Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
overigStaatscourant 2017, 14763Interne regelingen

Zaaksverdelingsreglement rechtbank Overijssel

Vastgesteld 7 maart 2017

Vooraf

In dit reglement legt het bestuur van de rechtbank Overijssel vast voor welke zaken de rechtzoekende op welke zittingsplaatsen in het arrondissement terecht kan. Waar in het reglement wordt gesproken over behandeling van zaken, wordt gedoeld op de behandeling ter zitting.

Het bestuur heeft bij de verdeling van zaken getoetst aan de volgende criteria:

toegankelijkheid, kwaliteit en gezonde bedrijfsvoering.

In het proces van totstandkoming van dit reglement zijn de volgende instanties geconsulteerd:

  • De hoofdofficier van het Arrondissementsparket Oost-Nederland;

  • De hoofdofficier van het Functioneel Parket en de hoofdofficier van het Landelijk Parket;

  • De deken van de Orde van Advocaten Overijssel.

Dit reglement is ter instemming voorgelegd aan de Raad voor de rechtspraak.

Aanleiding aanpassing reglement zoals vastgesteld op 17 december 2013

Met de concentratie van LP- en FP-zaken naar vier met naam genoemde rechtbanken dient artikel 5 ‘Zaken van eigen medewerkers’ te worden aangevuld.

Bepalingen

1. Rechtspraaklocaties

Op de volgende adressen vinden zittingen plaats (zittingsplaats) en kunnen zaken worden aangebracht en stukken worden ingediend (loket). Deze locaties zijn geopend op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.

A. Locatie Almelo

B. Locatie Enschede

C. Locatie Zwolle

Postadres

Postbus 323

7600 AH Almelo

Bezoekadres

Egbert Gorterstraat 5

7607 GB Almelo

Postadres

Postbus 3343

7500 DH Enschede

Bezoekadres

Molenstraat 23

7514 DJ Enschede

Postadres

Postbus 10067

8000 GB Zwolle

Bezoekadres

Schuurmanstraat 2

8011 KP Zwolle

Voor informatie over een zaak kan de rechtzoekende bij de informatiebalies op de locaties Almelo en Zwolle terecht.

2. Zaaksverdeling

In het onderstaande schema zijn de categorieën zaken opgenomen die op verschillende zittingsplaatsen in het arrondissement Overijssel worden behandeld.

 

A. Almelo

B. Enschede

C. Zwolle

Bestuursrecht

     

Lokale belastingen

   

x

Vreemdelingenzaken

   

x

Wabo-milieuzaken

   

x

Ambtenarenzaken

   

x

Sociale verzekeringen

x

 

x

Wet werk en bijstand

x

 

x

Wet maatschappelijke ondersteuning

x

 

x

Bestuursrecht overig

   

x

Civiel recht

     

Handelzaken

     

Faillissementen en surseances

x

 

x

Schuldsaneringen

x

 

x

Grondzaken (pacht, onteigening, Wet voorkeursrecht gemeenten)

   

x

Mededingingszaken

x

   

Aanbestedingszaken

x

   

Vervoerszaken (m.u.v. landelijk specialisme)

x

   

Intellectuele eigendom

   

x

Alle overige civiele (handels)zaken

x

 

x

Kantonzaken

     

Huurzaken

x

x

x

Arbeidszaken

x

x

 

Consumentenzaken

x

x

x

Agentuurzaken

x

   

Kantonrol

x

x

x

Civiele vorderingen tot 25.000 euro (anders dan rol)

x

x

x

Bewind, curatele, mentorschap, voogdij (toelating)

x

x

x

Bewind, curatele, mentorschap, voogdij (vervolg)

x

   

Personen- en familiezaken

     

Beroepen indicatiebesluiten Bureau Jeugdzorg

   

x

Interlandelijke/internationale adopties

x

   

Leerplichtwetzaken

x

x

x

Alle overige familie- en jeugdzaken, inclusief jeugdstrafrecht, met inbegrip van overige kantonovertredingen minderjarigen

x

x

x

Strafrecht

     

Cybercrime (niet afkomstig van het landelijk parket)

x

   

Mensenhandel (niet afkomstig van het landelijk parket)

x

   

Overtredingen en Wet-Mulderzaken

x

x

x

RC en raadkamer gevangenhouding

x

 

x

PRzaken waarbij geen gedetineerden zijn betrokken

x

x*

x

LP- en FP-zaken**

x

 

x

Alle overige PR- en MK-zaken, inclusief megazaken die niet van het LP/FP afkomstig zijn

x

 

x

* Incidenteel, vanwege lokale gebondenheid

** Binnen een termijn van vijf jaar na inwerkingtreding van de wet HGK worden LP-zaken en meervoudige FP-zaken behandeld in de zittingsplaats Zwolle.

Het bestuur kan, in afwijking van de bepalingen van dit reglement, besluiten een bepaalde categorie zaken op een andere locatie binnen het arrondissement te behandelen.

In bijzondere individuele gevallen kan de rechter, al dan niet op verzoek van partijen, gemotiveerd van de bepalingen van dit reglement afwijken. In de wet zijn verschillende bepalingen opgenomen die betrekking hebben op behandeling van een zaak op een andere locatie, zoals de mogelijkheid tot verwijzing wegens samenhang van zaken, de descente, de schouw, het kort geding.

Partijen kunnen een verzoek doen om hun zaak op een andere locatie binnen het arrondissement te laten behandelen.

3. Indiening stukken

In de bovenstaande bepalingen is vermeld welke postbussen/adressen dienen als correspondentieadressen voor het aanbrengen van zaken of indienen van stukken. Daarnaast is het mogelijk om in de zittingsplaatsen stukken af te geven of te deponeren, bestemd voor een zaak die op de betrokken zittingsplaats wordt behandeld.

Stukken die aan een andere dan de hierboven aangewezen postbus worden gericht of worden afgegeven op een andere dan de aangewezen zittingsplaats, worden door de rechtbank met bekwame spoed aan de juiste zittingsplaats overgedragen. Indien de indiener redelijkerwijs een verwijt kan worden gemaakt blijft de termijnoverschrijding die daar het gevolg van kan zijn, voor risico van de indiener.

4. Roldatum en tijdstip

Voor civiele kantonzaken vindt de rolzitting op de onderstaande dagen plaats en tijdstippen plaats.

 

Civiele kantonzaken

A. Almelo

dinsdag vanaf 10.00 uur

B. Enschede

dinsdag vanaf 10.00 uur

C. Zwolle

dinsdag vanaf 10.00 uur

Voor alle overige civiele zaken vindt de rolzitting op woensdag om 10.00 uur plaats. Vanaf donderdag 9.00 uur is de actuele rol te raadplegen in het digitale roljournaal.

5. Zaken eigen medewerkers

Zaken waarbij eigen medewerkers zijn betrokken, worden verwezen naar de rechtbank Noord-Nederland. Ook zaken van rechtzoekenden ten aanzien van wie anderszins sprake is van betrokkenheid van de rechtbank Overijssel worden verwezen naar de rechtbank Noord-Nederland.

LP- en FP-zaken waarbij eigen medewerkers zijn betrokken of waarbij anderszins sprake is van betrokkenheid van de rechtbank Overijssel, worden verwezen naar een van de andere zogenoemde ‘concentratierechtbanken’, te weten de rechtbank Amsterdam, de rechtbank Rotterdam dan wel de rechtbank Oost-Brabant.

6. Uitvoeringsregels

Het bestuur stelt nadere regels over de wijze van uitvoering van dit reglement. Deze regels worden gepubliceerd op www.rechtspraak.nl.

7. Slotbepalingen

Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 7 maart 2017.

Dit reglement komt in de plaats van het zaaksverdelingsreglement dat op 17 december 2013 door het bestuur is vastgesteld.

Dit reglement wordt aangehaald als: Zaaksverdelingsreglement rechtbank Overijssel.

Het reglement wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

Het reglement treedt in werking met ingang van 7 maart 2017.

Zwolle, 7 maart 2017

T. Avedissian President