017

A58 ter hoogte van Eindhoven – Tilburg

A58 Sint Annabosch – Galder

Uitbreiding van de capaciteit van de A58, zie bijbehorend projectblad MIRT overzicht 2017

A58 ter hoogte van Sint Annabosch – Galder

Aansluiting A15/N3

Aanpassen van de aansluiting A15 met de N3, onderdeel van het in het Programma Aansluitingen

Aansluiting A15/N3

Aansluiting A16/N3

Aanpassen van de aansluiting A16 met de N3, onderdeel van het in het Programma Aansluitingen

Aansluiting A16/N3

A13 Zestienhoven – Delft Zuid

Verruiming van de openingstijden van de spitsstroken

A13 ter hoogte van Zestienhoven – Delft Zuid

A20 Terbregseplein

Verruiming van de openingstijden van de spitsstroken

A20 ter hoogte van het Terbregseplein

A15 Papendrecht – Sliedrecht

Uitbreiding capaciteit A15 met een weefvak op de noordbaan tussen Sliedrecht-West en Papendrecht en op de zuidbaan tussen Sliedrecht-West en Sliedrecht-Oost met een spitsstrook

A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht

N33 Zuidbroek – Appingedam

Uitbreiding capaciteit N33 tussen Zuidbroek en Appingedam

A15 tussen Zuidbroek en Appingedam

N35 Wijthmen – Nijverdal

Uitbreiding capaciteit N35 tussen Wijthmen en Nijverdal

N35 tussen Wijthmen en Nijverdal

Omlegging A9 bij Badhoevedorp

Omlegging van A9 ten zuiden van Badhoevedorp inclusief uitbreiding capaciteit, reconstructie van knooppunt Badhoevedorp, realiseren van een nieuwe aansluiting Badhoevedorp en aanleg van weefstroken van knooppunt Raasdorp tot nieuwe aansluiting Badhoevedorp

A9 tussen de knooppunten Raasdorp en Badhoevedorp

N65 Vught – Haaren

Aanpassingen aan de N65 Vught – Haaren

N65 ter hoogte van Vught – Haaren

Project Zaarderheiken

Vergroten capaciteit op de oostelijke parallelbaan van de A73 richting knooppunt Zaarderheiken

oostelijke parallelbaan van de A73 richting knooppunt Zaarderheiken

Ministerie van Infrastructuur en Milieu – Projecten Hoofdvaarwegennet

Projectnaam

Projectomschrijving

Locatie

Lichteren buitenhaven IJmuiden

Verplaatsing capaciteit lichtervoorziening, inclusief de aanleg en het gebruik van 50 parkeerplaatsen, zie bijbehorend projectblad MIRT overzicht 2017

IJmuiden

Capaciteitsuitbreiding Sluis Eefde

Uitbreiding sluiscomplex met tweede sluis, zie bijbehorend projectblad MIRT overzicht 2017

Sluiscomplex Eefde

Verruiming Twentekanalen Tweede fase

Verruiming vaarweg, zie bijbehorend projectblad MIRT overzicht 2017

Twentekanaal

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen, zie bijbehorend projectblad MIRT overzicht 2017

IJssel

Capaciteitsuitbreiding overnachtingsplaatsen Merwedes

Capaciteitsuitbreiding overnachtingsplaatsen, zie bijbehorend projectblad MIRT overzicht 2017

Merwedes

Toekomstvisie Waal: Overnachtingshaven Lobith

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen, zie bijbehorend projectblad MIRT overzicht 2017

Lobith

Onderhoudsbaggerwerken geulen en havens Waddenzee

Periodieke onderhoudsbagger- en verspreidingswerkzaamheden in de geulen van de Nederlandse Waddenzee en aangrenzende havens om de bereikbaarheid van de Waddeneilanden en de toegankelijkheid van de veerhavens en aanlegplaatsen te kunnen borgen

De Nederlandse Waddenzee inclusief aangrenzende havens

Onderhoudsbaggerwerken Buitenhaven IJmuiden

Periodieke onderhoudsbaggerwerkzaamheden in de Buitenhaven IJmuiden

De buitenhaven IJmuiden gelegen tussen de zeesluis IJmuiden en de Noordzee

Onderhoudsbaggerwerken IJgeul IJmuiden

Periodieke onderhoudsbaggerwerkzaamheden in de eerste 5 km van de IJgeul om de Noordzeekanaal en aangrenzende havens bereikbaar te houden

De IJgeul ligt zeewaarts van de buitenhaven IJmuiden

Ministerie van Infrastructuur en Milieu – Projecten Hoofdwatersysteem

Projectnaam

Projectomschrijving

Locatie

Versterking Afsluitdijk

Versterking Afsluitdijk, zoals aangegeven op bijbehorend projectblad MIRT overzicht 2017

Dijk ter afsluiting van het IJsselmeer van de Waddenzee

Legger Vlieland en Terschelling

Legger Vlieland en Terschelling, zoals aangegeven op bijbehorend projectblad MIRT overzicht 2017

Vlieland en Terschelling

Zandhonger Oosterschelde

Zandhonger Oosterschelde, zoals aangegeven op bijbehorend projectblad MIRT overzicht 2017

Meerdere locaties in de Oosterschelde

Houtribdijk

Houtribdijk, zoals aangegeven onder projectnummer R2-006 in de Basisrapportage HWBP 2 van 26 september 2011, Kamerstukken II 2011/12 27 625, nr. 237

Dijk tussen Lelystad en Enkhuizen

Herstel en compensatie steenbekleding Oosterschelde en Westerschelde

Herstel en compensatie Steenbekleding Oosterschelde en Westerschelde, zoals aangegeven op bijbehorend projectblad MIRT overzicht 2017. Het project bestaat uit meerdere deelprojecten (VOV2.2 Ooster- en Westerschelde, VOV3.0 Ooster- en Westerschelde)

Diverse steenbekledingen langs de Oosterschelde en Westerschelde

Bloemendaal en Zandvoort strandsuppletie

Suppletie Bloemendaal en Zandvoort, zoals aangegeven in het Programma kustlijnzorg 2012 – 2015, juli 2014, Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Bloemendaal en Zandvoort, ter hoogte van strandpalen, zoals beschreven in projectomschrijving

Cadzand-Kievitte strandsuppletie

Suppletie Cadzand – Kievitte west, zoals aangegeven in het Programma kustlijnzorg 2016 – 2019, juli 2016, Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Cadzand – Kievitte west, ter hoogte van strandpalen, zoals beschreven in projectomschrijving

Herdijkte Zwarte Polder – Cadzand Bad strandsuppletie

Suppletie Herdijkte Zwarte Polder – Cadzand Bad, zoals aangegeven in het Programma kustlijnzorg 2016 – 2019, juli 2016, Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Herdijkte Zwarte Polder – Cadzand Bad ter hoogte van strandpalen, zoals beschreven in projectomschrijving

Kop van Goeree strandsuppletie

Suppletie Kop van Goeree, zoals aangegeven in het Programma kustlijnzorg 2012 – 2015, juli 2014, Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Kop van Goeree, ter hoogte van strandpalen, zoals beschreven in projectomschrijving

Nieuwvliet-Groede strandsuppletie

Suppletie Nieuwvliet – Groede, zoals aangegeven in het Programma kustlijnzorg 2016 – 2019, juli 2016, Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Nieuwvliet – Groede, ter hoogte van strandpalen, zoals beschreven in projectomschrijving

Renesse strandsuppletie

Suppletie Renesse, zoals aangegeven in het Programma kustlijnzorg 2012 – 2015, juli 2014, Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Renesse, ter hoogte van strandpalen, zoals beschreven in projectomschrijving

Vlissingen en Dishoek strandsuppletie

Suppletie Vlissingen en Dishoek, zoals aangegeven in het Programma kustlijnzorg 2012 – 2015, juli 2014, Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Vlissingen en Dishoek, ter hoogte van strandpalen, zoals beschreven in projectomschrijving

Westkapelle en Zoutelande strandsuppletie

Suppletie Westkapelle en Zoutelande, zoals aangegeven in het Programma kustlijnzorg 2012 – 2015, juli 2014, Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Westkapelle en Zoutelande, ter hoogte van strandpalen, zoals beschreven in projectomschrijving

Ameland Midden vooroeversuppletie

Suppletie Ameland midden, zoals aangegeven in het Programma kustlijnzorg 2016 – 2019, juli 2016, Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Ameland midden vooroever, ter hoogte van strandpalen, zoals beschreven in projectomschrijving

Ameland west strandsuppletie

Suppletie Ameland west, zoals aangegeven in het Programma kustlijnzorg 2016 – 2019, juli 2016, Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Ameland west, ter hoogte van strandpalen, zoals beschreven in projectomschrijving

Bergen – Egmond vooroeversuppletie

Suppletie Bergen – Egmond, zoals aangegeven in het Programma kustlijnzorg 2016 – 2019, juli 2016, Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Bergen – Egmond, strand, ter hoogte van strandpalen, zoals beschreven in projectomschrijving

Julianadorp vooroeversuppletie

Suppletie Julianadorp, zoals aangegeven in het Programma kustlijnzorg 2016 – 2019, juli 2016, Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Julianadorp, ter hoogte van strandpalen, zoals beschreven in projectomschrijving

Heemskerk strandsuppletie

Suppletie Heemskerk, zoals aangegeven in het Programma kustlijnzorg 2016 – 2019, juli 2016, Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Heemskerk, ter hoogte van strandpalen, zoals beschreven in projectomschrijving

Katwijk strandsuppletie

Suppletie Katwijk, zoals aangegeven in het Programma kustlijnzorg 2016 – 2019, juli 2016, Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Katwijk, ter hoogte van strandpalen, zoals beschreven in projectomschrijving

Schouwen westkop noord strandsuppletie

Suppletie Schouwen westkop noord, zoals aangegeven in het Programma kustlijnzorg 2016 – 2019, juli 2016, Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Schouwen westkop noord, ter hoogte van strandpalen, zoals beschreven in projectomschrijving

Schouwen westkop zuid strandsuppletie

Suppletie Schouwen westkop zuid, zoals aangegeven in het Programma kustlijnzorg 2016 – 2019, juli 2016, Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Schouwen westkop zuid, ter hoogte van strandpalen, zoals beschreven in projectomschrijving

Texel midden strandsuppletie

Suppletie Texel midden, zoals aangegeven in het Programma kustlijnzorg 2016 – 2019, juli 2016, Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Texel midden, ter hoogte van strandpalen, zoals beschreven in projectomschrijving

Texel zuidwest strandsuppletie

Suppletie Texel zuidwest, zoals aangegeven in het Programma kustlijnzorg 2016 – 2019, juli 2016, Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Texel zuidwest, ter hoogte van strandpalen, zoals beschreven in projectomschrijving

Vlieland havenstrand strandsuppletie

Suppletie Vlieland havenstrand, zoals aangegeven in het Programma kustlijnzorg 2016 – 2019, juli 2016, Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Vlieland havenstrand, ter hoogte van strandpalen, zoals beschreven in projectomschrijving

Domburg strandsuppletie

Suppletie Domburg, zoals aangegeven in het Programma kustlijnzorg 2016-2019, juli 2016, Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Domburg, ter hoogte van strandpalen, zoals beschreven in projectomschrijving

Walcheren westkapelse Zeedijk strandsuppletie

Suppletie Walcheren westkapelse Zeedijk, zoals aangegeven in het Programma kustlijnzorg 2016 – 2019, juli 2016, Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Walcheren westkapelse Zeedijk, ter hoogte van strandpalen, zoals beschreven in projectomschrijving

Vlieland oost strandsuppletie

Suppletie Vlieland oost, zoals aangegeven in het Programma kustlijnzorg 2016 – 2019, juli 2016, Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Vlieland oost, ter hoogte van strandpalen, zoals beschreven in projectomschrijving

Ameland zuidwest geulwandsuppletie

Suppletie Ameland zuidwest, zoals aangegeven in het Programma kustlijnzorg 2012 – 2015, juli 2016, Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Ameland zuidwest, ter hoogte van strandpalen, zoals beschreven in projectomschrijving

Den Helder geulwandsuppletie

Suppletie Den Helder, zoals aangegeven in het Programma kustlijnzorg 2016 – 2019, juli 2016, Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Den Helder, ter hoogte van strandpalen, zoals beschreven in projectomschrijving

Goeree strandsuppletie

Suppletie Goeree, zoals aangegeven in het Programma kustlijnzorg 2016 – 2019, juli 2016, Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Goeree, ter hoogte van strandpalen, zoals beschreven in projectomschrijving

Noord-Beveland strandsuppletie

Suppletie Noord Beveland, zoals aangegeven in het Programma kustlijnzorg 2016 – 2019, juli 2016, Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Noord-Beveland, ter hoogte van strandpalen, zoals beschreven in projectomschrijving

Schoorl strandsuppletie

Suppletie Schoorl, zoals aangegeven in het Programma kustlijnzorg 2016 – 2019, juli 2016, Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Schoorl, ter hoogte van strandpalen, zoals beschreven in projectomschrijving

Walcheren Oostkapelle vooroeversuppletie

Suppletie Oostkapelle, zoals aangegeven in het Programma kustlijnzorg 2016 – 2019, juli 2016, Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Oostkapelle, ter hoogte van strandpalen, zoals beschreven in projectomschrijving

Zeeuws-Vlaanderen Nieuwesluis geulwandsuppletie

Suppletie Nieuwesluis, zoals aangegeven in het Programma kustlijnzorg 2016 – 2019, juli 2016, Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Nieuwesluis, ter hoogte van strandpalen, zoals beschreven in projectomschrijving

Walcheren Domburg vooroeversuppletie

Suppletie Domburg, zoals aangegeven in het Programma kustlijnzorg 2012 – 2015, juli 2014, Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Domburg, ter hoogte van strandpalen, zoals beschreven in projectomschrijving

Walcheren westkapelse Zeedijk geulwandsuppletie

Suppletie westkapelse Zeedijk, zoals aangegeven in het Programma kustlijnzorg 2012 – 2015, juli 2014, Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Westkapelse Zeedijk, ter hoogte van strandpalen, zoals beschreven in projectomschrijving

Callantsoog

Strand- en vooroeversuppletie Callantsoog, zoals aangegeven in het Programma kustlijnzorg 2012 – 2015, juli 2014 en 2016–2019, juli 2016, Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Callantsoog, ter hoogte van strandpalen, zoals beschreven in projectomschrijving

Vlieland oost geulwandsuppletie

Suppletie Vlieland Oost, zoals aangegeven in het Programma kustlijnzorg 2012 – 2015, juli 2014, Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Vlieland oost, ter hoogte van strandpalen, zoals beschreven in projectomschrijving

Gorichem – Waardenburg

Dijkversterking Gorinchem-Waardenburg, zoals aangegeven in het Hoogwaterbeschermingsprogramma, MIRT overzicht 2017

De noordelijke Waaldijk ter hoogte van Neerijen, Gorinchem en Lingewaal, dijkring 43

Tiel – Waardenburg

Dijkversterking Tiel – Waardenburg, zoals aangegeven in het Hoogwaterbeschermingsprogramma, MIRT overzicht 2017

De noordelijke Waaldijk bij gemeenten Neerijnen en Tiel, dijkring 43

Vecht Noord

Dijkversterking Vecht Noord, zoals aangegeven in het Hoogwaterbeschermingsprogramma, MIRT overzicht 2017

De Stenendijk en Noordelijke Vechtdijk tussen Hasselt en Ommen, dijkring 53

Mastenbroek IJssel

Dijkversterking Mastenbroek IJssel, zoals aangegeven in het Hoogwaterbeschermingsprogramma, MIRT overzicht 2017

De oostelijke IJsseldijk tussen IJsselmuiden en ’s-Heerenbroek, dijkring 10

Wolferen – Sprok

Dijkversterking Wolferen – Sprok, zoals aangegeven in het Hoogwaterbeschermingsprogramma, MIRT overzicht 2017

De noordelijke Waaldijk tussen Wolferen en restaurant Sprok, dijkring 43

Zwolle

Dijkversterking Zwolle, zoals aangegeven in het Hoogwaterbeschermingsprogramma, MIRT overzicht 2017

De kering aan de oostelijke oever van het Zwolle/IJsselkanaal, dijkring 53

Mastenbroek Zwarte Water

Dijkversterking Mastenbroek Zwarte Water, zoals aangegeven in het Hoogwaterbeschermingsprogramma, MIRT overzicht 2017

De keringen aan de westzijde van het Zwarte Water van Stadshagen in Zwolle tot Gerne-Overwaters, dijkring 10

Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard

Dijkversterking Gouderak, zoals aangegeven in het Hoogwaterbeschermingsprogramma, MIRT overzicht 2017

De dijken langs de Hollandse IJssel tussen Krimpen aan den IJssel en Gouderak, dijkring 15

Vierburen – Oostpolderdijk

Dijkversterking Vierburen – Oostpolderdijk, zoals aangegeven in het Hoogwaterbeschermingsprogramma, MIRT overzicht 2015

Ter hoogte van Vierburen en de Oostpolderdijk

Neder Betuwe

Dijkversterking Neder Betuwe, zoals aangegeven in het Hoogwaterbeschermingsprogramma, MIRT overzicht 2017

De noordelijke Waaldijken ten westen van Wolferen tot het Amsterdam-Rijnkanaal bij Tiel, dijkring 43

Rondom Kampen

Dijkversterking Rondom Kampen, zoals aangegeven in het Hoogwaterbeschermingsprogramma, MIRT overzicht 2017

De IJsseldijk bij Kampen, dijkring 11

Lingewaard

Dijkversterking Lingewaard, zoals aangegeven in het Hoogwaterbeschermingsprogramma, MIRT overzicht 2017

De keringen langs de Waal en het Pannerdens Kanaal bij Lingewaard, dijkring 43

Werkendam – Giessen

Dijkversterking Werkendam – Giessen, zoals aangegeven in het Hoogwaterbeschermingsprogramma, MIRT overzicht 2017

De keringen langs de Afgedamde Maas en Bovenmerwede tussen Werkendam en Giessen, dijkring 24

Mastenbroek Zwarte Meer

Dijkversterking Mastenbroek Zwarte Meer, zoals aangegeven in het Hoogwaterbeschermingsprogramma, MIRT overzicht 2017

De keringen langs de zuidzijde van het Zwarte Meer tussen IJsselmuiden en Genemuiden, dijkring 10

Zwolle – Olst

Dijkversterking Zwolle – Olst, zoals aangegeven in het Hoogwaterbeschermingsprogramma, MIRT overzicht 2017

De oostelijke IJsseldijk tussen Olst en Zwolle, dijkring 53

Culemborg

Dijkversterking Culemborg, zoals aangegeven in het Hoogwaterbeschermingsprogramma, Projectenboek 2015, oktober 2015

De zuidelijke Lekdijk tussen Werk aan het Spoel en Culemborg, dijkring 43

Genemuiden – Hasselt

Dijkversterking Genemuiden – Hasselt, zoals aangegeven in het Hoogwaterbeschermingsprogramma, MIRT overzicht 2017

De dijken langs het Zwarte Water bij Genemuiden, dijkring 10

IJsseldijk Gouda (fase 2)

Dijkversterking IJsseldijk Gouda (fase 2), zoals aangegeven in het Hoogwaterbeschermingsprogramma, MIRT overzicht 2017

De dijken van de Hollandsche IJssel in de gemeente Gouda tussen de Julianasluis en de Waaiersluis, dijkring 14

Peerenboom – Genderen

Dijkversterking Peerenboom – Genderen, zoals aangegeven in het Hoogwaterbeschermingsprogramma, MIRT overzicht 2017

De dijken langs de Bergsche Maas tussen Peerenboom en Genderen, dijkring 24

West Holwerderpolder – Lauwersmeer

Dijkversterking West Holwerderpolder – Lauwersmeer, zoals aangegeven in het Hoogwaterbeschermingsprogramma, MIRT overzicht 2017

De Waddenzeedijken tussen Holwerd en Lauwersmeer, dijkring 6

Stad Tiel

Dijkversterking Tiel, zoals aangegeven in het Hoogwaterbeschermingsprogramma, MIRT overzicht 2017

De noordelijke Waaldijk tussen Tiel en Passewaaij, dijkring 43

Pannerden / Loo

Dijkversterking Pannerden / Loo, zoals aangegeven in het Hoogwaterbeschermingsprogramma, MIRT overzicht 2017

De dijken langs het Pannerdens Kanaal tussen Pannerden en Loo, dijkring 48

Leeuwen – Oude Maasdijk

Dijkversterking Leeuwen – Oude Maasdijk, zoals aangegeven in het Hoogwaterbeschermingsprogramma, MIRT overzicht 2017

De zuidelijke Waaldijk tussen Sint Andries en Beneden Leeuwen, dijkring 41

Winssen – Drutensche Waarden

Dijkversterking Winssen – Drutensche Waarden, zoals aangegeven in het Hoogwaterbeschermingsprogramma, MIRT overzicht 2017

De zuidelijke Waalkeringen tussen Beneden Leeuwen en de A50 bij Eeuwijk, dijkring 41

Landelijke verkenning zettingsvloeiing

Dijkversterking Zettingsvloeiing Verlengde Derde Toetsing, zoals aangegeven in het Hoogwaterbeschermingsprogramma, MIRT overzicht 2017

De keringen aan de Oude Maas, Haringvliet, Spui en Grevelingen, dijkring 17, 20 en 25

Gameren

Dijkversterking Gameren, zoals aangegeven in het Hoogwaterbeschermingsprogramma, MIRT overzicht 2017

De zuidelijke Waaldijk bij Gameren, dijkring 38

Verbetering IJsseldijk Gouda fase 1

Dijkversterking IJsseldijk Gouda (urgent deel), zoals aangegeven in het Hoogwaterbeschermingsprogramma, MIRT overzicht 2017

De dijken van de Hollandsche IJssel in de gemeente Gouda, dijkring 14

Lauwersmeer / Vierhuizergat

Dijkversterking Lauwersmeer / Vierhuizergat, zoals aangegeven in het Hoogwaterbeschermingsprogramma, MIRT overzicht 2017

De dijken aan de oostkant van het Lauwersmeer tussen Lauwersoog en Marnerwaard, dijkring 6

Capelle / Zuidplas

Dijkversterking Capelle / Zuidplas, zoals aangegeven in het Hoogwaterbeschermingsprogramma, MIRT overzicht 2017

Vier dijkvakken langs de Hollandsche IJssel bij Capelle aan de IJssel en Nieuwerkerk aan de IJssel, dijkring 14

Burghsluis – Schelphoek

Dijkversterking Burghsluis – Schelphoek, zoals aangegeven in het Hoogwaterbeschermingsprogramma, MIRT overzicht 2016

De dijken langs de Oosterschelde tussen Burghsluis en Serooskerke, dijkring 26

Flaauwershaven / Borrendamme

Dijkversterking Flaauwershaven / Borrendamme, zoals aangegeven in het Hoogwaterbeschermingsprogramma, MIRT overzicht 2016

De dijken langs de noordkant van de Oosterschelde tussen Zierikzee en Serooskerke, dijkring 26

Ooij en Millingen

Dijkversterking Ooij en Millingen, zoals aangegeven in het Hoogwaterbeschermingsprogramma, MIRT overzicht 2017

De Ooijse dijk tussen Nijmegen en Millingen aan de Rijn aan de zuidkant van de Waal, dijkring 42

Loswal Hattem & Apeldoorns kanaal

Dijkversterking Loswal Hattem & Apeldoorns kanaal, zoals aangegeven in het Hoogwaterbeschermingsprogramma, MIRT overzicht 2017

De dijken langs de IJssel bij het Apeldoorns kanaal bij Hattem, dijkring 11 en 52

Zuid-Beveland West, Westerschelde

Dijkversterking Zuid-Beveland West, Westerschelde, zoals aangegeven in het Hoogwaterbeschermingsprogramma, MIRT overzicht 2017

De dijken langs de noordkant van de Westerschelde ter hoogte van Kapelle, dijkring 30

Kunstwerken Markermeer

Dijkversterking Kunstwerken Markermeer, zoals aangegeven in het Hoogwaterbeschermingsprogramma, MIRT overzicht 2017

Keringen nabij Enkhuizen, Broekerhaven en Hoorn, dijkring 13

Koehool – West Holwerderpolder

Dijkversterking Koehool–West Holwerderpolder, zoals aangegeven in het Hoogwaterbeschermingsprogramma, MIRT overzicht 2017

De dijken aan de Waddenzee tussen Koehool en Holwerd, dijkring 6

Emanuelpolder

Dijkversterking Emanuelpolder, zoals aangegeven in het Hoogwaterbeschermingsprogramma, MIRT overzicht 2017

De dijken aan de noordkant van de Westerschelde tussen Waarde en Rilland, dijkring 31

Inlaag Zuidhoek/Bruinisse

Dijkversterking Inlaag Zuidhoek/Bruinisse, zoals aangegeven in het Hoogwaterbeschermingsprogramma, MIRT overzicht 2016

De dijken aan de noordkant van de Oosterschelde bij Zierikzee en Bruinisse, dijkring 26

Eemdijk – Spakenburg

Dijkversterking Spakenburg, zoals aangegeven in het Hoogwaterbeschermingsprogramma, Projectenboek 2017

De keringen langs het Eemmeer bij Spakenburg, dijkring 46

Zuid-Beveland Oost, Westerschelde

Dijkversterking Zuid-Beveland Oost, Westerschelde, zoals aangegeven in het Hoogwaterbeschermingsprogramma, MIRT overzicht 2017

De noordzijde van de Westerschelde ter hoogte van Kruiningen en Waarde, dijkring 31

Alexanderhaven

Dijkversterking Alexanderhaven, zoals aangegeven in het Hoogwaterbeschermingsprogramma, MIRT overzicht 2017

Deel van de dijk in Roermond Alexanderhaven, dijkring 76

Pilot Brede Groene Dijk

Onderdeel van de POV Waddenzeedijken zoals aangegeven in het Hoogwaterbeschermingsprogramma, MIRT overzicht 2017

Deel van de Waddenzeedijk langs de Dollard, dijkring 6

Rivier in de stad Zutphen

Dijkversterking in Zutphen

Deel van de dijk vanaf de Bult van Ketjen tot aan de Noorderhaven en de Vispoorthaven langs de IJsselkade in Zutphen, dijkring 50

Prins Hendrikdijk Texel

Prins Hendrikdijk Texel, zoals aangegeven onder projectnummer W2-036 in de Basisrapportage HWBP 2 van 26 september 2011, Kamerstukken II 2011/12, 27 625, nr. 237

Aan de zuidoostzijde van Texel, dijkring 5

Markermeerdijk Hoorn – Edam – Amsterdam (planstudie)

Dijkversterking Markermeerdijk Marken, zoals aangegeven onder projectnummer R2-061 in de Basisrapportage HWBP 2 van 26 september 2011, Kamerstukken II 2011/12, 27 625, nr. 237

Tussen Hoorn, Edam en Amsterdam

Beperkte Hoogwatergeul Kampen

Hoogwatergeul bij Kampen, zoals aangegeven in wijziging PKB Ruimte voor de Rivier ten behoeve van Hoogwatergeul Kampen en Zomerbedverlaging Beneden-IJssel, Rijkswaterstaat, bij Besluit van 24 mei 2013, gepubliceerd in de Staatscourant van 29 mei 2013, Nr. 14312

Ter hoogte van Kampen

Kadeverlaging Scherpenkamp

Kadeverlaging Scherpenkamp, als onderdeel van de Uiterwaardenvergraving, zoals aangegeven in PKB Ruimte voor de rivier, zoals goedgekeurd op 7 juli 2006

Ter hoogte van Huissen

Loenensche Buitenpolder

KRW project Loenensche Buitenpolder

Loenensche Buitenpolder

Elster Buitenwaarden

KRW project Elster Buitenwaarden, omvattende een kwelgeul/strang, uiterwaardverlaging en natuurvriendelijke oever

Elster Buitenwaarden

Ministerie van Infrastructuur en Milieu – Spoorwegprojecten

Projectnaam

Projectomschrijving

Locatie

PHS Meteren – Boxtel

Onderdeel Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

Meteren – Boxtel

PHS Eindhoven – Breda

Onderdeel Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

Eindhoven – Breda

PHS Amsterdam – Eindhoven

Onderdeel Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

Amsterdam – Eindhoven

PHS Alkmaar – Amsterdam

Onderdeel Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

Alkmaar – Amsterdam

PHS Schiphol – Utrecht – Nijmegen

Onderdeel Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

Schiphol – Nijmegen

PHS viersporigheid Rijswijk-Delft Zuid

Onderdeel Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

Rijswijk – Delft Zuid

OV Schiphol – Amsterdam – Almere – Lelystad

Uitbreiden capaciteit corridor, zie bijbehorend projectblad MIRT overzicht 2017, inclusief Opstelterrein Zwolle en tweede spoortoegang tot het opstelterrein Zwolle (RGS-terrein)

Schiphol – Amsterdam – Almere – Lelystad

Zwolle – Herfte

Uitbreiden capaciteit corridor, zie bijbehorend projectblad MIRT overzicht 2017, inclusief Opstelterrein Zwolle en tweede spoortoegang tot het opstelterrein Zwolle (RGS-terrein)

Zwolle – Herfte

Goederenverbinding Antwerpen – Roergebied (IJzeren Rijn)

Weer in gebruik nemen van het tracé, zie bijbehorend projectblad MIRT overzicht 2017

Antwerpen – Roergebied

Zevenaar – Didam

Aanpakken van de capaciteitsproblemen op het baanvak Arnhem-Zevenaar door het realiseren van een spoorverdubbeling tussen Zevenaar en Didam

Zevenaar – Didam

Zevenaar – Didam

Doorvoeren van een snelheidsverhoging tussen Zevenaar en Wehl

Zevenaar – Didam

Spooromgeving Geldermalsen

Project bestaat uit twee delen, Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS Amsterdam – Eindhoven) en Tweede fase herstelplan Spoor (Vrijleggen MerwedeLingelijn), zie bijbehorende projectbladen MIRT overzicht 2017

Geldermalsen – Tricht

HOV Utrecht – Leiden

Snelheids- en capaciteitsvergroting op het traject door het uitvoeren van diverse maatregelen

Utrecht – Leiden

Railterminal Trade Port Noord Venlo

Enkele aankomst- en vertreksporen ten noordwesten van Venlo parallel aan de spoorlijn Venlo – Eindhoven ten behoeve van de toekomstige aansluiting aan op de nog te ontwikkelen railterminal op het bedrijventerrein Trade Port Noord (TPN) in Venlo

Venlo

Calandbrug (Theemswegtracé)

Omlegging van het huidige spoortracé, zie bijbehorend projectblad MIRT overzicht 2017

Havenspoorlijn, tussen Europoort en Botlek

Extra Sneltrein Groningen Leeuwarden (ESGL)

Spoorverdubbeling spoorlijn Groningen – Leeuwarden tussen Hoogkerk en Zuidhorn en overige maatregelen ten behoeve van de vergroting van de capaciteit

Groningen – Leeuwarden

Spoorzone Ede

Stationsproject waarbij het huidige station Ede-Wageningen wordt vervangen door een nieuw station met P+R voorziening

Ede

Mistral Naarden – Bussum

Realisatie snelheidsverhoging bij Naarden – Bussum

Naarden – Bussum

MJPO/Natuurbrug Asselsche Heide

Natuurbrug over het spoor

Hoog Soeren

Project Groningen Spoorzone

Uitbreiding van station Groningen met een 4e en 5e perron, een gewijzigd sporenlayout, een reizigerstunnel, een fietstunnel, een busonderdoorgang, en een busperron aan de zuidzijde van het station

Groningen

Project Groningen–Nieuweschans

In het kader van het Programma Noord Nederland worden maatregelen voorgesteld die tot doel hebben het toekomstige intensievere treinverkeer in noord Nederland te faciliteren. Dit programma voorziet in kleine en grotere programmatische aanpassingen aan de rail- en overige rail ondersteunende infrastructuur. In de dienstregeling van 2020 zal een extra sneltrein gaan rijden op het traject Groningen Nieuweschans en zal het spoor robuuster gemaakt moeten worden om kortere rijtijden mogelijk te maken

Groningen – Nieuwe Schans

Emplacementen

Wijziging van spoorweginfrastructuur van emplacementen

Langs het hoofdspoorwegennet

Ministerie van Infrastructuur en Milieu – Luchthavens

Projectnaam

Projectomschrijving

Locatie

Luchthaven Schiphol

Groei Schiphol tot 500.000 vliegtuigbewegingen per jaar (waarbij in de reservering rekening is gehouden met een onzekerheidsmarge)

Luchthaven Schiphol

Luchthavenbesluit Groningen Airport Eelde

Ontwikkeling luchthaven Groningen Airport Eelde tot maximaal 93.000 vliegbewegingen

Luchthaven Groningen Airport Eelde

Luchthavenbesluit Luchthaven Maastricht Aachen Airport

Ontwikkeling luchthaven Maastricht Aachen Airport tot maximaal 52.000 vliegbewegingen

Luchthaven Maastricht Aachen Airport

Luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport

Ontwikkeling luchthaven Rotterdam The Hague Airport tot maximaal 89.000 vliegtuigbewegingen (waarvan 43.000 groot verkeer, 6.000 helikopterverkeer en 40.000 klein verkeer)

Luchthaven Rotterdam The Hague Airport

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

Projectnaam

Projectomschrijving

Locatie

Herbelegging Nieuwe haven

Inpassing Joost Dourlein kazerne in Nieuwe Haven

Nieuwe Haven, Den Helder

Herbelegging Legerplaats Ermelo

Ontwikkeling kazerne

Leuvenumseweg, Ermelo

Herbelegging Luitenant generaal Bestkazerne

Ontwikkeling kazerne

Ripseweg, Vredepeel

Herbelegging Luitenant Kolonel Tonnetkazerne

Ontwikkeling kazerne

Eperweg, 't Harde

Herbelegging Legerplaats bij Olderboek

Ontwikkeling kazerne

Eperweg, 't Harde

Ontwikkeling Vliegbasis Woensdrecht

Ontwikkeling Vliegbasis Woensdrecht

Kooijweg, Hoogerheide

Mariene kazerne Vlissingen

Nieuwbouw Mariene kazerne Vlissingen en oefengebieden Zeeland

Vlissingen, diverse gebieden provincie Zeeland

Herbelegging Johannes Postkazerne

Inbreiding kazerne

Johannes Postweg, Darp

Ontwikkeling Vliegbasis de Kooy

Ontwikkeling Vliegbasis de Kooy

Rijksweg 20, Den Helder

Ontwikkeling Vliegbasis Gilzen-Rijen

Ontwikkeling Vliegbasis Gilzen-Rijen, toename helicoptervluchten

Rijksweg 121, Rijen

Ontwikkeling USAG

Ontwikkeling van USAG

Kranenpool 3, Brunssum

Herinrichting Petten KM

Herinrichting van de locatie

Westerduinweg 3, Petten

Ontwikkeling OT Oirschotse Heide

Herinrichting oefenterrein

Eindhovensedijk 40, Oirschot

Provincies

Provincie Drenthe

Projectnaam

Projectomschrijving

Locatie

Kloosterveen II + III (woningbouw)

Uitbreiding bestaande woonwijk met ca. 150 ha

Gemeente Assen

Toeristisch Recreatieve Zone (recreatie)

Realisatie toeristisch/recreatieve zone rondom en nabij TT-circuit

Gemeente Assen

Transferium De Punt (infrastructuur)

Realisering Transferium

Gemeente Tynaarlo

Bedrijfsverplaatsing (natuur)

Verplaatsing agrarisch bedrijf i.v.m. realisering Natuurnetwerk Nederland

Gemeente Midden-Drenthe

Bedrijfsverplaatsing (natuur)

Verplaatsing agrarisch bedrijf tbv realisering bufferzone zuid

Gemeente Emmen

Bedrijfsverplaatsing (natuur)

Verplaatsing agrarisch bedrijf tbv realisering bufferzone zuid

Gemeente Emmen

Provincie Flevoland

Projectnaam

Projectomschrijving

Locatie

Floriade 2022: Growing Green Cities

Ontwikkeling Floriade in Almere: Wereldtuinbouwtentoonstelling en doorontwikkeling tot woon-/werklocatie in Almere

Gemeente Almere

Woningbouw Almere Hout

Woningbouw Almere Hout

Gemeente Almere

Woningbouw Almere Poort

Woningbouw Almere Poort

Gemeente Almere

Industrieterrein Flevokust

Te realiseren industrieterrein bij de multimodale overslaghaven

Gemeente Lelystad

Landbouw in Flevoland zone 0-5 km

Autonome ontwikkeling van de veehouderijen in Flevoland

Provincie Flevoland

Landbouw in Flevoland zone 5-10 km

Autonome ontwikkeling van de veehouderijen in Flevoland

Provincie Flevoland

Landbouw in Flevoland zone 10-99 km

Autonome ontwikkeling van de veehouderijen in Flevoland

Provincie Flevoland

Provincie Gelderland

Projectnaam

Projectomschrijving

Locatie

Industrieterrein Kleefse Waard

Uitbreiding/vestiging bedrijven

Arnhem

Industrieterrein De Aam

Uitbreiding/vestiging bedrijven

Elst

Industrieterrein InnoFase

Uitbreiding/vestiging bedrijven

Duiven

Industrieterrein de Mars en Fort de Pol

Uitbreiding/vestiging bedrijven

Zutphen

Industrieterrein Ecofactory

Uitbreiding/vestiging bedrijven

Apeldoorn

Industrieterrein Medel

Uitbreiding/vestiging bedrijven

Tiel

Industrieterrein Lorentz III

Uitbreiding/vestiging bedrijven

Harderwijk

Bedrijventerrein de Klomp

Uitbreiding/vestiging bedrijven

Ede

Zuilichem

Glastuinbouw

Zuilichem

Kernhem

Aanleg woonwijk

Ede

Veluwse Poort

Aanleg woonwijk

Ede

Parklaan

Aanleg ontsluiting Veluwse Poort

Ede

Bedrijvenpark H2O

Uitbreiding/vestiging bedrijven

Oldebroek/Hattem, kruising A28/A50

Rijnhaven en Costerweg

Uitbreiding/vestiging bedrijven

Wageningen

Bedrijventerrein Broeklanden

Uitbreiding/vestiging bedrijven

Elburg

Bedrijventerrein Eerbeek

Inrichting logistiek centrum

Eerbeek

Bedrijventerrein A12

Uitbreiding/vestiging bedrijven

Ede

Paleis Het Loo

Recreatie

Apeldoorn

Rijnwaardense Uiterwaarden (deelprojecten Lobberdense Waard en Bijlandse Waard)

Rivierverruiming & natuurontwikkeling & delfstoffenwinning

Rijnwaarden

Boezem van Hackfort

Bedrijfsverplaatsing & natuurontwikkeling

Bronckhorst

Doesburgsedijk

Infraproject

Rheden

Provincie Groningen

Projectnaam

Projectomschrijving

Locatie

Suikerfabriek

Uitbreiding capaciteit tot 25.000 ton/d (150 d/j en 24 u/d)

Gemeente Groningen

Biomassacentrale 1

Nieuwe centrale 49.9 Mw (E) en 147 Mw (W)

Gemeente Delfzijl, Oosterhorn

Biomassacentrale 2

Nieuwe centrale 24 Mw (E) en 128,7 (W)

Gemeente Delfzijl, Oosterhorn

Bio-ethanolfabriek

Realisatie bio-ethanolfabriek

Gemeente Delfzijl, Oosterhorn

Bestemmingsplan Delfzijl

Aanpassing bedrijfsvoering/uitbreiding bestaand industrieel complex

Gemeente Delfzijl

Bestemmingsplan Eemshaven

Aanpassing bedrijfsvoering/uitbreiding bestaand industrieel complex

Gemeente Eemsmond

Provincie Limburg

Projectnaam

Projectomschrijving

Locatie

Landbouwontwikkelingsgebied

Uitbreidingslocatie Landbouw

Gemeente Horst aan de Maas

Kassenontwikkeling

Uitbreidingslocatie kassen

Gemeente Leudal

Chemische industrie

Diverse nieuwe ontwikkelingen

Gemeente Sittard-Geleen en

gemeente Stein

Bedrijventerrein, kassen

Vestiging bedrijven

Gemeente Venlo

Gebiedsontwikkeling, wegen, bedrijven, haven

Diverse integrale ontwikkelingen

Gemeente Venray

Plan van Transformatie ENCI

Industrie en Leasure

Gemeente Maastricht

Transformatie Sibelco

Ontgronding

Gemeente Heerlen

Mitigatie BPL

Verplaatsing van stikstofemitterende activiteit in het kader van de aanleg van de Buitenring Parkstad Limburg

Gemeente Landgraaf

Provincie Noord-Brabant

Projectnaam

Projectomschrijving

Locatie

Woensdrecht rest- en zoekruimte aviolanda

Nieuwe bedrijfsvestiging

Gemeente Woensdrecht

Industrieterrein Moerdijk

Nieuwe bedrijfsvestiging

Gemeente Moerdijk

Cranendonck duurzaam industriepark

Nieuwe bedrijfsvestiging

Gemeente Cranendonck

Verplaatsing V

Verplaatsing ondernemer

Gemeente Vught

Cranendonck vergroten haven

Vergroten haven

Gemeente Cranendonck

Gebiedsversterking Oostelijke Langstraat (GOL) (NSL)

Drunen-Waalwijk

N279 Zuid(NSL)

Veghel-Asten

N69 Grenscorridor (NSL)

Valkenswaard-Waalre

Komproblematiek Haps (NSL)

Cuijk

Logistiek Park Moerdijk (NSL)

Logistiek Park

Moerdijk

N324 (NSL)

Vervanging en ombouw kruis-punten, verlegging aansluiting

Grave – Zevenbergen

BIC fase 1 cluster 2

Nieuwe bedrijfsvestiging

Eindhoven

Containerterminal Theodorushaven Bergen op Zoom

Nieuwe terminal

Bergen op Zoom

Refresco Maarheeze Living Lab

Pilot living lab

Maarheeze

Maatregelenpakket PHS Boxtel

aanleg nieuwe weg

Boxtel

N285 Omlegging Zevenbergen

aanleg nieuwe rondweg

Zevenbergen

Regionaal bedrijventerrein Laarakker

Nieuwe bedrijfsvestiging

Cuijk

Bedrijventerrein Heesch-West

Nieuwe bedrijfsvestiging

Heesch

Bedrijventerrein Wijckevoort-Tilburg

Nieuwe bedrijfsvestiging

Tilburg

Bedrijventerrein Foodpark Veghel

Nieuwe bedrijfsvestiging

Veghel

OOC Terminals Oss

Nieuwe bedrijfsvestiging

Oss

Provincie Noord-Holland

Projectnaam

Projectomschrijving

Locatie

Bedrijventerreinen Boekelermeer Alkmaar en Heiloo

Uitbreiding bestaande bedrijventerreinen

Gemeente Heiloo en Alkmaar

Regionaal Havengebonden Bedrijventerrein Hollands Kroon

Nieuw bedrijventerrein

Gemeente Hollands Kroon

Bedrijventerrein Grote Hout

Uitbreiding bestaand bedrijventerrein

Gemeente Velsen

Bedrijventerrein IJmond |Haven

Uitbreiding bestaand bedrijventerrein

Gemeente Velsen

Bedrijventerrein Hoogtij

Uitbreiding bestaand bedrijventerrein

Gemeente Zaanstad

Bedrijventerrein Westpoort

Uitbreiding bestaand bedrijventerrein

Gemeente Amsterdam

Verbinding A8-A9

Verbeterde oost- west verbinding tussen bestaande A8 en A9

Gemeente Zaanstad – IJmond

Duinpolderweg

Provinciale wegverbinding tussen de N206 (nabij de Zilk) en de A4 (Hoofddorp Zuid)

Gemeenten Noordwijkerhout, Hillegom, De Zilk, Lisse, Bloemendaal, Haarlemmermeer

Pallas onderzoeksreactor

Nieuwbouw van een onderzoeksreactor

gemeente Schagen, Petten

De Gors Vurige Staart

Dijkverzwaringen

gemeente Waterland – Purmerend

Nauwernaschevaart

Dijkverzwaringen

gemeente Zaanstad

Provincie Overijssel

Projectnaam

Projectomschrijving

Locatie

Bedrijventerrein Havengebied

Herstructurering bedrijventerrein

Gemeente Enschede

Bedrijventerrein Voorst

Herstructurering bedrijventerrein

Gemeente Zwolle

Bedrijventerrein XL Businesspark

Uitbreiding / nieuw bedrijventerrein

Gemeente Almelo

Bedrijventerrein Zomerdijk

Herstructurering bedrijventerrein

Gemeente Zwartewaterland

Bedrijventerrein Zwartewater

Herstructurering bedrijventerrein

Gemeente Zwartewaterland

Bedrijventerrein Meppelerdiep

Herstructurering bedrijventerrein

Gemeente Zwartewaterland

Bedrijventerrein HessenpoortI-II en Zuid

Uitbreiding / nieuw bedrijventerrein

Gemeente Zwolle

Provinciale weg N34 Witte Paal – Drentse grens

De provincie Overijssel gaat de doorstroming op de provinciale weg N34 tussen Witte Paal en de grens met Drenthe verbeteren én veiliger maken. De provincie gaat de weg inrichten als een stroomweg. Dat betekent dat de gelijkvloerse overgangen verdwijnen en men zo veilig met 100 km per uur over de weg kan rijden

N34 tussen Witte Paal en de Drentse grens

Provinciale weg N307 Roggebot – Kampen

De provincies Overijssel en Flevoland onderzoeken samen welke verkeerskundige oplossingen er mogelijk zijn om de bereikbaarheid voor de N307 te verbeteren. Het onderzoek richt zich op vier delen: 1. Aansluitingen op de N50 aan de Overijsselse zijde; 2. N307 tussen Roggebotsluis en de aansluiting op de N50 aan de Overijsselse zijde; 3. Oeververbinding bij Roggebotsluis ter plekke van de provinciegrens; 4. Rotonde N307/N306 aan Flevolandse zijde

N307 tussen de Roggebotsluis en Kampen

Provinciale weg N343 Rondweg Weerselo

Met de plannen om een nieuwe rondweg rond de Twentse plaats Weerselo aan te leggen wordt de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in Weerselo straks verbeterd

Weerselo

Provinciale weg N340 Zwolle – Ommen: vlot, veilig en verantwoord

Er wordt voor de N340 een nieuw tracé (2x2rijbanen) aangelegd tussen de aansluiting met de A28 en de Ankummerdijk. De aansluitingen bij Ommen worden verbeterd. Op de N377 in Balkbrug wordt een ongelijkvloerse kruising gerealiseerd. Verder worden de beide wegen duurzaam veiliger ingericht, met een maximale snelheid van 80 km/uur.

N340 tussen A28 en Ommen; N377 tussen Lichtmis en Slagharen

Provinciale weg N348 Raalte – Ommen

Verbetering verkeersveiligheid van de N348 Raalte-Ommen. Het plan omvat de volgende onderdelen: – de realisatie van twee gelijkvloerse aansluitingen met verkeerslichten, noordelijk en zuidelijk van Lemelerveld;– het afsluiten van de centrumaansluiting Lemelerveld; – het realiseren van een snelheidsregime van 70 km/uur tussen deze nieuwe aansluitingen om geluidsoverlast te beperken; -realisatie van twee tunnels en het opheffen van vijf oversteken in het buitengebied

N348 tussen Raalte en Ommen

Provinciale weg N331 Hasselt

Om de doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid bij Hasselt te verbeteren, gaan gemeente Zwartewaterland en provincie Overijssel samen knelpunten aanpakken op de provinciale wegen N 331 (Zwolle-Vollenhove) en N 759 (Hasselt-Genemuiden).

Hasselt

Luchthaven Twente

Plangebied Noord bestaat uit het gedeelte dat wordt ingericht voor bedrijvigheid in de AMM/HTSM-sector, de Twente Safety Campus en een stuk van de ontsluiting op de N737. Ook is er ruimte voor het testen en vliegen met drones (RPAS). Binnen het luchthavengebied is, naast de ruimte die nodig is voor de vliegfunctie ten behoeve van Business Aviation en General Aviation, ruimte voor luchthavengebonden bedrijvigheid.

De ontwikkeling in plangebied Midden bestaat uit de realisatie van natuur in aansluiting op het Natuurnetwerk Nederland en een gebied waar ruimte is voor de herontwikkeling van de Werkparken De Strip, Oostkamp en Deventerpoort

Enschede

Bedrijvenpark A1

Nieuw vestiging bedrijven, ontwikkeling logistieke hotspot

Deventer

Bedrijventerrein Zuiderzeehaven

Ontwikkeling van twee kavels op bedrijventerrein Zuiderzeehaven gelegen aan diep vaarwater

Kampen

High Tech Systems park

Ontwikkeling van High Tech Systems Park op locatie van Thalens in kader van de topwerklocaties

Hengelo

Kennispark/ business science park

Ontwikkeling van locatie voor bedrijven die zich richten op R(esearch) & D(evelopment) met de nadruk op de R. Kleinschalig, mix van kantoren, laboratoria en proefproductie

Enschede

Bedrijventerrein AKZO

Nieuw vestiging bedrijven. Ontwikkeling Deventer Open Innovation Center op de Akzo locatie aan de Zutphenseweg 10 Deventer

Deventer

Woningbouw Reeve

ontwikkeling woningbouwlocatie

Kampen

Aansluiting A1 vliegveld

herstructurering weg

Enschede

Bedrijfsverplaatsingen Waterrijk

locaties voor agrarische bedrijfsverplaatsingen i.k.v. ontwikkelopgave N2000

Almelo

Bedrijfsverplaatsingen Jutjesriet

locaties voor agrarische bedrijfsverplaatsingen i.k.v. ontwikkelopgave N2000

Zwartewaterland

Provincie Utrecht

Projectnaam

Projectomschrijving

Locatie

Binnen- en buitenstedelijke uitbreiding

Bouwen van circa 750 woningen

Wijk bij Duurstede

nr. 1300 Amersfoort Wieken Vinkenhoef (NSL)

Bedrijventerrein 57 ha

Amersfoort

nr. 1301 Nieuwegein Galecopperzoom (NSL)

Bedrijventerrein 7 ha

Nieuwegein

nr. 1302 Nieuwegein Het Klooster (NSL)

Bedrijventerrein 75 ha

Nieuwegein

nr. 1304 Amersfoort CSG-Noord (NSL)

Gemengd kantoren + woningen

Amersfoort

nr. 1305 Amersfoort Vathorst (NSL)

Gemengd kantoren + bedrijfsterrein + woningen

Amersfoort

nr. 1306 Nieuwegein Binnenstad (NSL)

Gemengd kantoren + overige voorzieningen + woningen

Nieuwegein

nr. 1309 Utrecht Herstructurering Kanaleneiland (NSL)

Gemengd overige voorzieningen + woningen

Utrecht

nr. 1310 Utrecht Ontwikkeling Leidsche Rijn (NSL)

Gemengd kantoren + bedrijfsterrein + overige voorzieningen + woningen

Utrecht

nr. 1311 Utrecht Ontwikkeling Merwedekanaalzone (NSL)

Gemengd kantoren + bedrijfsterrein overige voorzieningen + woningen

Utrecht

nr. 1312 Utrecht Ontwikkeling stationsgebied (NSL)

Gemengd OV terminal + kantoren + woningen + overige voorzieningen

Utrecht

nr. 1313 Utrecht Rijnenburg (NSL)

Gemengd bedrijfsterrein + woningen + overige voorzieningen

Utrecht

nr. 1314 IJsselstein A2-zone (NSL)

Overig

IJsselstein

nr. 1316 Utrecht doorontwikkeling Uithof (NSL)

Overig Onderwijs + woningen, HOV om de zuid + overige voorzieningen

Utrecht

nr. 1320 Veenendaal Oost (NSL)

Woningen

Veenendaal

nr. 1324 Utrecht opwaardering NRU Noordelijke Rondweg (NSL)

Infrastructuur (tracé)

Utrecht

nr. 1325 bereikbaarheid Utrecht-west (NSL)

Infrastructuur diverse projecten zuidradiaal

Utrecht

Haarbrug Zuid

Bedrijventerrein

Bunschoten

De Werf

Uitbreiding bedrijventerrein

Stichtse Vecht

Broekweg Noord

Bedrijventerrein

Wijk bij Duurstede

Provincie Zeeland

Projectnaam

Projectomschrijving

Locatie

Zeehaven Vlissingen – Sloegebied

Ontwikkeling terrein voor zeehavengebonden en/of industriële activiteiten

Gemeenten Vlissingen/Borsele

Zeehaven Kanaalzone – Mosselbanken

Ontwikkeling terrein voor zeehavengebonden en/of industriële activiteiten

Gemeente Terneuzen

Zeehaven Kanaalzone – Axelse Vlakte

Ontwikkeling terrein voor zeehavengebonden en/of industriële activiteiten

Gemeente Terneuzen

Containerisatie haven Vlissingen (Terminal)

Uitbouw containeractiviteiten zeehavengebied Vlissingen

Gemeenten Vlissingen/Borsele

Containerisatie haven Vlissingen (Zeescheepvaart)

Bijkomende vervoersbewegingen als gevolg uitbouw containeractiviteiten zeehavengebied Vlissingen

Gemeenten Vlissingen/Borsele

Containerisatie haven Vlissingen (aansluiting onderliggend wegennet)

Bijkomende vervoersbewegingen als gevolg uitbouw containeractiviteiten zeehavengebied Vlissingen

Gemeenten Vlissingen/Borsele

Containerisatie haven Vlissingen (Binnenvaart)

Bijkomende vervoersbewegingen als gevolg uitbouw containeractiviteiten zeehavengebied Vlissingen

Gemeenten Vlissingen/Borsele

Containerisatie haven Vlissingen (Scheepvaart overig)

Bijkomende vervoersbewegingen als gevolg uitbouw containeractiviteiten zeehavengebied Vlissingen

Gemeenten Vlissingen/Borsele

Provincie Zuid-Holland

Projectnaam

Projectomschrijving

Locatie

Woningbouw en bedrijventerrein Valkenburg

Realisatie ca 5.000 nieuwe woningen en 20 hectare bedrijventerrein

Gemeente Katwijk

Woningbouw Zeehospitium

Realisatie ca 200 nieuwe woningen

Gemeente Katwijk

Bedrijventerrein Groote Haar

Inrichting en gebruik industriegebied Groote Haar

Gemeente Gorinchem

Woningbouw De Elementen

Realisatie ca 1.800 woningen

Gemeente Spijkenisse

Woningbouw Duingeest

Realisatie ca 300 woningen

Gemeente Westland

Woningbouw Krimsloot en Langeweg Hoek van Holland

Realisatie ca 1.200 woningen

Gemeente Rotterdam

Woningbouw Monster-Noord

Realisatie ca 475 woningen

Gemeente Westland

Woningbouw Westmade

Realisatie ca 1.200 woningen

Gemeente Westland

Woningbouw Zuid- en Westrand Hoek van Holland

Realisatie ca 300 woningen (Korrelbeton, L'Avenue, Stationsweg & Berghaven)

Gemeente Rotterdam

Bedrijventerrein voormalig suikerunieterrein Puttershoek

Inrichting en gebruik industriegebied voormalig suikerunieterrein Puttershoek

Gemeente Binnenmaas

Provinciale weg N206, Verlegging Duinvallei Katwijk

Verlegging en gedeeltelijke verdieping Duinvalleiweg Katwijk

Gemeente Katwijk

Haven en IndustrieComplex Rotterdam

Toekomstige emissies cf de vigerende en nog definitief vast te stellen bestemmingsplannen voor gebieden Maasvlakte 2, Maasvlakte 1, Botlek-Vondelingenplaat, Europoort en Landtong, Waal-Eemhaven, Vierhavens-Merwedehaven

Gemeente Rotterdam

Provinciale weg N211 Wippolderlaan

Verbetering doorstroming door verbreding en aanleg ongelijkvloerse kruisingen

Gemeente Westland

Biosciencepark

Woningbouw, kantoren en industrie

Gemeente Leiden

TOELICHTING

1. Inleiding

Op grond van artikel 19kg van de toenmalige Natuurbeschermingswet 1998 hebben de Staatssecretaris van Economische Zaken en de Minister van Infrastructuur en Milieu, in overeenstemming met gedeputeerde staten van alle provincies en de Minister van Defensie, het programma aanpak stikstof vastgesteld voor het tijdvak 1 juli 2015 – 1 juli 2021. Het programma heeft tot doel de stikstofbelasting van voor stikstof gevoelige habitats in Natura 2000-gebieden te verminderen en de instandhoudingsdoelstellingen voor deze habitats binnen afzienbare termijn te realiseren door middel van een samenhangende, overkoepelende aanpak, mede met het oog op een evenwichtige, duurzame economische ontwikkeling. Het programma geldt op grond van overgangsrecht (artikel 9.3, derde lid, van de Wet natuurbescherming) ook als programma als bedoeld in artikel 1.13, eerste lid, van de Wet natuurbescherming, welke wet op 1 januari 2017 de Natuurbeschermingswet 1998 heeft vervangen. De regels over het programma aanpak stikstof zijn met ingang van die datum gesteld in titel 2.1 van het Besluit natuurbescherming en titel 2.1 van de Regeling natuurbescherming.

Op 17 maart 2017 is een partiële herziening van het programma vastgesteld, waarbij tevens een actualisatie heeft plaatsgevonden van de daaraan ten grondslag liggende ecologische onderbouwing in de gebiedsanalyses. De partiële herziening van het programma vloeit voort uit een actualisatie van AERIUS Monitor. In de geactualiseerde versie van AERIUS Monitor, versie 2016, zijn de meest recente gegevens van het RIVM over grootschalige concentraties en deposities van stikstof verwerkt. Daarnaast maakt AERIUS Monitor, versie 2016, gebruik van de nieuwste versies van rekenmodellen. De herziening heeft geleid tot nieuwe depositiecijfers. Naar aanleiding van deze herziening wordt met onderhavige regeling de Regeling natuurbescherming op een aantal punten gewijzigd.

2. Wijzigingen in verband met AERIUS

De Regeling natuurbescherming bevat onder meer regels over de wijze waarop wordt bepaald hoeveel stikstofdepositie een project of andere handeling veroorzaakt (artikel 2.1), regels over de op een bepaald moment resterende hoeveelheid ontwikkelingsruimte die beschikbaar is voor toedeling in toestemmingsbesluiten (artikel 2.3) en regels over de toedeling van ontwikkelingsruimte (artikel 2.4) en de registratie daarvan (artikel 2.6). Voor de berekening van de stikstofdepositie en ontwikkelingsruimte moet gebruik worden gemaakt van het rekeninstrument van AERIUS. De nieuwe gegevens waarvan in AERIUS Monitor gebruik wordt gemaakt kunnen tot andere berekeningen van de omvang van de stikstofdepositie en de toe de delen ontwikkelingsruimte leiden, ook voor de registratie heeft dat gevolgen. Daarom zijn ook AERIUS Calculator en AERIUS Register gewijzigd. Voortaan zal gebruik moeten worden gemaakt van versie 2016 in plaats van versie 2015. Daartoe wordt in artikel 1.1, in de omschrijving van de begrippen ‘AERIUS Calculator’ en ‘AERIUS Register’ ‘versie 2015’ vervangen door ‘versie 2016’ (artikel I, onderdeel A). AERIUS Monitor, versie 2016 kan ook gevolgen hebben voor de actuele ontwikkelingsruimte die beschikbaar is voor toedeling in toestemmingsbesluiten. Derhalve kan voor het bepalen van de omvang van die ruimte na 17 maart 2017 niet meer worden uitgegaan van de ontwikkelingsruimte die bij aanvang van het programma aanpak stikstof beschikbaar was, zoals deze in de loop der tijd is gewijzigd door bijschrijvingen en afschrijvingen. Er wordt daarom in artikel 2.3 een nieuw actueel uitgangspunt gedefinieerd, aansluitend bij de ontwikkelingsruimte zoals deze in versie 2016 van AERIUS Register is opgenomen op het moment van introductie van die versie (artikel I, onderdeel B, eerste lid). De actuele omvang van de in de toekomst toe te delen ontwikkelingsruimte op enig moment in de periode na introductie van versie 2016 wordt ten opzichte van dit uitgangspunt bepaald op basis van de mutaties die nadien als gevolg van af- en bijschrijvingen hebben plaatsgevonden. Daarbij wordt tevens in aanmerking genomen de toepassing die in voorkomend geval is gegeven aan de mogelijkheden die het programma biedt voor tussentijdse aanpassing van de ontwikkelingsruimte. Met de partiële herziening van 17 maart 2017 is overheveling van depositieruimte die beschikbaar is gesteld voor de grenswaardenregeling naar de ontwikkelingsruimte aan deze mogelijkheden toegevoegd (artikel I, onderdeel B, tweede lid).

3. Actualisatie van de prioritaire projectenlijst

In de bijlage bij de Regeling natuurbescherming zijn projecten of andere handelingen en categorieën van projecten of andere handelingen benoemd of beschreven die aantoonbaar van nationaal of provinciaal maatschappelijk belang zijn en waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd ingevolge artikel 2.8, tweede lid, onderdeel a, van het Besluit natuurbescherming (prioritaire projecten). De lijst met prioritaire projecten wordt in elk geval jaarlijks geactualiseerd. Zo nodig kan het onderdeel van de lijst met prioritaire rijksprojecten halfjaarlijks worden geactualiseerd. Bij de actualisatie kunnen projecten aan de lijst worden toegevoegd of van de lijst worden afgevoerd of kan de omvang van de gereserveerde ontwikkelingsruimte voor projecten worden bijgesteld. Bij de actualisatie met de onderhavige regeling zijn projecten van de lijst verwijderd waarvan zeker is dat deze niet gerealiseerd zullen worden in de eerste programmaperiode van zes jaar en zijn projecten toegevoegd waarvan is vastgesteld dat deze wel zullen worden gerealiseerd in deze programmaperiode. Bij enkele projecten is de beschrijving verbeterd. Met het oog op de inzichtelijkheid is besloten om de bijlage bij de oorspronkelijke Regeling natuurbescherming in het geheel te vervangen (artikel I, onderdeel C).

4. Effecten van de regeling

De onderhavige regeling heeft geen gevolgen voor de administratieve lasten voor burgers of instellingen of de bestuurlijke lasten voor bevoegde gezagen. De nalevingskosten voor de natuurwetgeving zullen niet wijzigingen als gevolg van de onderhavige regeling. Overeenkomstig de Code interbestuurlijke verhoudingen zijn de provincies betrokken geweest bij de voorbereiding van onderhavige regeling.

5. Afwijken van vaste verandermomenten

Er wordt afgeweken van de vaste verandermomenten voor wet- en regelgeving (1 januari en 1 juli), omdat het van belang is dat de onderhavige regeling in werking treedt op het moment dat AERIUS Monitor, versie 2016 ingaat. Private en publieke nadelen worden voorkomen door de vervroegde invoering.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam


X Noot
1

Voor nadere kenmerken van de prioritaire projecten, zie: http://pas.natura2000.nl/pages/prioritaire-projecten.aspx.