Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijkswaterstaatStaatscourant 2017, 14349Vergunningen

Kennisgeving Waterwet Standic B.V., Rijkswaterstaat

Kennisgeving Waterwet

De Minister van Infrastructuur en Milieu maakt bekend op 13 maart 2017 een vergunning op grond van de Waterwet verleend te hebben aan Standic B.V. in Dordrecht. De vergunning betreft het lozen van mogelijk verontreinigd hemelwater op het oppervlaktewater van de Julianahaven, afkomstig vanuit het parkeerterrein en nieuw te bouwen tankputten.

Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.

Terinzagelegging

Het besluit, met bijbehorende stukken, ligt vanaf 16 maart 2017 tot en met 26 april 2017 ter inzage bij:

  • Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid, Boompjes 200 Rotterdam. Op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur en buiten deze uren na een vooraf gemaakte afspraak (telefoon: 06 54 90 20 02 of 06 54 35 20 02, fax: 010 402 70 81);

  • Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Johan de Wittstraat 140 Dordrecht. Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur. (telefoon: 078 770 85 85, e-mailadres: algemeen@ozhz.nl).

Beroep

Tegen bovengenoemd besluit kan vanaf 16 maart 2017 tot en met 26 april 2017 beroep bij de rechtbank worden ingesteld door:

  • belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerp;

  • belanghebbenden die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerp.

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de rechtbank binnen het rechtsgebied waarvan de indiener van het beroepschrift zijn woonplaats heeft of gevestigd is.

Het besluit is in werking getreden op 13 maart 2017. Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien tegen het besluit beroep is ingesteld en als onverwijlde spoed dat vereist kan de indiener van het beroep een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank binnen het rechtsgebied waarvan de indiener van het beroepschrift zijn woonplaats heeft of gevestigd is.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u, tijdens kantooruren, contact opnemen met de afdeling Vergunningverlening van Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid, telefonisch bereikbaar onder 06 54 90 20 02 of 06 54 35 20 02.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, namens deze, hoofd Vergunningverlening Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid, N.C. Knaap