Kennisgeving Windpark N33, Ministerie van Economische Zaken

Van 17 maart 2017 tot en met 28 april 2017 liggen de definitieve besluiten ter inzage voor Windpark N33. Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op de ontwerpbesluiten kunnen beroep instellen.

YARD Energy en innogy Windpower Netherlands hebben het voornemen om een windpark te realiseren rondom de N33 in de provincie Groningen. Het beoogde windpark heeft een vermogen van circa 120 MW. Het windpark wordt verder aangeduid met de naam Windpark N33.

Waarom dit windpark?

Windpark N33 levert een belangrijke bijdrage aan de doelstelling van Nederland dat minstens 14% van alle energie in 2020 duurzaam moet zijn. Rijk, provincies, de windenergiesector en natuur- en milieuorganisaties hebben met elkaar afgesproken om in 2020 6.000 MW aan windenergie op land te realiseren. De afspraak is onderdeel van het Energieakkoord. De provincies hebben in overleg met het Rijk 11 grote gebieden aangewezen die geschikt zijn voor windparken van minimaal 100 MW. De locatie van Windpark N33 is daar één van. Dit windpark zal energie leveren aan meer dan 75.000 huishoudens.

Besluitvorming

Om dit project mogelijk te maken moeten bestemmingsplannen worden aangepast.

Dat gebeurt door middel van een (rijks)inpassingsplan, dat de ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu vaststellen. Daarnaast zijn dertig overige besluiten vereist. Het nemen van de besluiten verloopt in fasen, onder coördinatie van de minister van Economische Zaken. Het gaat in de huidige fase om zeven besluiten op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Natuurbeschermingswet, de Flora- en faunawet en de Waterwet.

De voorbereiding van deze besluiten heeft plaatsgevonden gelijktijdig met de voorbereiding van het inpassingsplan.

Ten slotte is voor het inpassingsplan en de omgevingsvergunningen een milieueffectrapport (MER) opgesteld om de gevolgen voor het milieu in beeld te brengen. Ook het definitieve MER wordt nu ter inzage gelegd.

Bekendmaking inpassingsplan en besluiten

De ontwerpen van het inpassingsplan en van de overige besluiten in deze fase hebben van vrijdag 30 september 2016 tot en met donderdag 10 november 2016 ter inzage gelegen. Naar aanleiding van de terinzagelegging zijn 296 zienswijzen binnengekomen, waarvan 163 uniek en 4 reacties van overheden. Onlangs is, rekening houdend met deze zienswijzen, het inpassingsplan vastgesteld en zijn de overige besluiten genomen.

De besluiten op aanvraag worden op 16 maart 2017 door de minister van Economische Zaken bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager. Het inpassingsplan wordt bekendgemaakt door plaatsing op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het inpassingsplan en de besluiten op aanvraag worden ook bekendgemaakt door middel van (deze) publicatie in de Staatscourant.

Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op de ontwerpbesluiten kunnen nu beroep instellen tegen het inpassingsplan en/of de overige besluiten in deze fase.

Waar kunt u de stukken inzien?

U kunt van 17 maart 2017 tot en met 28 april 2017 het inpassingsplan, de overige besluiten, het MER en de andere onderliggende stukken inzien op www.bureau-energieprojecten.nl. Daarnaast kunt u deze documenten tijdens reguliere openingstijden op papier inzien op de volgende locaties:

  • gemeente Veendam, Raadhuisplein 5, 9641 AW Veendam;

  • gemeente Menterwolde, Kerkstraat 2, 9649 GR Muntendam;

  • gemeente Oldambt, Johan Modastraat 6, 9671 CD Winschoten.

Hoe kunt u beroep instellen?

Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op de ontwerpbesluiten kunnen tegen een of meer van deze besluiten beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en begint met ingang van de dag na die waarop de besluiten ter inzage zijn gelegd. Dit betekent dat het indienen van een beroepschrift mogelijk is van 18 maart 2017 tot en met 28 april 2017. Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht op het ontwerp van het desbetreffende besluit, kan ook beroep instellen.

Beroepsgrond vermelden

Op de besluiten is hoofdstuk 1, afdeling 2, van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen een of meer van deze besluiten. Zonder beroepsgronden wordt uw beroep niet-ontvankelijk verklaard. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.

Het wordt aanbevolen in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Wij vragen u vriendelijk om, indien u beroep instelt, een kopie van uw beroepschrift te zenden aan het Ministerie van Economische Zaken ter attentie van de directie WJZ (D passage 2), Postbus 20401, 2500 EK Den Haag. Let op: het origineel van uw beroepschrift dient u te zenden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten:

  • de naam en het adres van de indiener;

  • de dagtekening;

  • een omschrijving van het besluit;

  • de redenen waarom men het niet eens is met het besluit.

Voor het instellen van beroep is griffierecht verschuldigd. Over de hoogte daarvan, de manier waarop en binnen welke termijn u dit moet betalen, krijgt u, na indiening van het beroep, bericht van de griffie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Waar vindt u meer informatie?

Het inpassingsplan is in digitale vorm raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Alle stukken zijn ook beschikbaar via www.bureau-energieprojecten.nl.

Bureau Energieprojecten is ook telefonisch bereikbaar op (070) 379 89 79.

Naar boven