Kennisgeving bestemmingsplan “Hoek van Holland-Spoorverlenging”

Logo Rotterdam

Burgemeester en wethouders van Rotterdam maken bekend dat de gemeenteraad bij besluit van 23 februari 2017 het bestemmingsplan “Hoek van Holland-Spoorverlenging” (NL.IMRO.0599.BP2095HvHStrandsp-) heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp dat ter inzage heeft gelegen. De wijzigingen betreffen een aantal zinnen en illustraties in de toelichting, alsmede het herstel van een technische fout in de planregels.

 

Toelichting

Het bestemmingsplan “Hoek van Holland Spoorverlenging” heeft betrekking op de spoorverlenging tot aan een nieuw eindstation “Hoek van Holland Strand”, aan het einde van de Badweg, vlak bij het Zeeplein. Het metrospoor loopt via een gesloten bak door het natuurgebied Solleveld & Kapittelduinen en daarna verder op maaiveldniveau naar de kust.

 

Voor het totale project Hoekse Lijn is een Milieueffectrapport (MER) opgesteld, waarin de milieueffecten van de voorgenomen activiteiten in beeld zijn gebracht. Tevens is in de  Passende beoordeling onderzocht in hoeverre de ombouw, verlenging en het gebruik van de Hoekse Lijn effecten kan hebben op de natuurlijke kenmerken van de betrokken Natura 2000-gebieden (Solleveld & Kapittelduinen en Spanjaards Duin).

 

Terinzagelegging

Het raadsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken liggen met ingang van vrijdag 17 maart 2017 tot en met vrijdag 28 april 2017 ter inzage tijdens kantooruren (09.00 tot 17.00 uur) bij het gebiedskantoor Hoek van Holland, Prins Hendrikstraat 161. De stukken kunnen tevens worden ingezien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Beroep

Tegen het vaststellingsbesluit kan van zaterdag 18 maart 2017 tot en met vrijdag 28 april 2017 beroep worden ingesteld door:

 

 • 1.

  belanghebbenden die tijdig hun zienswijze over het ontwerp naar voren hebben gebracht;

 • 2.

  belanghebbenden die kunnen aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest;

 • 3.

  belanghebbenden die bezwaren hebben tegen wijzigingen die bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn aangebracht.

   

Het beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor zowel het beroepschrift als het verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. Het besluit treedt dan niet in werking alvorens op het verzoek is beslist.

   

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat u in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden u aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

 

Rotterdam, 15 maart 2017

Burgemeester en wethouders voornoemd, namens dezen,

 

dhr. C.H.Jaeger

Algemeen directeur cluster Stadsontwikkeling

Naar boven